Kommentarer til kapittel I

§ 1

[Endret 11/15, 12/18]

Det er opp til den enkelte kommune å avgjøre om det skal gis driftstilskudd til privatpraktiserende jordmor som en del av det totale tilbudet om svangerskapsomsorg. Folketrygden gir stønad uavhengig av om svangerskapskonsultasjoner og veiledning i familieplanlegging utføres av jordmor i kommunal stilling/helsestasjon, eller av privatpraktiserende jordmor med driftsavtale.

Det kan ikke gis drifttsavtale som tilsvarer mindre en 1/5 arbeidstid. Det er ikke et tilsvarende minimumskrav for jordmor i kommunal stilling/ helsestasjon, dvs. at kommunen kan utløse refusjon for jordmor ansatt i for eksempel 10 prosent stilling.

Det er ikke et vilkår for rett til stønad ved fødsel utenfor institusjon at fødselshjelpen ytes av jordmor med driftsavtale eller av jordmor i kommunal stilling/helsestasjon. Disse tjenestene omfattes ikke av kommunens ansvar i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven.

§ 2

[Endret 11/15, 1/17]

Det er Helsedirektoratet som gir autorisasjon til jordmødre i henhold til Helsepersonelloven § 48.

§ 3

[Endret 11/15, 1/17, 12/18]

Svangerskapskonsultasjoner hos jordmor med driftsavtale eller jordmor i kommunal stilling/helsestasjon, samt jordmorhjelp ved fødsel utenfor institusjon skal være gratis for den gravide. Jordmor/helsestasjon har derfor ikke lov til å kreve honorar ut over de fastsatte takstene.

Jordmor som gir tilbud om individuell prevensjonsveiledning til andre enn gravide, kan kreve egenandel (takst 2) av medlemmet. Denne egenandelen gir ikke rett til opptjening av frikort, verken under egenandelstak 1 eller egenandelstak 2.

§ 4

[Endret 3/06, 12/18]

Regning for eventuelle reiseutgifter sendes kommunen, se forskrift om dekning av utgifter til transport av helsepersonell m.m. i forbindelse med reise for å foreta undersøkelse og behandling.

Det fremgår av forskriftens § 4 at dersom medlemmet på grunn av sin helsetilstand ikke kan møte fram på behandlingsstedet til svangerskapskonsultasjon, dekker kommunen reiseutgiftene for jordmor. Ved hjemmefødsel er pasientens hjem å regne som ordinært ”behandlingssted” og jordmødre har derfor ikke rett til skyssgodtgjørelse ved fødselshjelp/vendereis .

§ 5

Paragrafen regulerer de tilfeller der medlemmet sender krav til HELFO. Dette er kun aktuelt i de tilfeller jordmor ikke har avtale om direkte oppgjør, jf. § 6. Også i slike tilfeller plikter jordmor å utstede regning på blankett HELFO  05‑12.00.

§ 6

[Endret 3/06, 11/15, 1/17, 12/18]

Det er utarbeidet mønsteravtale for direkte oppgjør mellom HELFO og jordmor og mellom HELFO og helsestasjon, se vedlegg 1a og 1b.

Når en jordmor ønsker å inngå avtale om direkte oppgjør, må vedkommende dokumentere sin kompetanse overfor HELFO.

Når jordmor er ansatt i helsestasjon, skal HELFO inngå avtale om direkte oppgjør med helsestasjonen. Denne avtalen omfatter også utgifter til svangerskapsomsorg gitt av lege ved helsestasjon.

Krav om oppgjør, skal som hovedregel sendes elektronisk på filformat fastsatt av HelsedirektoratetPrivatpraktiserende jordmor som har avtale om direkte oppgjør med Helfo kan sende manuelle krav og skal da skrive enkeltregninger på blankett HELFO 05-12.00 og i tillegg benytte samleregning HELFO 05-04.12 inntil videre. Samlet refusjon etter kapittel II føres under feltet ”1. Annet (oppgi hva det gjelder)”, mens samlet refusjon etter kapittel III føres tilsvarende under feltet ”2. Annet (oppgi hva det gjelder)”.

Det fremgår av samleregningen at det bare skal tas med regninger for én måned på samleregningen. Dette er ikke til hinder for at den enkelte jordmor kan sende regning for flere måneder på hver enkelt regningsblankett så lenge regningene ikke blir foreldet, jf. folketrygdloven § 22-14. Krav mot trygden foreldes seks måneder etter utgangen av den måned hvor behandlingen fant sted.

Først publisert: 01. mai 2004 Sist faglig oppdatert: 19. desember 2018