Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Reinnleggelse blant eldre 30 dager etter utskrivning per kommune

Indikatoren måler sannsynligheten for akutt reinnleggelse i sykehus innen 30 dager for pasienter 67 år og eldre som har blitt utskrevet fra sykehus.

Vi beklager, akkurat nå har vi tekniske problemer med denne siden. Prøv igjen om en liten stund.

Denne indikatoren ble besluttet ikke videre oppdatert etter 2019. Resultatene for 2019 og videre tilbake i tid vil likevel forbli publisert og tilgjengelig. Dersom indikatoren blir gjenopprettet som nasjonal kvalitetsindikator vil resultater publiseres også bakover i tid. Ved spørsmål om sannsynlighet for reinnleggelse som kvalitetsindikator for helsetjenestene ta kontakt på Kvalitetsindikatorer@helsedir.no   

 

Resultater   

Det er pasienter i 11 ulike diagnosegrupper som inngår. Disse er: astma/kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS), urinveisinfeksjon, brudd, dehydrering, forstoppelse, gastroenteritt, gikt, hjertesvikt, mangelanemier, lungebetennelse og hjerneslag.
 
Det er hoveddiagnosen fra det primære innleggelsesforløpet som benyttes for å bestemme hvilken diagnosegruppe pasientene plasseres i. Reinnleggelsene er uavhengig av årsak (med unntak for bl.a. skader) og innleggelsessykehus. I beregningene er det justert for alder, kjønn, antall tidligere innleggelser, sykelighet (komorbiditet/samtidige lidelser) og diagnosegruppe.
 
Kommuner med færre enn 20 reinnlagte pasienter i perioden og færre enn 60 i løpet av de siste 3 år inngår ikke i beregningene.
 

Fylker som har signifikant lavere reinnleggelse i 2017:

 • Telemark (også i 2016)
 • Troms (også i 2016)
 • Oppland (også i 2016)
 • Finnmark (også i 2016)

Fylker som har signifikant høyere reinnleggelse:

 • Rogaland (også i 2016)
 • Østfold (også i 2016)

Kommuner som har signifikant lavere reinnleggelse:

 • Vågan
 • Målselv
 • Alta
 • Bamle

Kommuner som har signifikant høyere reinnleggelse:

 • Flekkefjord
 • Halden
 • Moss
 • Sarpsborg
 • Fredrikstad
 • Eigersund
 • Sandnes
 • Time
 • Karmøy
 • Stord
 • Fitjar
 • Odda
 • Molde
 • Ålesund
 • Ulstein
 • Lørenskog
 • Nittedal
 • Stange
 • Trondheim
 • Namsos
 • Verdal
 • Svelvik

Forbehold

Forskjellene kan avhenge av flere faktorer, ikke bare kvaliteten på den medisinske behandlingen og/eller omsorgen som er gitt. Slike faktorer kan for eksempel være kodepraksis og datakvalitet.

Resultatene kan også være påvirket av hvilke behandlings- og pleietilbud pasienten får etter utskrivning.

At kommuner avviker fra gjennomsnittet, og følgelig har enten høyere eller lavere forekomst av reinnleggelser, er derfor ikke ensbetydende med at det er kvalitetsforskjeller mellom kommunene.

30 dagers reinnleggelse kan brukes som et verktøy til å følge forekomsten av reinnleggelser i egen kommune. En enkeltstående kvalitetsindikator er ikke egnet som mål på kvaliteten alene. For et mer helhetlig bilde av kvaliteten på et behandlingsted eller tjeneste bør ulike kvalitetsindikatorer ses i sammenheng, for eksempel kan utvikling over tid for gjennomsnittlig liggetid på sykehus og eksisterende kvalitetsindikatorer for reinnleggelse av eldre per sykehus være interessant å se opp mot kvalitetsindikator for reinnleggelse av eldre per kommune.

Om indikatoren

Reinnleggelse er definert som en akutt sykehusinnleggelse uansett årsak som finner sted mellom 8 timer og 30 dager etter en utskrivning fra et sykehus.

For å sikre et godt utgangspunkt for oppfølging av pasientene etter utskrivning fra sykehus, er det viktig at det er en god informasjonsutveksling mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. God samhandling mellom tjenestenivåene vil kunne være med på å hindre unødvendige reinnleggelser.

 

Først publisert: 07.03.2019 Siste faglige endring: 07.03.2019

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no