Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Avviste i ortopedi

Viser andel og antall avviste henvisninger i ortopedi

Statistikk utgår

Statistikkvisningen utgår fra porteføljen til helsedirektoratet og vil ikke oppdateres med nye tall. Siste publiserte tall er for 1. tertial 2022 og fra januar 2022 vil statistikken ikke være tilgjengelig på nettsidene.

Avviste i ortopedi

  • Avviste henvisninger er henvisninger der pasienten er vurdert til ikke å ha behov for helsehjelp i spesialisthelsetjenesten 
  • Andel avviste henvisninger = antall avviste henvisninger ortopedi / summen av nyhenviste og avviste henvisninger ortopedi.
  • Antall avviste henvisninger per 1000 innbyggere er fordelt etter pasientens bosted. Tall per bostedsfylke og bostedskommune. 
  • Ortopedi er her basert på avdelingskodeverk (IK 44/89)

Bruk av indikatoren

Indikatoren må brukes med varsomhet da den er ment å angi et forhold som er komplisert å måle direkte. Kjennskap til definisjon og datakvalitet er sentralt ved bruk av indikatoren.

Datakvalitet

  • For 1. tertial 2014 er de fleste henvisninger rapportert med ukjent avdelingskode. Derfor er tallene lave for denne perioden.
  • Helse Midt Norge mangler tall per bosted for henvisninger 3. tertial 2017. Dette gir seg utslag i for få antall henvisninger og gir et lavt tall for "antall henvisninger innen phv per 1000 innbyggere". Les mer om dette i omtale av indikatoren
  • Helse Midt Norge mangler tall per bosted for henvisninger 3. tertial 2017. Dette gir seg utslag i for få antall henvisninger fordelt på bosted og gir et lavt tall for "antall henvisninger innen phv per 1000 innbyggere". Årsaken til dette er at henvisningen for denne perioden ble rapportert inn med nye kommunenummer som først ble gyldige i 2018. Publiserte data er i henhold til gjeldende kodeverk

Les mer om beregning, datautvalg og datakvalitet (PDF)

Datakilde

Norsk pasientregister

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om tall og visninger, send epost til helseregistre@helsedir.no

Se flere nasjonale styringsmål

Først publisert: 08.09.2020 Sist faglig oppdatert: 20.10.2022