8. Lokalt donorregister i sædbankene som rekrutterer sæddonorer

Sædbanker som rekrutterer sæddonorer skal opprette et lokalt donorregister for å registrere midlertidig informasjon om donor og bruk av sæd.

Dette registeret skal også inneholde informasjon om antall familier som bruker sæd fra den aktuelle donoren.

8.1 Formålet med det lokale donorregisteret i sædbanken

  • Registeret skal brukes for å finne en egnet donor og inneholder derfor opplysninger om donors fysiske karakteristika.
  • Registeret skal inneholde opplysninger om bruk av sæd, og skal sikre at sæd ikke utleveres til assistert befruktning når donor har gitt opphav til barn i 6 familier.
  • Registeret skal ikke inneholde opplysninger om donors identitet etter at donorsæden er frigitt for bruk.

8.2 Rettslig grunnlag

Det rettslige grunnlaget for registrering av opplysninger i registeret er samtykke fra donor. Samtykket skal oppbevares hos sædbanken.  

8.3 Opplysninger som skal registreres i det lokale donorregisteret

  • donors identitet frem til donorsæden er endelig frigitt for bruk. Donors identitet slettes før sæd utleveres til assistert befruktning.
  • donorkode
  • donors fysiske karakteristika (hudfarge og etnisk bakgrunn, hårfarge, øyenfarge, høyde og vekt)
  • antall familier hvor donor er brukt

Opplysninger i registeret skal benyttes for å finne en egnet sæddonor. De skal også brukes for å sikre at sæd fra donor ikke utleveres til assistert befruktning hvis donor har gitt opphav til barn i 6 familier.

8.4 Adgang til å registrere opplysninger om sæddonors identitet

I den perioden donor avgir sæd skal navn, fødselsdato og personnummer være registrert i det lokale donorregisteret. Formålet er at registeret skal kunne koble donors identitet til donorkoden for å sikre at avgitt sædprøve merkes korrekt.

Når donor er endelig godkjent og dette er registrert i det sentrale sædgiverregisteret, skal donors navn, fødselsdato og personnummer slettes fra det lokale donorregisteret i sædbanken.

8.5 Utlevering av opplysninger til donor

Donor har bare rett til å få opplysninger som er registrert om ham selv. Donor har ikke rett til å få utlevert donorkoden, eller til å få informasjon om hvordan hans sæd er brukt.

8.6 Informasjonssikkerhet

  • Databehandlingsansvarlig skal ha skriftlig prosedyre for hvordan opplysninger skal håndteres og hvilke opplysninger som kan kobles. Prosedyren(e) skal særlig ivareta rutiner for perioden hvor den som registrerer opplysninger samtidig vil  tilgang til informasjon om sæddonors identitet og donorkode.
  • Databehandlingsansvarlig skal foreta risikovurdering når det gjelder sikring av taushetsbelagte opplysninger, og har et selvstendig ansvar for at det til enhver tid gjeldende regelverk og gjeldende norm for informasjonssikkerhet i helsesektoren etterleves.
  • Tilgang kan bare gis til personell ved den avdeling der registeret føres og som har tjenstlig behov for slik tilgang. Databehandlingsansvarlig skal kunne dokumentere hvem som har tilgang til registeret.
  • Det skal ikke gjøres oppslag i registeret for å finne en egnet donor før donors navn, fødselsdato og personnummer er slettet.
  • Oppslag må loggføres.

8.7 Sletting av opplysninger i donorregisteret i sædbanken

Opplysningene som er omtalt under punkt 8.3 skal slettes dersom:

  • sæddonor ikke blir endelig godkjent
  • donor trekker samtykket
  • donors sæd er brukt i seks familier
  • hvis donor dør og
  • hvis donor senere anses som uegnet

8.8 Opphør eller nedleggelse av virksomhet

Biobankloven § 8 stiller krav til sædbanker og fertilitetsklinikker ved opphør eller nedleggelse av virksomheten.

Sist faglig oppdatert: 24. september 2020