Pakkeforløp for sarkom

Kvalitetsindikatoren måler andel pakkeforløp for sarkom som har en forløpstid fra start av forløpet til start av kirurgisk behandling, medikamentell behandling eller strålebehandling, som er innenfor maksimal anbefalt forløpstid.

Resultat

Resultatene viser andel Pakkeforløp for sarkom, som er innenfor maksimal anbefalt forløpstid i perioden. De RHFene og HFene som når målet med 70 % gjennomførte, oppnår målsettingen for denne kvalitetsindikatoren.

Forbehold ved tolkning

​Rapportering av pakkeforløp til Norsk pasientregister var et nytt krav til helseforetakene fra 1. september 2015. Det tar tid å etablere rutiner for inkludering og utredning av pasienter i pakkeforløp, samt registrering, kvalitetssikring og rapportering av data. Indikatoren vil bli løpende evaluert og eventuelt justert, etter hvert som de til sammen 28 pakkeforløpene implementeres. Resultater per behandlingsted og over tid må derfor tolkes med varsomhet.

Om indikatoren

​Fra 1. september 2015 ble Pakkeforløp for sarkom,innført i norsk helsetjeneste. Formålet med pakkeforløpene er at pasienter skal oppleve et godt organisert, helhetlig og forutsigbart forløp uten unødvendig ikke-medisinsk begrunnede forsinkelser i utredning, diagnostikk, behandling og rehabilitering. Pakkeforløpene gir forutsigbarhet og trygghet for pasienter og pårørende.

Det diagnostiseres rundt 40 pasienter med bensarkom og 200 med bløtvevssarkom hvert år i Norge. Koordinering av pasientforløpet skal sikre et effektivt forløp fra henvisning er mottatt i spesialisthelsetjenesten til oppstart behandling eller avsluttet pakkeforløp, uten unødvendig forsinkelse og med tett samarbeid mellom alle involverte avdelinger og spesialister.

Målet er at 70 prosent av pasientene som får sarkom, skal utredes i et pakkeforløp og starte behandling innen maksimal anbefalt forløpstid.

Først publisert: 26.03.2019 Sist faglig oppdatert: 29.03.2019

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no