Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

9. Behandling av tykktarmskreft uten metastaser

Kunnskapen om behandling av tykktarmskreft er i hovedsak basert på kohortstudier av varierende kvalitet og det er gjennomført få prospektive randomiserte studier. I tillegg har kirurgisk praksis og kunnskap om tykktarmens kar- og lymfeanatomi ledet fram til den behand­lingsteknikk og de anbefalinger vi har i dag (Hohenberger, Reingruber, & Merkel, 2003; Improving outcomes in colorectal cancers: research evidence for the manual update, 2004; Nationella riktlinjer för kolorektalcancersjukvård: medicinskt och hälsoekonomiskt faktadokument, 2007; NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines), 2009; Otchy et al., 2004) (evidensgrad D). Høyre kolons krøs har større variasjoner i karanatomi, og den mesokoliske disseksjon er derfor mer krevende enn ved venstresidig tykktarmskreft. Det er også noen holdepunkt for at høyre- og venstresidige svulster i tykketarmen har ulik tumorbiologi.

Dersom preoperativ utredning indikerer kurativt siktemål, må det tilstrebes en onkologisk adekvat kirurgisk prosedyre. Dette innebærer reseksjon av tumorbærende tarmsegment med adekvate marginer og reseksjon av intakt mesokolon med regionale lymfeknuter.

9.1. Generelt om kirurgi

9.2. Akutt presentasjon

9.3. Palliative tiltak hos pasienter som ikke tåler reseksjon

9.4. Lokalt residiv

9.5. Annen lokalisasjon/histologi

9.6. Adjuvant kjemoterapi

Sist faglig oppdatert: 20. mai 2022