Trombolysebehandling av hjerneinfarkt innen 40 minutter

Indikatoren viser andel pasienter med hjerneinfarkt som primærdiagnose, som er trombolysebehandlet (blodproppløsende medikament gitt intravenøst) innen 40 minutter etter innleggelse.

Resultater

Andelen pasienter med akutt hjerneinfarkt som får trombolysebehandling innen 40 minutter etter innleggelse i sykehus har økt for hvert år siden 2014. På landsbasis i 2018 fikk 67,5 prosent av pasientene trombolyse innen 40 minutter. Det er omtrent samme nivå som i 2017.

I 2018 hadde Helse Vest den høyeste andelen med 77,9 prosent, mens Helse Midt-Norge hadde lavest andel med 61,1 prosent. Helse Sør-Øst og Helse Nord hadde en andel på henholdsvis 65,5 og 63,6 prosent. Helse Vest har trombolysebehandlet flest innen 40 minutter etter innleggelse hvert år siden 2015.

I pakkeforløpet for hjerneslag er målsettingen at minst 60 prosent av pasientene som skal få trombolysebehandling, skal starte behandlingen innen 40 minutter etter innleggelse. Alle helseregionene oppnår dette målet i 2018.

Forbehold ved tolkning

​Kvalitetsindikatoren kan ikke brukes til å velge sykehus siden dette dreier seg om øyeblikkelig hjelp-innleggelser.

Tall fra behandlingssteder med dekningsgrad under 70 prosent må tolkes med forsiktighet, og disse er derfor tatt ut av beregningen av indikatoren. Tall fra behandlingssteder som har hatt 5 eller færre tilfeller er også tatt ut av beregningen.

Pasienter ved Orkdal sykehus som er aktuelle for trombolyse overføres til St. Olavs Hospital, og blir med i beregningen for St. Olavs. For Lovisenberg og Diakonhjemmet skjer også trombolyse ved annet sykehus (Ullevål), og pasientene blir senere overflyttet tilbake til disse sykehusene for videre behandling. Når andelen trombolysebehandlinger for Ullevål beregnes, er derfor pasienter med hjerneinfarkt ved Diakonhjemmet og Lovisenberg inkludert.

Om indikatoren

Det er godt dokumentert at intravenøs trombolyse har størst effekt hvis det gis tidlig etter symptomdebut. Trombolysebehandlingen skal gis tidligst mulig, fortrinnsvis innen 3 timer, men kan gis inntil 4,5 time fra symptomdebut. De nasjonale retningslinjene anbefaler at pasienter aktuelle for trombolyse bør utredes så raskt som mulig, for å sikre tidligst mulig behandling. Det viktigste bidraget fra sykehus i denne forbindelsen er å sikre rask utredning straks pasienten ankommer akuttmottak. Denne indikatoren er derfor valgt for å måle akutt logistikk i sykehuset ved trombolyse.

Tidspunkt for trombolysebehandling er et av målepunktene i pakkeforløp for hjerneslag. Hensikten med pakkeforløp er blant annet å sørge for godt organiserte, helhetlige og forutsigbare pasientforløp. I pakkeforløpet er målsetningen at minst 60 prosent av pasientene som skal få trombolysebehandling, skal starte behandlingen innen 40 minutter etter innleggelse. Norsk hjerneslagregister publiserer interaktive resultater fra pakkeforløpet her.

Finn mer informasjon på Helsedirektoratets temaside for hjerneslag

Du kan også besøke nettsidene til Norsk hjerneslagregister for mer informasjon og statistikk om hjerneslag.

Først publisert: 29.11.2018 Sist endret: 28.11.2019

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no