Infeksjon - dype og organ/hulromsinfeksjoner etter fjerning av galleblære (kolecystektomi)

Indikatoren måler andel av kirurgiske inngrep der det er oppdaget postoperativ dyp sårinfeksjon eller postoperativ infeksjon i indre organ eller hulrom, som har oppstått innen 30 dager etter fjerning av galleblære (kolecystektomi).

Resultater

De siste par årene har antall kirurgiske inngrep for å fjerne galleblæren ligget på omtrent 6 000 på landsbasis. Andel av kirurgiske inngrep hvor det har blitt oppdaget en postoperativ dyp sårinfeksjon eller infeksjon i indre organ eller hulrom, som har oppstått innen 30 dager etter inngrepet, har i perioden 2015-2019 ligget på mellom 1,0 og 1,9 prosent på landsbasis. Andelen var på 1,1 prosent tredje tertial 2019.

Helse Sør-Øst hadde den laveste andelen med 0,9 prosent. Også de siste tre årene har dette vært helseforetaket med den laveste andelen slike infeksjoner, mellom 0,3 - 1,3 prosent. Helse Nord hadde en andel på 1,1 prosent tredje tertial 2019, mens både Helse Midt-Norge og Helse Vest hadde andeler på 1,4 prosent.

Det er ikke definert en konkret målsetting for denne indikatoren, men behandlingsstedene skal ha et kontinuerlig fokus på å forebygge og redusere forekomsten av slike infeksjoner.

Forbehold ved tolkning

Årsdata for 2016 for Helse Midt-Norge inkluderer ikke tall for St. Olavs hospital HF for tredje tertial 2016, da disse dataene mangler på grunn av innføring av nytt datasystem.

Få operasjoner per inngrep gjør at andel infeksjoner per behandlingsted kan variere mye fra tertial til tertial. Denne kvalitetsindikatoren viser derfor også andel pasienter med infeksjoner de to siste årene (foregående seks tertialer, det vil si at siste tertial ikke er inkludert). Dette gir et mer robust sammenlikningsgrunnlag. 

Om indikatoren

Helseinstitusjoner er pålagt å ha en oversikt over helsetjenesteassosierte infeksjoner, inkludert infeksjoner i operasjonsområdet, gjennom forskrift om Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS-registerforskriften). 

Infeksjoner i operasjonsområdet medfører betydelig sykelighet for pasientene og kan redusere helsegevinsten av inngrepet. De medfører også betydelige merkostnader for helsetjenesten. Det er godt dokumentert at infeksjoner i operasjonsområdet kan forebygges gjennom systematiske tiltak.  

Overvåking av infeksjoner i operasjonsområdet etter keisersnitt er obligatorisk. Sykehusene må ha et kontinuerlig fokus på sine infeksjonsdata for å bedre pasientsikkerheten, og må bruke disse i kvalitetsforbedringsarbeid.

Først publisert: 03.05.2019 Sist faglig oppdatert: 17.09.2020

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no