Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Nyhenviste i psykisk helsevern for voksne

Viser andel og antall nyhenviste henvisninger innen psykisk helsevern for voksne

Nyhenviste i PHV

  • Andel nyhenviste = antall nyhenviste pasienter i PHV / totalt antall polikliniske konsultasjoner i PHV
  • Antall nyhenviste per 1000 innbyggere er fordelt etter pasientens bosted. Tall vises for bostedsfylke og bostedskommune

Bruk av indikatoren

Indikatoren må brukes med varsomhet da den er ment å angi et forhold som er komplisert å måle direkte. Kjennskap til definisjon og datakvalitet er sentralt ved bruk av indikatoren.

Indikatoren kan gi en pekepinn på hvordan kapasiteten i poliklinikken fordeles og benyttes, samt gi informasjon om tilgjengeligheten til spesialisthelsetjenesten er lik på tvers av geografiske områder.

Datakvalitet

  • For 2. tertial 2020 er det kommet inn en rehabiliteringsinstitusjon (Friskgården AS) under nyhenviste PHV. Dette gir feil i andel nyhenviste for Privat Midt-Norge HF fordi antall nyhenviste er med i tellingen, men ikke antall opphold. Nevneren blir derfor for lav i forhold til det som er reelt.
  • Flere private enheter mangler innrapportert fagområde for nyhenviste. Dette påvirker visning av andeler for private RHF.
  • For 1. tertial 2014 er de fleste henvisninger rapportert med ukjent avdelingskode. Derfor er tallene lave for denne perioden.
  • Helse Midt Norge mangler tall per bosted for henvisninger 3. tertial 2017. Dette gir seg utslag i for få antall henvisninger og gir et lavt tall for "antall henvisninger innen phv per 1000 innbyggere". Les mer om dette i omtale av indikatoren

Les mer om beregning, datautvalg og datakvalitet (PDF)

Datakilde

Norsk pasientregister

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om tall og visninger, send epost til helseregistre@helsedir.no

Se flere nasjonale styringsmål

Først publisert: 08.09..09.2020 Sist faglig oppdatert: 29.10.2020