Postoperative infeksjoner etter innsetting av hemiprotese (hofte)

Indikatoren måler andel innsettinger av hofteproteser (hemiprotese) der det er oppdaget postoperativ infeksjon i operasjonsområdet, som har oppstått innen 30 dager etter inngrepet. I tallene inngår både overflatiske, dype og organ/hulromsinfeksjoner.

Resultater

De siste årene har det årlig blitt innsatt rundt 3 600 hemiproteser. Andel av kirurgiske inngrep hvor det har oppstått en infeksjon i operasjonsområdet innen 30 dager etter inngrepet har i perioden 2015-2018 på årsbasis ligger på 3,3-3,6 prosent i landsgjennomsnitt.

Helse Vest RHF har de tre siste årene hatt en noe lavere andel infeksjoner på årsbasis enn de andre regionale helseforetakene med en andel på mellom 1,4-2,5 prosent.

Det er ikke definert en konkret målsetting for denne indikatoren, men behandlingsstedene skal ha et kontinuerlig fokus på å forebygge og redusere forekomsten av slike infeksjoner.

Forbehold ved tolkning

Årsdata 2016 for Helse Midt-Norge inkluderer ikke tall for St. Olavs hospital HF for 3. tertial 2016, da disse dataene mangler på grunn av innføring av nytt datasystem.​

Få operasjoner gjør at andel infeksjoner per behandlingsted kan variere mye fra tertial til tertial. Denne kvalitetsindikatoren viser derfor også andel pasienter med infeksjoner de to siste årene (siste seks tertialer). Dette gir et mer robust sammenlikningsgrunnlag.

Om indikatoren

Helseinstitusjoner er pålagt å ha en oversikt over helsetjenesteassosierte infeksjoner (omtalt som HAI), inkludert infeksjoner i operasjonsområdet. Postoperative infeksjoner medfører betydelig sykelighet for pasientene og kan redusere helsegevinsten av inngrepet. Slike infeksjoner medfører også betydelige merkostnader for helsetjenesten. Det er godt dokumentert at infeksjoner i operasjonsområdet kan forebygges gjennom systematiske tiltak. Overvåking av infeksjoner i operasjonsområdet etter innsetting av hofteprotese (hemiprotese) er obligatorisk gjennom NOIS-registerforskriften (lovdata.no).

Sykehusene må kontinuerlig følge med på egne data over infeksjonsforekomster og vurdere ulike tiltak for kvalitetsforbedring. Systematisk overvåking og bruk av overvåkingsdata lokalt er et viktig tiltak for å forebygge disse infeksjonene.

Betegnelsen "postoperativ infeksjon" inkluderer både overflatiske og dype sårinfeksjoner, og organ-hulromsinfeksjoner.

 

Først publisert: 25.04.2019 Sist endret: 12.09.2019

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no