Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Psykisk helsevern for voksne - henvisningsformalitet ved henvisning

Indikatoren viser andel henvisninger til psykisk helsevern for voksne der henvisningsformalitet er dokumentert.

Resultater

Henvisningsformalitet er det formelle grunnlaget (f.eks frivillig, tvang) for behandlingen i psykisk helsevern og skal oppgis av henvisende lege. 

I 2.tertial 2023 var andelen henvisninger med dokumentert henvisningsformalitet 94,3 prosent på landsbasis. Andelen har vært stabil de siste årene.

I helseregionene varierer andelen henvisninger med dokumentert henvisningsformalitet fra 77,2 prosent i Helse Midt-Norge RHF til 98,9 prosent i Helse Nord RHF i 2.tertial 2023.

Forbehold

Helse Sør-Øst Private er korrigert for 2020 grunnet at enhetene Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen og Alderspsykiatrisk avdeling Steinerud har tidligere feilaktig blitt aggregert under Helse Sør-Øst Private, men inkluderes nå under Diakonhjemmet sykehus AS. Statistikken er også korrigert for Ahus HF for årene 2019, 2020 og 2021 hvor Kongsvinger sykehus inkluderes i Ahus HF og ikke i Sykehus innlandet.​

Fra 2014 til 2018 skårer Helse Midt-Norge RHF lavt på andel nye henvisninger til døgnbehandling i psykisk helsevern for voksne med oppgitt rettslig grunnlag for henvisningen. Dette kan skyldes teknisk løsning for rapporteringen av tallene.

Det kan være enkelte behandlingssteder som mangler. Dette kan skyldes at rapporterende enhet har endret organisasjonsnummer, rapportert fra hovedenhet eller er en ny enhet. Vi jobber med å inkludere alle rapporterende enheter.

Om indikatoren

Henvisningsformalitet er det formelle grunnlaget for behandling i psykisk helsevern og Norsk pasientregister har 10 ulike kodeverdier (f.eks frivillig, tvang (etter flere ulike lovhjemler), ved dom, gjennomføring av straff i institusjon eller sykehus). ​Det er et mål at henvisningsformalitet blir registrert og rapportert. God rapportering gir mulighet til å følge med på bruken av tvang i psykisk helsevern. Når komplettheten i registreringen er god, vil det være mulig å følge med på eventuelle forskjeller mellom henvisende leges vurdering og vedtaksspesialistens vurdering, ved innleggelse i psykisk helsevern.

Indikatoren gjelder alle mottatte henvisninger i perioden og utarbeides på grunnlag av behandlingsstedenes venteliste, rapportert til NPR. Henvisningen inkluderes uavhengig av om helsehjelp er igangsatt. Uttrekket er basert på henvisningens fagområde og inkluderer både elektiv behandling og øyeblikkelig hjelp.

 

Først publisert: 29.11.2018 Siste faglige endring: 30.11.2023

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no