Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Infeksjon - dype og organ/hulromsinfeksjoner etter innsetting av totalprotese (hofte)

Indikatoren viser andel av kirurgiske inngrep der det er oppdaget postoperativ dyp sårinfeksjon eller postoperativ infeksjon i indre organ eller hulrom, som har oppstått innen 30 dager etter innsetting av totalprotese (hofte).

Resultater

Antallet innsettinger av totalproteser har økt jevnt de siste årene. I 2020 ble det satt inn i overkant av 8 250 proteser på landsbasis. Rundt 60 prosent gjennomføres i Helse Sør-Øst RHF.

Andel av kirurgiske inngrep hvor det har blitt oppdaget en postoperativ dyp sårinfeksjon eller infeksjon i indre organ eller hulrom som har oppstått innen 30 dager etter inngrepet har holdt seg stabil på 0,8-1,2 prosent på landsbasis i perioden 2015-2020.

Helse Vest RHF har på årsbasis i hele perioden 2015-2020 hatt den laveste andelen infeksjoner med en andel på mellom 0,5-0,6 prosent.

Det er ikke definert en konkret målsetting for denne indikatoren, men behandlingsstedene skal ha et kontinuerlig fokus på å forebygge og redusere forekomsten av slike infeksjoner.

Forbehold ved tolkning

Oslo universitetssykehus HF rapporterte ikke data for 3. tertial 2019 og 1. og 2. tertial 2020. Martina Hansens Hospital rapporterte ikke data for 1. tertial 2020. I begge tilfeller skyldes dette tekniske årsaker.

​Årsdata for 2016 for Helse Midt-Norge RHF inkluderer ikke tall for St. Olavs hospital for 3. tertial 2016, da disse dataene mangler på grunn av innføring av nytt datasystem.

Få operasjoner per inngrep gjør at andel infeksjoner per behandlingsted kan variere mye fra tertial til tertial. Denne kvalitetsindikatoren viser derfor også andel pasienter med infeksjoner de to siste årene (foregående seks tertialer, det vil si at siste tertial ikke er inkludert). Dette gir et mer robust sammenlikningsgrunnlag.

Om indikatoren

​​Helseinstitusjoner er pålagt å ha en oversikt over helsetjenesteassosierte infeksjoner, inkludert infeksjoner i operasjonsområdet, gjennom forskrift om Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS-registerforskriften). 

Infeksjoner i operasjonsområdet medfører betydelig sykelighet for pasientene og kan redusere helsegevinsten av inngrepet. De medfører også betydelige merkostnader for helsetjenesten. Det er godt dokumentert at infeksjoner i operasjonsområdet kan forebygges gjennom systematiske tiltak.  

Overvåking av infeksjoner i operasjonsområdet etter innsetting av totalprotese i hofta er obligatorisk. Sykehusene må ha et kontinuerlig fokus på sine infeksjonsdata for å bedre pasientsikkerheten, og må bruke disse i kvalitetsforbedringsarbeid.

Pasientsikkerhetsprogrammets nettside kan du få oversikt over tiltakspakken for trygg kirurgi og forebygging av infeksjoner i operasjonsområder.

Først publisert: 03.05..05.2019 Sist faglig oppdatert: 16.09.2021

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no