Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Psykisk helse for voksne - henvisningsformalitet ved henvisning

Indikatoren angir andel henvisninger til psykisk helsevern for voksne, hvor henvisningsformalitet blir dokumentert av henvisningsmottaker.

Resultater

I 2. tertial 2021 var andelen henvisninger med dokumentert henvisningsformalitet 92,9 prosent på landsbasis. I 2. tertial 2020 var andelen henvisninger med dokumentert henvisningsformalitet på 87,9 prosent.

Mellom de ulike regionene varierer andelen henvisninger med dokumentert henvisningsformaliteten i 2. tertial 2021 fra 85,8 prosent i Helse Nord RHF til 94,8 prosent i Helse Sør-Øst RHF. For Helse Vest RHF og Helse Midt Norge RHF ligger andelen på henholdsvis 93,7 og 86,9 prosent. 

Forbehold

​Fra 2014 til 2018 skårer Helse Midt-Norge RHF lavt på andel nye henvisninger til døgnbehandling i psykisk helsevern for voksne med oppgitt rettslig grunnlag for henvisningen. Dette kan skyldes teknisk løsning for rapporteringen av tallene.

Det kan være enkelte behandlingssteder som mangler. Dette kan skje f.eks. dersom rapporterende enhet har endret organisasjonsnummer, rapportert fra hovedenhet eller er en ny enhet. Vi jobber med å inkludere alle rapporterende enheter.

Om indikatoren

​Det er et mål at henvisningsformalitet blir registrert og rapportert. Kvalitetsindikatoren angir andel henvisninger til psykisk helsevern for voksne, hvor henvisningsformalitet blir dokumentert av henvisningsmottaker. Indikatoren gjelder alle mottatte henvisninger i perioden. 

Kvalitetsindikatoren utarbeides på grunnlag av behandlingsstedenes venteliste, rapportert til NPR. Henvisningen inkluderes uavhengig av om helsehjelp er igangsatt. Uttrekket er basert på henvisningens fagområde og inkluderer både elektiv behandling og øyeblikkelig hjelp.

God rapportering gir mulighet til å følge med på bruken av tvang i psykisk helsevern. Når komplettheten i registreringen er god, vil det være mulig å følge med på eventuelle forskjeller mellom henvisende leges vurdering og vedtaksspesialistens vurdering, ved innleggelse i psykisk helsevern.

Først publisert: 29.11.2018 Sist faglig oppdatert: 02.12.2021

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no