Generelle kommentarer

[Endret 1/15, 1/18, 1/19]

Ved fødsel utenfor institusjon ytes det en engangsstønad etter folketrygdloven § 5-13 annet ledd.

Engangsstønaden er: 

 

1 730 kr

(fra 1. januar 1994)

 

1 765 kr

(fra 1. januar 1996)

 

2 550 kr

(fra 1. januar 2015)

 

2 680 kr

(fra 1. januar 2017) 

 

2 750 kr

(fra 1. januar 2018)

 

2 830 kr

(fra 1. januar 2019)

Det ytes også engangsstønad hvis fødselen finner sted under transport til sykehus/fødehjem.

Det ytes ikke engangsstønad ved fødsel som skjer i ambulanse, fordi fødselen da ikke anses for å ha skjedd utenfor institusjon.

Engangsstønad ytes selv om barseltiden tilbringes i institusjon, og selv om kvinnen ikke har hatt utgifter forbundet med fødselen.

Ved flerbarnsfødsler ytes det én engangsstønad.

Andre bestemmelser om stønad ved nedkomst utenfor institusjon:

Først publisert: 01. mai 1997 Sist faglig oppdatert: 02. januar 2019