Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt

Kvalitetsindikatoren måler andel Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt som har en forløpstid fra start av forløpet til start av kirurgisk behandling, medikamentell behandling eller strålebehandling, som er innenfor maksimal anbefalt forløpstid.

Resultat

Resultatene viser andel Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt,som er innenfor maksimal anbefalt forløpstid i perioden. De RHFene og HFene som når målet med 70 % gjennomførte innenfor maksimal anbefalt forløpstid, oppnår målsettingen for denne kvalitetsindikatoren.

Forbehold ved tolkning

​I beregning av «andel nye kreftpasienter inkludert i pakkeforløp» periodiseres dette etter inndato på episoden (dvs. oppholdet/konsultasjonen) hvor kreftdiagnosen første gang er registrert, ettersom diagnosedato ikke er kjent. Utvalget av episoder er begrenset til de som har en henvisningsperiode som startet i perioden indikatoren beregnes for.

I flere pakkeforløp diagnostiseres kreftsykdommen ved et lokalsykehus, mens evt. videre utredning og behandling gjennomføres ved et annet sykehus, ofte regionsykehuset. I disse tilfeller vil forløpstiden kunne forlenges. Forløpstiden rapporteres for det sykehuset som starter pakkeforløpet.  

Det er flere faktorer som kan påvirke forløpstidene hos den enkelte pasient. Resultater per sykehus/helseforetak og over tid må tolkes med varsomhet.

Om indikatoren

Fra 1. september 2015 ble Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt innført i norsk helsetjeneste. Formålet med pakkeforløpene er at pasienter skal oppleve et godt organisert, helhetlig og forutsigbart forløp uten unødvendig ikke-medisinsk begrunnede forsinkelser i utredning, diagnostikk, behandling og rehabilitering. Pakkeforløpene gir forutsigbarhet og trygghet for pasienter og pårørende.

Dette pakkeforløpet omhandler pasienter med funn av sannsynlig metastase med ukjent primærtumor. Pakkeforløpet har som formål å identifisere utgangspunktet for sykdommen og starte behandling så raskt som mulig.

Koordinering av pasientforløpet skal sikre et effektivt forløp fra henvisning er mottatt i spesialisthelsetjenesten til oppstart behandling eller avsluttet pakkeforløp, uten unødvendig forsinkelse og med tett samarbeid mellom alle involverte avdelinger og spesialister.

Målet er at 70 prosent av pasientene som får metastaser med ukjent utgangspunkt skal utredes i et pakkeforløp og starte behandling innen maksimal anbefalt forløpstid.

Først publisert: 26.03..03.2019 Sist faglig oppdatert: 26.03..03.2019

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no