Abort - selvbestemt abort gjennomført medikamentelt eller kirurgisk

Indikatoren viser andel selvbestemte aborter gjennomført medikamentelt eller kirurgisk inntil utgangen av henholdsvis 9. og 12. svangerskapsuke.

Resultater

På landsbasis i 2018 ble 91 prosent av aborter inntil utgangen av 12. svangerskapsuke utført medikamentelt, mens 9 prosent ble utført kirurgisk. I 2017 var andelen aborter utført medikamentelt innen utgangen av 12. svangerskapsuke på 88,5 prosent og andelen utført kirurgisk på 11,5 prosent.

Helse Vest RHF har i perioden 2012-2018 hadde høyest andel selvbestemte aborter utført medikamentelt innen utgangen av 12. svangerskapsuke. I 2018 var andelen 97,3 prosent i Helse Vest RHF. I samme periode har Helse Sør-Øst RHF hatt den laveste andelen, hvorav den i 2018 var på 88,1 prosent. Andelene i Helse Midt-Norge RHF og Helse Nord RHF var på henholdsvis 95,6 og 91 prosent i 2018. 

På landsbasis i 2018 ble 82,6 prosent av aborter utført innen utgangen av 9. svangerskapsuke. Av disse ble 94,3 prosent gjennomført medikamentelt. Helse Sør-Øst RHF hadde høyest andel aborter utført innen utgangen av 9. svangerskapssuke med 85 prosent, og hvorav 93,2 prosent utført medikamentelt. Helse Midt-Norge RHF hadde lavest andel aborter utført innen utgangen av 9. svangerskapsuke på 78,3 prosent, hvorav 96,1 prosent utført medikamentelt.

Forbehold ved tolkning

Forskjeller mellom helseforetak kan generelt ha mange forklaringer:

  • Tilfeldigheter
  • Variasjoner i registreringspraksis
  • Variasjoner i meldepraksis og meldesvikt
  • Variasjon i behandlingstilbud
  • Reelle forskjeller i kvalitet

Det er ofte en kombinasjon av flere av disse.

Validiteten til data som inngår i denne indikatoren regnes som høy.

Om indikatoren

​Samfunnet skal så langt som mulig sikre betingelser for en trygg oppvekst. Som et ledd i dette arbeidet skal samfunnet sørge for at alle får etisk veiledning, seksualopplysning, kunnskaper om samlivsspørsmål og tilbud om familieplanlegging, for derved å skape en ansvarsbevisst holdning til disse spørsmålene slik at antallet uønskede svangerskap blir lavest mulig. God reproduktiv og seksuell helse er et viktig mål for folkehelsearbeidet, som skal bidra til å fremme velferd og motvirke sosial ulikhet. Samfunnet har en overordnet forpliktelse til å forebygge uønsket svangerskap. Denne forpliktelsen, som er nedfelt i lov om svangerskapsavbrudd, innebærer at samfunnet skal sørge for at befolkningen får muligheter til å forvalte sin seksualitet og fertilitet gjennom kunnskap om samlivsspørsmål og tilbud om prevensjon.

Kvinner som fremsetter ønske om selvbestemt abort, skal få gjennomført dette så snart de ønsker og med den mest fordelaktige metoden ut i fra medisinske kriterier og de ønsker kvinnene selv har. Indikatoren gir en pekepinn om nasjonale forhold når det gjelder selvbestemt abort, valg av metode og tilgang på å få utført abort tidlig i svangerskapet.

Først publisert: 12.09.2019 Sist faglig oppdatert: 12.09.2019

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no