Psykisk helse for voksne - henvisningsformalitet ved henvisning

Indikatoren angir andel henvisninger til psykisk helsevern for voksne, hvor henvisningsformalitet blir dokumentert av henvisningsmottaker.

Resultater

For 1. tertial 2020 er andelen henvisninger med dokumentert henvisningsformalitet på 87,1 prosent på landsbasis. Henvisningsformaliteten varierer fra 78,4 prosent i Helse Nord RHF til 91,4 prosent i Helse Vest RHF.

På landsbasis har andelen nye henvisninger med registrert henvisningsformalitet ligget mellom 80 og 81 prosent fra 2014 til 2018, men har hatt en økning de siste to årene til 88 prosent. 

Forbehold

​Fra 2014 til 2018 skårer Helse Midt-Norge RHF lavt på andel nye henvisninger til døgnbehandling i psykisk helsevern for voksne med oppgitt rettslig grunnlag for henvisningen. Dette kan skyldes teknisk løsning for rapporteringen av tallene.

Om indikatoren

​Det er et mål at henvisningsformalitet blir registrert og rapportert. Kvalitetsindikatoren angir andel henvisninger til psykisk helsevern for voksne, hvor henvisningsformalitet blir dokumentert av henvisningsmottaker. Indikatoren gjelder alle mottatte henvisninger i perioden.

God rapportering gir mulighet til å følge med på bruken av tvang i psykisk helsevern. Når komplettheten i registreringen er god, vil det være mulig å følge med på eventuelle forskjeller mellom henvisende leges vurdering og vedtaksspesialistens vurdering, ved innleggelse i psykisk helsevern.

Først publisert: 29.11.2018 Sist faglig oppdatert: 17.09.2020

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no