Forekomst av helsetjenesteassosierte infeksjoner i norske sykehjem

Indikatoren måler andel helsetjenesteassosierte infeksjoner blant beboere i sykehjem på et gitt tidspunkt.

Resultater

Hovedmåltallet for denne kvalitetsindikatoren viser andel helsetjenesteassosierte infeksjoner blant beboere på sykehjem på et gitt tidspunkt. De øvrige måltallene viser andel infeksjoner for henholdsvis urinsveisinfeksjon, nedre luftveisinfeksjon, infeksjon i operasjonsområdet og hud-/sårinfeksjon.

Indikatoren gir informasjon om utvikling over tid og geografisk variasjon mellom enheter. Resultatene vises på tre nivåer: landsnivå, per fylke, og per kommune.

Forbehold ved tolkning

Denne indikatoren ble publisert som nasjonal kvalitetsindikator for første gang i mai 2017. Resultatene bør tolkes med varsomhet.

Prevalens er en relativt upresis registreringsmetode, og gir kun et «øyeblikksbilde» av situasjonen. Ved små tall vil den tilfeldige variasjonen være stor, i tillegg kan det være variasjon i registreringspraksis. Samme overvåkningsmetode benyttes i alle sykehjem, men ulik brukerpopulasjon kan påvirke sammenlignbarheten over tid og mellom behandlingsteder. Alderen og helsen til beboerne, samt tilbudet på det enkelte sykehjem, er forhold som kan påvirke tallene.

Det kan være forskjell i sammensetningen av beboere i sykehjem, og indikatoren kan ikke uten videre brukes til sammenligning mellom sykehjem grunnet de feilkilder nevnt ovenfor. 

Om indikatoren

​Helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) er vanlige og viktige årsaker til sykdom hos beboere i sykehjem, og påfører beboerne det gjelder ekstra lidelse, risiko for innleggelse i sykehus, og økt dødelighet. En stor andel av HAI kan forebygges.

Folkehelseinstituttet har fulgt utviklingen av fire hyppig forekommende helsetjenesteassosierte infeksjoner i norske helseinstitusjoner gjennom prevalensundersøkelser siden 2002. Fra mai 2015 er det i henhold til NOIS-registerforskriften obligatorisk for sykehjem å delta i disse undersøkelsene to ganger i året.

De 4 hyppigst forekommende typer helsetjenesteassosierte infeksjoner er inkludert i undersøkelsen og omfatter: urinveisinfeksjon, nedre luftveisinfeksjon, infeksjon i operasjonsområdet, og hud-/sårinfeksjoner. Kun infeksjoner oppstått i eget sykehjem er inkludert.

Sykehjemmene må vurdere egne infeksjonsresultater og behovet for kvalitetesforbedringsarbeid slik at pasientsikkerheten blir god.

Sykehjem skal også ha infeksjonskontrollprogram som beskriver systematiske tiltak for forebygging av infeksjoner. 

Først publisert: 07.05.2019 Sist endret: 07.05.2019

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no