Pakkeforløp for testikkelkreft

Kvalitetsindikatoren måler andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for testikkelkreft og andel som har en forløpstid fra start av forløpet til start av kirurgisk behandling, medikamentell behandling, strålebehandling eller til overvåking uten behandling, som er innenfor maksimal anbefalt forløpstid.

Resultat

Resultatene viser antall nye pasienter med testikkelkreft inkludert i pakkeforløp og gjennomførte innen maksimal anbefalt forløpstid i samme periode. De RHFene og HFene som når målet med 70 % nye pasienter i pakkeforløpet og 70 % gjennomførte, oppnår målsettingen for denne kvalitetsindikatoren.

Forbehold ved tolkning

​I beregning av «andel nye kreftpasienter inkludert i pakkeforløp» periodiseres dette etter inndato på episoden (dvs. oppholdet/konsultasjonen) hvor kreftdiagnosen første gang er registrert, ettersom diagnosedato ikke er kjent. Utvalget av episoder er begrenset til de som har en henvisningsperiode som startet i perioden indikatoren beregnes for.

I flere pakkeforløp diagnostiseres kreftsykdommen ved et lokalsykehus, mens evt. videre utredning og behandling gjennomføres ved et annet sykehus, ofte regionsykehuset. I disse tilfeller vil forløpstiden kunne forlenges. Forløpstiden rapporteres for det sykehuset som starter pakkeforløpet.  

Det er flere faktorer som kan påvirke forløpstidene hos den enkelte pasient. Resultater per sykehus/helseforetak og over tid må tolkes med varsomhet.

Om indikatoren

Pakkeforløp for testikkelkreft ble innført i norsk helsetjeneste 1. mai 2015 og skal gi forutsigbarhet og trygghet for pasient og pårørende. Formålet med pakkeforløpet er at pasienter skal oppleve et godt organisert, helhetlig og forutsigbart forløp uten unødvendig ikke-medisinsk begrunnet forsinkelse i utredning, diagnostikk, behandling og rehabilitering. 

Det diagnostiseres årlig rundt 300 nye tilfeller av testikkelkreft i Norge. Dette er den hyppigste kreftformen hos yngre menn.

Koordinering av pasientforløpet skal sikre et effektivt forløp fra henvisning er mottatt i spesialisthelsetjenesten til oppstart behandling eller avsluttet pakkeforløp, uten unødvendig forsinkelse og med tett samarbeid mellom alle involverte avdelinger og spesialister. Målet er at 70 prosent av pasientene som får testikkelkreft skal utredes i et pakkeforløp og starte behandling innen maksimal anbefalt forløpstid.

Først publisert: 27.03.2019 Sist faglig oppdatert: 27.03.2019

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no