Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

. Forkortelser og begreper

Abskopal effekt

Effekt av strålebehandling utenfor bestrålt område. Medieres sannsynligvis av immunologiske mekanismer.

α/β -ratio

Mål for fraksjoneringsfølsomhet, dvs. hvor krum overlevelseskurven er. Måleenhet Gy

ACTH

Adrenokortikotropt hormon som stimulerer binyrene til frisetting av mineralkortikoider

BCC

Basalcellekarsinom

BEV

Beams Eye View. Avbildningsteknikk som anvendes ved ekstern strålebehandling, «slik målvolumet ser ut sett fra strålekilden»

BRAF

Menneskelig gen som koder proteinet B-raf. Mutasjoner på dette genet er forbundet med ulike kreftformer

BRCA2

Gen som koder for tumor suppressor protein. Mutasjoner i genet disponerer for bryst- og ovarialkreft.

Cetuximab

Antistoff mot EGFr (se under)

CD 80/CD 86

Cluster of Differentiation 80/86

CDX-2

Markør for intestinal differensiering

Chromogranin

Sekretorisk protein i neuroendocrine celler. Markør for neuroendokrin differensiering

CK5/6

Markør for plateepiteldifferensiering

c-kit

proto-oncogen, en type tyrosine kinase reseptor

COX1/2-hemmere

Ikke-steroide antiinflammatoriske medikamenter

CTLA-4

cytotoxic T-lymphocyte-associated protein 4, protein reseptor som nedregulerer immunrespons (jfr. immun kontrollpunkt)

CTV

Clinical Target Volume (anatomisk volum som tar hensyn til subklinisk mikroskopisk sykdom utenfor GTV)

DAHANCA

DAnish Head And Neck Cancer Group

DFS

Disease Free Survival

DNA

Deoksyribonukleinsyre (viktigste kjemiske bestanddelen i arvematerialet)

EAPC

Basic Dataset; Dataset for karakterisering av palliative pasienter

E6/E7

Oncogener som inaktiverer hhv. tumor suppressor gen p53 og pRb

EBUS

Endoskopisk bronkoskopisk ultralydveiledet FNAC

EBV

Epstein Barr Virus (virus som forårsaker mononukleose, og som er assosiert med nasofaryngealt karsinom)

EBV-ISH

Epstein-Barr Virus in situ hybridization, metode for påvisning av EBV I parafinsnitt

EGF

Endothelial Growth Factor

EGFr

Endothelial Growth Factor receptor

ENB

Esthesionevroblastom, kreft utgående fra hjernenerve 1 (luktenerven)

ENE

EkstraNodalEkstensjon

ENET

Ekstra Nodal Extension Thickness

EORTC

European Organisation for Research and Treatment of Cancer

EORTC QLQ H&N35

Redskap for evaluering av livskvalitet hos pasienter med hode-/hals-kreft

EUA

Undersøkelse i narkose

EQD2

Ekvivalent total dose i 2 Gy’s fraksjoner

FDG

FluoroDeoksyGlukose, tracer for PET (se dette)

FISH

Fluorescence in situ hybridization, metode for å påvise genforandringer i celler

FNA

Fin Nåls Aspirasjon

FNAC

Fin Nåls Aspirasjons Cytologi

FSH

Follikkel Stimulerende Hormon (stimulerer vekst av follikler i ovarier og er også viktig for dannelse av spermier i testikler)

GTV

Gross Tumor Volume (den palperbare eller synlige/demonstrerbare utstrekning av malign vekst)

Gy

Gray (Enhet for dose av ioniserende stråling i «International System of Units», definert som absorpsjon av 1 Joule stråleenergi per kilogram masse, 1 Gy = 1 J/kg)

HE

Hematoxylin/Eosin (rutinefarging for fremstilling av vev til bruk i patologi)

Her-2/neu

Tyrosin kinase reseptor, medlem av EGFR familien, transmembrane reseptorer

HHV8

Human Herpes Virus 8

HIV

Humant immunsvikt virus

HLD

Hals Lymfeknute Disseksjon (fjernelse av lymfeknuter på hals)

HPV

Human Papilloma Virus (DNA virus hvorav noen kan fremkalle underlivskreft hos kvinner, og kreft i svelg hos kvinner og menn)

H-sone

H-formet anatomisk område i ansikt. Hudkreft i dette område er spesielt vanskelig å behandle.

IARC

International Agency for Research on Cancer

IgA

Immunglobulin A

IgG

Immunglobulin G

IGRT

Image-Guided Radio Therapy (bruk av «real time» CT bilder under strålebehandling for å øke presisjonen på avlevering av dose)

IL-6

Interleukin 6

IL-10

Interleukin 10

IM

Intern Margin som tar hensyn til indre bevegelser og endringer av CTV

IMRT

Intensity-Modulated Radiation Therapy (forming av felt og variasjon av fluens (antall fotoner per arealenhet) på tvers av stråleretning). Metode til uforming av konformal strålebehandling

ITV

Internal Target Volume (geometrisk volum som tar hensyn indre bevegelser og endringer av CTV)

KHA

Kilde Hud Avstand (avstand mellom strålekilde og hud)

kV

kilo Volt (SI enhet for spenning /elektrisk potensial)

LH

Luteiniserende hormon (hormon som utskilles i hypofysens forlapp og forårsaker eggeløsning hos kvinner)

