Omfang

[Endret 3/06, 11/15, 12/18]

Folketrygdens refusjonsordning omfatter svangerskapkonsultasjoner og veiledning i familieplanlegging utført av privatpraktiserende jordmor med kommunal driftsavtale eller jordmor ansatt i kommunal stilling/helsestasjon. Folketrygden gir refusjon også når kommunen kjøper jordmortjenester fra regionale helseforetak som har arbeidsgiveransvar for jordmoren.

I tillegg omfatter folketrygdens refusjonsordning jordmorhjelp ved fødsel utenfor institusjon.

Refusjon gis kun etter takstene i forskriftens kapittel II og III.

Ordningen omfatter ikke svangerskapskonsultasjon utført av jordmor ansatt hos lege. Dersom jordmor er ansatt hos lege med rett til refusjon, kan legen fremme krav om godtgjørelse etter Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege, fastsatt med hjemmel i folketrygdloven § 5-4 fjerde ledd.

Først publisert: 01. mai 2004 Sist faglig oppdatert: 19. desember 2018