Forekomst av helsetjenesteassosierte infeksjoner i sykehus

Indikatoren måler andel helsetjenesteassosierte infeksjoner (sykehusinfeksjoner) blant pasienter på sykehus på et gitt tidspunkt.

Resultater

Hovedmåltallet for denne kvalitetsindikatoren viser andel helsetjenesteassosierte infeksjoner blant pasienter på sykehus på et gitt tidspunkt. De øvrige måltallene viser andel infeksjoner for henholdsvis urinsveisinfeksjon, nedre luftveisinfeksjon, postoperative infeksjoner og blodbaneinfeksjoner.

Indikatoren gir informasjon om utvikling over tid og geografisk variasjon mellom enheter. Resultatene vises på fire nivåer: landsnivå, per regionalt helseforetak, helseforetak og per sykehus.

Tolkning av tallene​

Undersøkelsen gir et øyeblikksbilde av infeksjonsforekomst i sykehusene på en bestemt dag, to ganger i året. Resultatene må derfor leses med varsomhet, spesielt gjelder dette for mindre sykehus.

Metoden gir en god oversikt over forekomst av infeksjoner nasjonalt, men for enkelte sykehus blir tallmaterialet ofte lite. Resultatene på sykehusnivå er derfor mer sårbare for variasjoner i registreringsmåter enn de regionale og nasjonale resultatene.

Utskrivningspraksis, liggetid, pasientsammensetning og behandlingstilbud er andre forhold som vil påvirke tallene. For eksempel har alvorlig syke pasienter økt infeksjonsrisiko. Ved et sykehus hvor pasienter har kortere liggetid vil det forventes færre infeksjoner.​

Om indikatoren

Helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) er fryktede komplikasjoner som følge av alle typer sykehusinnleggelser. Slike infeksjoner påfører pasienter ekstra lidelser og har stor ressursmessig betydning for sykehusdrift.

Folkehelseinstituttet gjennomførte den første prevalensundersøkelsen av slike infeksjoner ved norske sykehus i 1979, og har fulgt utviklingen av de fire hyppigst forekommende HAI gjennom prevalensundersøkelser to ganger i året siden 2002. I 2005 ble det i henhold til NOIS-registerforskriften obligatorisk for sykehus å delta i disse undersøkelsene.

Undersøkelsen gjennomføres to ganger i året; i mai og november. De 4 hyppigst forekommende typene av helsetjenesteassosierte infeksjoner er inkludert i undersøkelsen og omfatter: urinveisinfeksjon, nedre luftveisinfeksjon, postoperative infeksjoner, og blodbaneinfeksjoner (septikemi). Kun infeksjoner oppstått i eget sykehus er tatt med.

Sykehusene må vurdere egne infeksjonsforekomster og behovet for kvalitetsforbedringsarbeid, slik at pasientsikkerheten blir god.

Folkehelseinstituttet måler forekomst av sykehusinfeksjoner over hele landet to ganger i året.​​

 

Først publisert: 07.05.2019 Sist endret: 07.05.2019

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no