Kommentarer til kapittel III

[Endret 3/06, 11/15, 1/17, 12/18]

Det er ikke krav til driftsavtale eller kommunal stilling for å utløse takster etter kapittel III. Det følger av forskriftens § 3 at det ikke er anledning til å kreve honorar ut over de fastsatte takstene .

Når fødselshjelp blir utført i arbeidstiden av jordmor som er ansatt i kommunal stilling/helsestasjon, skal kommunen fremsette krav om refusjon. Det samme gjelder fødselshjelp som strekker seg utover arbeidstiden/vakttiden dersom fødselshjelpen startet i arbeidstiden/vakttiden.

Når jordmor gir fødselshjelp utenom arbeidstid eller vaktordning i kommunen, anses hun som privatpraktiserende jordmor. Krav fra jordmoren fremmes direkte overfor HELFO, herunder jordmorhjelp som starter i fritiden og som strekker seg ut i arbeidstiden/vakttiden.

Takst 3

[Endret 11/15-2, 12/18]

Takstene 3a og 3b er innført for at jordmor uten kommunal tilknytning skal kunne ta seg av svangerskapskonsultasjoner forut for planlagt hjemmefødsel. Takstene kan benyttes én gang per svangerskap under forutsetning at jordmor har gjennomført hovedtyngden av  svangerskapskonsultasjonene.

Jordmor med driftsavtale eller som er ansatt i kommunal stilling/helsestasjon benytter i stedet takst 1b for hver kontroll.

Takst 4

[Endret 1/17, 12/18]

Tiden en fødsel tar varierer sterkt fra kvinne til kvinne. Godtgjørelse ytes for medgått tid for jordmoren.

Skjer fødselen i sykehus/fødehjem eller under ledsagelse til fødeinstitusjon/under transport, ytes det ikke godtgjørelse etter takst 4. Det arbeid som utføres på fødeinstitusjonen eller under transport til fødeinstitusjonen må helseforetaket eventuelt honorere.

Takst 4a kan ikke utbetales samtidig for fødselshjelp til to jordmødre samtidig for samme fødsel.

Sekundærjordmor utløser i stedet takst 8.

Takst 5

[Utgått 11/15)

Takst 6

[Endret 11/15, 1/17, 12/18]

Fra 1.10.18 kan taksten kun benyttes ved planlagt hjemmefødsel. Regionale helseforetak har finansieringsansvaret for følgetjeneste og beredskap for følgetjeneste.

Folketrygden yter godtgjørelse etter taksten for vendereis/blind alarm i de tilfeller jordmoren tilkalles for planlagt hjemmefødsel, men dette ikke blir noe av på dette tidspunkt.

Godtgjørelse ytes på grunnlag av jordmorens faglige vurdering av situasjonen. Omfattende bruk av taksten bør jordmoren kunne begrunne særskilt hvis HELFO ber om det.

Takst 8

[Tilføyd 12/18]

Taksten ble innført fra 1.10.2018 og kan benyttes av sekundærjordmor som bistår ved planlagt hjemmefødsel.

Først publisert: 01. mai 2004 Sist faglig oppdatert: 19. desember 2018