LNR

Lymph Node Ratio (forholdet mellom antall metastatiske lymfeknuter og totalt antall uttatte lymfeknuter)

LQ-modellen

«Linear quadratic model», matematisk formelverk for beregning av biologisk effekt av stråling

mA

milliampere (måleenhet for strømstyrke)

mARC

Modulated Arc therapy (Siemens variant av VMAT, se dette)

MeV

Mega electron Volt (måleenhet for energimengde av ioniserende stråling)

MCC

Merkel Celle Karsinom (en aggressiv form for hudkreft)

Microarray

Metode for samtidig analyse av store antall gener eller proteiner, også kalt mikromatrise

MSLT II

Multicenter Selective Lymphadenectomy Trial II

MM

Malignt Melanom

MMM

Mucosalt malignt melanom

MV

Mega Volt, (SI enhet for spenning/elektrisk potensial)

NCCN

National Comprehensive Cancer Network

NCI

National Cancer Institute

NIMRAD

En randomisert placebo kontrollert trial vedrørende nimorazole og strålebehandling av hode-/halskreft

Nordcan

Database med insidens, mortalitet, prevalens og overlevelse av kreft i nordiske land

NPC

Nasofaryngeal karsinoma (kreft i nasofarynks)

NRAS

Enzym som kodes an NRAS genet. Fungerer som et onkogen.

NSE

Neuron Spesifikk Enolase (enzym som finnes i nevroendokrint vev og skilles ut av svulster som utgår fra slikt vev, f.eks. Merkecellekarsinom)

OPC

Orofaryngealt karsinom (kreft i orofarynks)

OPG

OrtoPanTomogram (tomografi av kjever)

OS

Overall Survival (total overlevelse)

PAX

Immunhistokjemisk markør i differensialdiagnose av lymfoide neoplasier

PEC

Plateepitelkarsinom

P40

Markør for plateepitel differensiering

P63

Markør for plateepitel- og myoepitelial differensiering

PD-1

Programmed cell death protein 1. Membranreseptor på T-celler, fungerer som immunologisk kontrollpunkt som nedregulerer immunrespons ved aktivring.

PD-L1

Ligand til PD-1

PET

Positron Emisjons Tomografi (diagnostisk undersøkelse som gjør det mulig å fremstille fysiologiske bilder, f.eks. sukkeropptak (FDG) i svulster)

PEG

Perkutan Endoskopisk Gastrostomi (ernæringssonde som legges inn i magesekk)

PTCH

Protein paTChed Homolog (tumor suppressor gen for basalcellekarsinom)

PTH

Parathyreoidea hormon

PTV

Planning Target Volume (geometrisk volum som tar hensyn til variasjon i pasientopplegging og feltinnstilling)

P53

Viktig genregulerende protein, sentralt i kontroll og regulering av cellesyklus

Rb

Retinoblastom gen (koder for et tumor suppressor protein pRb)

RBE

Relativ Biologisk Effekt (Forholdet mellom dose av en referanse strålekvalitet (gjerne Co60 γ stråler) og en dose test strålekvalitet som gir samme effekt)

RPMI

Rosswell Park Memorial Institute (medium til bruk for celle og vevskulturer)

SEER

Surveillance, Epidemiology, and End Results

SHBG

SeksualHormonBindende Globulin (transportprotein som i første rekke binder testosteron og dihydrotestosteron samt i noe mindre grad østradiol)

SIB

Simultaneous Integrated Boost (Ved SIB behandles alle målvolum med samme antallet fraksjoner, hvilket innebærer at fraksjonsdosen til GTV_T, CTV_T og CTV_E blir forskjellig pga. ulik totaldose).

SLNB

Sentinel Lymph Node Biopsy (biopsi av vaktpostlymfeknute)

SM

Set up margin (Margin som tar høyde for dag til dag variasjon

SNUC

Sinonasalt udifferensiert karsinom (Aggressiv form for kreft i nese/bihuler)

SOX 10

Protein (transkripsjonsfaktor) som kodes av SOX10 genet. Mutasjoner i genet er assosiert med blant annet maligne melanomer. Brukes som markør for blant annet malignt melanom

Synaptofysin

Glykoprotein som er til stede i nevroendokrine celler.

Markør for svulster med nevroendokrin differensiering.

T-celler

lymfocytt (hvitt blodlegeme) som utgjør en viktig del av det ervervede cellulære immunforsvar

TGFβ ///

Transforming growth factor beta (cytokin og vekstfaktor, sterkt profibrotisk)

TNM

Klassifikasjons system for kreft hvor T står for Tumor, N for Node og M for Metastasis

TSH

Thyreoidea Stimulerende Hormon

TSNA

Tobakksspesifikke nitrosaminer (kreftfremkallende stoffer i tobakk)

TTF

Thyroid transcription factor, immunohistokjemisk markør for blant annet kreft i lunge og thyreoidea

UICC

Union for Internal Cancer Control

VEGF

Vascular Endothelial Growth Factor

Vismodegib

Antineoplastisk middel. Småmolekylær hemmer av Hedgehod-signalveien. Brukes til behandling av avansert BCC

VMAT

Volumetric Modulated Arc Therapy (metode for avlevering av konformal strålebehandling)

Zalutumumab

Antistoff mot EGFr

Sist faglig oppdatert: 07. mai 2020