1. Innledning

Dette rundskrivet er en oppdatering av Veileder om assistert befruktning med donorsæd (IS-2418), siste versjon er fra november 2015.

Endringene gjelder i hovedsak rutiner for registrering av sæddonorer i det sentrale sædgiverregisteret. Helse Fonna sa i desember 2018 opp avtalen med Helsedirektoratet om drift av det sentrale sædgiverregisteret. Helsedirektoratet overtok ansvaret for registeret i 2019, og utviklet en ny registreringsordning. Helsedirektoratet har i brev orientert virksomhetene om endringene. 

Rundskrivet er også oppdatert med noen endringer som følge av Stortingets vedtak til bioteknologiloven våren 2020. Endringer i rundskrivet som følge av at eggdonasjon blir tillatt fra 1. januar 2021, vil sendes på egen høring.

Det er også foretatt noen språklige endringer og noen endringer i struktur og form.

Rundskrivet retter seg mot norske sædbanker som rekrutterer sæddonorer og virksomheter som er godkjent for assistert befruktning med donorsæd og/eller lagring og import av sæd etter:

  1. lov om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m (heretter bioteknologiloven) og

  2. forskrift om krav til kvalitet og sikkerhet ved håndtering av humane celler og vev (heretter forskrift om håndtering av humane celler og vev).  

Rundskrivet må leses sammen med Veileder til forskrift om håndtering av humane celler og vev

 

 

 

 

Sist faglig oppdatert: 24. september 2020