Pakkeforløp for prostatakreft

Kvalitetsindikatoren måler andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for prostatakreft og andel som har en forløpstid fra start av forløpet til start av kirurgisk behandling, medikamentell behandling, strålebehandling eller overvåking uten behandling, som er innenfor maksimal anbefalt forløpstid.

Resultater

Resultatene viser andel av alle pasienter som er inkludert i pakkeforløp for behandling av prostatakreft, som gjennomfører behandling innenfor anbefalt forløpstid. Indikatoren har også et måltall som viser andel av alle nye tilfeller av prostatakreft som inkluderes i et pakkeforløp. I tillegg beregnes det andel pasienter som får ulike behandlingsformer som kirurgisk-, medikamentell-, og strålebehandling og pasienter som overvåkes uten behandling. Det er kun første behandling som gis til pasienten som registreres, og ikke senere behandlinger. Når for eksempel en pasient får medikamentell behandling først og senere strålebehandling i måleperioden vil kun medikamentell behandling og dets forløpstid registreres og beregnes.

Det er et mål at minst 70 prosent av pasientene som er i et pakkeforløp skal gjennomføre pakkeforløpet innenfor den anbefalte forløpstiden. I tillegg er det et mål at minst 70 prosent av alle pasienter med nyoppdaget prostatakreft skal inkluderes i pakkeforløpet.

Forbehold ved tolkning

I beregning av «andel nye kreftpasienter inkludert i pakkeforløp» periodiseres dette etter inndato på episoden (dvs. oppholdet/konsultasjonen) hvor kreftdiagnosen første gang er registrert, ettersom diagnosedato ikke er kjent. Utvalget av episoder er begrenset til de som har en henvisningsperiode som startet i perioden indikatoren beregnes for.

I flere pakkeforløp diagnostiseres kreftsykdommen ved et lokalsykehus, mens evt. videre utredning og behandling gjennomføres ved et annet sykehus, ofte regionsykehuset. I disse tilfeller vil forløpstiden kunne forlenges. Forløpstiden rapporteres for det sykehuset som starter pakkeforløpet.  

Det er flere faktorer som kan påvirke forløpstidene hos den enkelte pasient. Resultater per sykehus/helseforetak og over tid må tolkes med varsomhet.

Om indikatoren

Fra 1. januar 2015 ble Pakkeforløp for prostatakreft innført i norsk helsetjeneste. Formålet med pakkeforløpene er at pasienter skal oppleve et godt organisert, helhetlig og forutsigbart forløp uten unødvendig ikke-medisinsk begrunnede forsinkelser i utredning, diagnostikk, behandling og rehabilitering.

Pakkeforløpene gir forutsigbarhet og trygghet for pasienter og pårørende. Prostatakreft er den vanligste kreftformen blant menn i Norge og utgjør rundt 30 prosent av all kreft blant menn. I 2012 fikk over 4900 menn prostatakreft.

Koordinering av pasientforløpet skal sikre et effektivt forløp fra henvisning er mottatt i spesialisthelsetjenesten til oppstart behandling eller avsluttet pakkeforløp, uten unødvendig forsinkelse og med tett samarbeid mellom alle involverte avdelinger og spesialister. Målet er at 70 prosent av pasientene som får prostatakreft skal utredes i et pakkeforløp og starte behandling innen maksimal anbefalt forløpstid.

Det er mange ulike faktorer som kan påvirke de rapporterte tallene fra de ulike RHF-ene og HF-ene. Resultatene bør derfor tolkes med varsomhet. 

Først publisert: 29.11.2018 Sist faglig oppdatert: 28.11.2019

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no