Pakkeforløp for nevroendokrine svulster

Kvalitetsindikatoren måler andel Pakkeforløp for nevroendokrine svulster som har en forløpstid fra start av forløpet til start av kirurgisk behandling, medikamentell behandling eller strålebehandling, som er innenfor maksimal anbefalt forløpstid.

Resultat

Resultatene viser andel Pakkeforløp for nevroendokrine svulster, som er innenfor maksimal anbefalt forløpstid i perioden. De RHFene og HFene som når målet med 70 % gjennomførte, oppnår målsettingen for denne kvalitetsindikatoren.

Forbehold ved tolkning

​Rapportering av pakkeforløp til Norsk pasientregister er et nytt krav til helseforetakene fra 1. september 2015. Det tar tid å etablere rutiner for inkludering og utredning av pasienter i pakkeforløp, samt registrering, kvalitetssikring og rapportering av data. Indikatoren vil bli løpende evaluert og eventuelt justert, etter hvert som de til sammen 28 pakkeforløpene implementeres. Resultater per behandlingsted og over tid må derfor tolkes med varsomhet.

Om indikatoren

Fra 1. september 2015 ble Pakkeforløp for nevroendokrine svulster innført i norsk helsetjeneste. Formålet med pakkeforløpene er at pasienter skal oppleve et godt organisert, helhetlig og forutsigbart forløp uten unødvendig ikke-medisinsk begrunnede forsinkelser i utredning, diagnostikk, behandling og rehabilitering. Pakkeforløpene gir forutsigbarhet og trygghet for pasienter og pårørende.

Det diagnostiseres årlig rundt 850 nye tilfeller av nevroendokrine svulster. Nevroendokrine svulster er en samlebetegnelse på svulster som utgår fra hormonproduserende celler eller forstadier til disse, og kan være lokalisert i en rekke av kroppens organer.

Nevroendokrine svulster utgått fra lunge er omtalt og tas hånd om i Pakkeforløp for lungekreft og omtales ikke i Pakkeforløp for nevroendokrine svulster.

Koordinering av pasientforløpet skal sikre et effektivt forløp fra henvisning er mottatt i spesialisthelsetjenesten til oppstart behandling eller avsluttet pakkeforløp, uten unødvendig forsinkelse og med tett samarbeid mellom alle involverte avdelinger og spesialister.

Målet er at 70 prosent av pasientene som får nevroendokrine svulster, skal utredes i et pakkeforløp og starte behandling innen maksimal anbefalt forløpstid.

 

Først publisert: 27.03..03.2019 Sist faglig oppdatert: 27.03..03.2019

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no