Den offentlige tannhelsetjenesten bør inngå samarbeidsavtale med asylmottak om tannhelsetjenester til barn og unge 0–20 år

Den offentlige tannhelsetjenesten bør inngå samarbeidsavtaler med asylmottak om tannhelsetjenester til barn og unge 0–20 år som bor på mottak.

Avtalen bør trekke opp rutiner og fordele ansvar for hvordan barn på mottak skal få ivaretatt sine rettigheter til nødvendig tannhelsehjelp, herunder forebyggende tjenester.
 
Se Praktisk.