Kommentarer til kapittel II

[Endret 3/06, 11/15, 12/18]

Takstene for jordmorhjelp blir vanligvis justert per 1. juli hvert år på linje med utviklingen i takstene for sammenlignbare grupper.

Det er ikke anledning til å kreve honorar ut over de fastsatte takstene. Jordmødre blir honorert for førstegangsundersøkelse, svangerskapskonsultasjoner, veiledning i familieplanlegging og taking og innsending av prøver til laboratorium .

Takst 1

[Endret 3/06, 11/15, 1/17, 12/18]

Takstene 1a-d gjelder kun ved svangerskapskonsultasjoner og ved en konsultasjon etter fødselen. Takstene kan ikke benyttes ved barselbesøk.

Takst 2

[Endret 1/17, 12/18]

Det er hjemmel for å kreve egenandel ved prevensjonsveiledning uavhengig av svangerskapsomsorg i takst 2, men det er i merknad A2 presisert at jordmor i helsestasjon ikke kan kreve slik egenandel. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal være et lavterskeltilbud som skal bidra til å fremme sosial likhet i helse.

Først publisert: 01. mai 2004 Sist faglig oppdatert: 19. desember 2018