Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Psykisk helsevern for voksne - bruk av spesifikke tilstandskoder

Indikatoren måler andel voksne i psykisk helsevern (PHV) som ved avsluttet henvisningsperiode har fått registrert spesifikke tilstandskoder med bruk av en kode fra ICD-10 kapittel V F00-F99 (psykiske lidelser og/eller atferdsforstyrrelser) i sin pasientjournal.

Resultater       

Resultatene for 1. tertial 2021 viser at andelen pasienter i PHV som hadde fått registrert en spesifikk tilstandskode fra ICD-10 kapittel V F00-F99 ved avsluttet behandling var på 92,5 prosent på landsbasis. I 1. tertial 2020 var andelen på 92,3 prosent.

Det er liten variasjon mellom helseregionene i registrering av spesifikke tilstandskoder. Helse Midt-Norge RHF hadde med 93,8 prosent den høyeste andelen. Helse Vest RHF hadde med 92,1 prosent den laveste. Helse Nord RHF og Helse Sør-Øst RHF hadde andeler på henholdsvis 92,5 og 92,4 prosent.

Forbehold ved tolkning      

Denne indikatoren skiller ikke mellom omsorgsnivåer, men beregner måltallet fra avsluttede henvisningsperioder innen psykisk helsevern voksne (PHV) som kan inkludere både døgnbehandling og polikliniske kontakter.

Underliggende faktorer som kan forklare variasjoner:

  • Åpning og lukking av henvisningsperioder praktiseres ulikt av behandlingsstedene. Det er ikke teknisk mulig å videreføre en henvisningsperiode mellom institusjoner med ulike databaser. Dette kan føre til at en pasients behandlingsforløp kan stykkes opp i statistikkgrunnlaget og derfor telles mer enn en gang.
  • Kjennskap til kodingsregler kan variere, og påvirke registrering og bruk av koder.

Avgrensning:

  • Indikatoren vil med å se på bruk av spesifikke F-koder bare fange opp presisjonsnivået på den medisinske klassifikasjonen i PHV for pasienter som har en psykisk lidelse eller atferdsforstyrrelse og som er utredet og/eller behandlet innen PHV.
  • Indikatoren vil ikke avdekke korrekt bruk av R-koder som uttrykk for at pasienten ikke har en sykdom, men har vært til utredning og/eller har avsluttet utredning. 
  • Indikatoren vil ikke fange opp bruk av andre Z-koder som kode for hovedtilstand.

Det kan være enkelte behandlingssteder som mangler. Dette kan skje f.eks. dersom rapporterende enhet har endret organisasjonsnummer, rapportert fra hovedenhet eller er en ny enhet. Vi jobber med å inkludere alle rapporterende enheter.

Om indikatoren 

For å sikre et godt behandlingsforløp er utredning og diagnostisering av pasientens problemer en av flere viktige forutsetninger. Diagnose og tilstandsbeskrivelse er viktig for god kommunikasjon mellom helsepersonell.

Tilstandskoder skal rapporteres til Norsk pasientregister (NPR) ved hjelp av ICD-10. Gode data om hva pasientene har fått helsehjelp for er sentralt. Dette er for å kunne følge med på hva pasientene har fått behandling for, og for å planlegge fremtidige tilbud.

Indikatoren beregner andel pasienter med spesifikke tilstandskoder fra kapittel V (F00-F99) Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser. Indikatoren bør brukes som styringsindikator for helseforetakene til å følge opp praksis for registrering, og grad av detaljering. Indikatoren kan også brukes for å følge opp behovet for opplæring i kodingsreglene, i tillegg til å oppnå forbedring av registreringspraksis.

Først publisert: 28.11.2019 Sist faglig oppdatert: 16.09.2021

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no