Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Nyhenviste i psykisk helsevern for voksne

Viser andel og antall nyhenviste henvisninger innen psykisk helsevern for voksne

Statistikk utgår

Statistikkvisningen utgår fra porteføljen til helsedirektoratet og vil ikke oppdateres med nye tall. Siste publiserte tall er for 1. tertial 2022 og fra januar 2022 vil statistikken ikke være tilgjengelig på nettsidene.

Nyhenviste i PHV

  • Andel nyhenviste = antall nyhenviste pasienter i PHV / totalt antall polikliniske konsultasjoner i PHV
  • Antall nyhenviste per 1000 innbyggere er fordelt etter pasientens bosted. Tall vises for bostedsfylke og bostedskommune

Bruk av indikatoren

Indikatoren må brukes med varsomhet da den er ment å angi et forhold som er komplisert å måle direkte. Kjennskap til definisjon og datakvalitet er sentralt ved bruk av indikatoren.

Indikatoren kan gi en pekepinn på hvordan kapasiteten i poliklinikken fordeles og benyttes, samt gi informasjon om tilgjengeligheten til spesialisthelsetjenesten er lik på tvers av geografiske områder.

Datakvalitet

  • For 2. tertial 2020 er det kommet inn en rehabiliteringsinstitusjon (Friskgården AS) under nyhenviste PHV. Dette gir feil i andel nyhenviste for Privat Midt-Norge HF fordi antall nyhenviste er med i tellingen, men ikke antall opphold. Nevneren blir derfor for lav i forhold til det som er reelt.
  • Flere private enheter mangler innrapportert fagområde for nyhenviste. Dette påvirker visning av andeler for private RHF.
  • For 1. tertial 2014 er de fleste henvisninger rapportert med ukjent avdelingskode. Derfor er tallene lave for denne perioden.
  • Helse Midt Norge mangler tall per bosted for henvisninger 3. tertial 2017. Dette gir seg utslag i for få antall henvisninger og gir et lavt tall for "antall henvisninger innen phv per 1000 innbyggere". Les mer om dette i omtale av indikatoren

Les mer om beregning, datautvalg og datakvalitet (PDF)

Datakilde

Norsk pasientregister

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om tall og visninger, send epost til helseregistre@helsedir.no

Se flere nasjonale styringsmål

Først publisert: 08.09.2020 Sist faglig oppdatert: 20.10.2022