Oppfølging av infeksjonsstatus 30 dager etter fjerning av galleblære (kolecystektomi)

Indikatoren måler andel pasienter som har blitt vurdert for infeksjon i operasjonsområdet innen 30 dager etter inngrepet (kolecystektomi).

Resultater

De siste par årene har antall kirurgiske inngrep for å fjerne galleblæren ligget på i overkant av 6 000 på landsbasis. Andelen pasienter som har blitt fulgt opp og vurdert for infeksjon i operasjonsområdet, innen 30 dager etter inngrepet, har i perioden 2015-2018 ligget på mellom 90,1 og 92,5 prosent på landsbasis. Fra og med 2017 har andelen på årsbasis ligget på over 90 prosent i alle de regionale helseforetakene.

Målsettingen er at alle pasienter skal bli fulgt opp og vurdert for infeksjon innen 30 dager etter operasjonsdatoen.

Forbehold

Årsdata for 2016 for Helse Midt-Norge inkluderer ikke tall for St. Olavs hospital HF for 3. tertial 2016, da disse dataene mangler på grunn av innføring av nytt datasystem. 

Det kan ikke utelukkes at enkelte sykehus kan ha ulik kodepraksis for registrering av oppfølging av infeksjonsstatus innen 30 dager. Dette vil i så fall medføre at enkelte sykehus i realiteten kan ha en litt annen oppfølgingsprosent enn angitt her.

Om indikatoren

Helseinstitusjoner er pålagt å ha en oversikt over helsetjenesteassosierte infeksjoner, inkludert infeksjoner oppstått i operasjonsområdet. Infeksjon i operasjonsområdet er en av de tre hyppigste helsetjenesteassosierte infeksjonene. Slike infeksjoner medfører betydelig sykelighet for pasientene, og kan redusere helsegevinsten av inngrepet. Infeksjoner medfører også betydelige merkostnader for helsetjenesten. Behandlingsstedene må derfor ha et kontinuerlig fokus på å forebygge og redusere forekomsten av infeksjoner.

Det er godt dokumentert at infeksjoner i operasjonsområdet kan forebygges gjennom systematiske tiltak. Overvåking er et sentralt smitteverntiltak. Med Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS-registerforskriften), er det hjemmel for innsamling av data fra sykehusenes overvåking av helsetjenesteassosierte infeksjoner til et nasjonalt register. 

Først publisert: 06.05.2019 Sist endret: 12.09.2019

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no