Infeksjon - sykehjem som deltar i undersøkelsen om helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS-PIAH)

Indikatoren beregner andel norske sykehjem som deltar i prevalensundersøkelser om helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk (NOIS-PIAH).

Resultater 

Målet er at alle sykehjem skal delta i de nasjonale prevalensundersøkelsene av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk. Undersøkelsen utføres på et gitt tidspunkt to ganger i året, én gang om våren (mai) og én gang om høsten (november). Prevalensundersøkelsen ble forskriftsfestet for sykehjem i 2015.

Andelen sykehjem som deltok i den nasjonale prevalensundersøkelsen i mai 2019 var på 53,4 prosent. Det utgjør litt over halvparten av alle landets sykehjem. Andelen sykehjem som deltok i prevalensundersøkelsen økte i perioden fra mai 2015 (43,9 prosent) til mai 2017 (62,8 prosent), men andelen har deretter gått ned.

Forbehold ved tolkning

Prevalens er en relativt upresis registreringsmetode, og gir kun et «øyeblikksbilde» av situasjonen. Ved små tall vil den tilfeldige variasjonen være stor.

Til denne indikatoren er det svært viktig å ta i betraktning at Folkehelseinstituttet leverer teller, mens SSB leverer nevner. Det er ikke samme dato for registrering av tallene i teller og nevner:

Teller: NOIS-PIAH gjennomføres to ganger per år, på våren og høsten.
Nevner: Informasjon om sykehjem per 31.12 samles inn årlig i perioden januar-februar påfølgende år.

Siden antall sykehjem kan ha endret seg i tidsrommet mellom registrering av tallene i teller og nevner, kan dette gi feil andel på kommunenivå, og et mindre avvik på landsnivå. På kommunenivå kan dette medføre større avvik, og et visst avvik på landsnivå. F.eks. ved beregning av andel sykehjem som deltar i prevalensundersøkelser av både helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk (NOIS-PIAH) per undersøkelse for vår 2018 vil det brukes teller fra vår 2018, og nevner som viser antall sykehjem registrert per 31.12 for år 2017.

Hvilke institusjoner som defineres som sykehjem kan variere over tid. Beregningene som ligger bak denne kvalitetsindikatoren avhenger derfor av hva hver enkelt kommune definerer som sykehjem til enhver tid.

Om indikatoren

Indikatoren viser andel sykehjem som deltar i prevalensundersøkelser av både helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk (NOIS-PIAH), per undersøkelse.

Alle sykehjem er pålagt å delta i de nasjonale prevalensundersøkelsene av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i henhold til Forskrift om Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS-registerforskriften). 

Følgende helsetjenesteassosierte infeksjoner skal registreres i prevalensundersøkelsene i sykehjem:

  • Urinveisinfeksjon hos beboere med og uten urinveiskateter
  • Nedre luftveisinfeksjon
  • Infeksjon i operasjonsområdet (overflatisk og dyp postoperativ sårinfeksjon - inkludert organ/hulrominfeksjon)
  • Hudinfeksjon

All systemisk antibiotikabruk på undersøkelsestidspunktet skal registreres.

FHI: Prevalensundersøkelser av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehjem, NOIS-PIAH

 

Først publisert: 26.04.2018 Sist faglig oppdatert: 28.11.2019

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no