Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

. Endringer i handlingsprogrammet 2021

Nye anbefalinger

Utredning og klassifikasjon av cancer i urethra

 • Urethracancer utredes med cystoskopi, cytologi og eventuelt biopsi.
 • Lokal tumorutbredelse og regionale lymfeknuter utredes med MR bekken.
 • CT benyttes for kartlegging av metastaser i abdomen og thorax.
 • Behandling av UTUC, avsnitt om kjemoterapi og strålebehandling for urotelial kreft i øvre urinveierAdjuvant platinumbasert behandling anbefales til pasienter i god allmenntilstand (ECOG 0-1) med UTUC, stadium pT2-T4 pN0-2 og alle pN1-2. Det gis 4 kurer gemcitabin og cisplatin hver 3. uke ved GFR ≥ 50 eller gemcitabin og karboplatin ved GFR 30-49. Behandlingen bør starte innen 90 dager postoperativt. Evidensgrad A.

Behandling av urethracancer

 • Urethracancer er sjeldne og skal diskuteres i tverrfaglig møte.
 • Primær urethracancer uten annen lokalisasjon av UTC hos kvinner kan behandles med lokal reseksjon, men forutsetter sikker fri margin.
 • Primær urethracancer uten annen lokalisasjon av UTC hos menn kan behandles med urethrectomi, men forutsetter sikker fri margin.
 • Ikke-infiltrerende UTC og CIS i prostatisk urethra kan behandles med TURP og BCG.
 • Ved ductal eller stromal infiltrasjon eller manglende effekt av BCG på UTC i prostata skal pasienten tilbys cystoprostatektomi med utvidet lymfeknutedisseksjon.
 • Ved lokalavansert urethracancer bør cisplatin-basert neoadjuvant behandling vurderes.

Palliativ kjemoterapi

Førstelinje:

 • Kombinasjonsbehandling med avelumab som vedlikeholdsbehandling anbefales til pasienter som ikke har progrediert på 1.-linjebehandling med platinumbasert kjemoterapi etter 4-6 sykluser. Evidensgrad A*

Andrelinje:

 • Det anbefales immunterapi hvis dette ikke er gitt som vedlikeholdsbehandling.
 • Kjemoterapi kan vurderes til pasienter i god allmenntilstand, ECOG ≤ 1.
 • Hvis immunterapi er gitt som vedlikeholdsbehandling, kan pasienter med initial respons på GC og lang progresjonsfri periode (minimum 6 mnd), vurderes for ny behandlingssyklus med GC. Evidensgrad D.

Tredjelinje:

 • Hvis immunterapi er gitt som 2.-linjebehandling, kan pasienter med initial respons på GC og lang progresjonsfri periode før 2.-linjebehandling (minimum 6 mnd), vurderes for ny behandlingssyklus med GC. Evidensgrad D.

Fjerdelinje:

 • 4.-linjebehandling kan vurderes til pasienter som fortsatt er i god allmenn­tilstand (ECOG ≤ 1).
 • Vinflunin eller taxan kan gis som 4.-linjebehandling etter manglende effekt av eller progresjon under GC gitt som rebehandling i 3. linje. Evidensgrad D.

*per 01.01.2021 ikke godkjent av Beslutningsforum, se https://nyemetoder.no/

Utgåtte anbefalinger

Behandling av UTUC, avsnitt om kjemoterapi og strålebehandling for urotelial kreft i øvre urinveier

 • Kombinasjonen gemcitabin og karboplatin anbefales ikke hverken adjuvant eller neoadjuvant.

Palliativ kjemoterapi

Førstelinje:

 • Pasienter med initial respons på GC og lang progresjonsfri periode (minimum 6 mnd) kan vurderes for ny behandlingssyklus med GC. Evidensgrad D.

Kapitler som er vesentlig endret

 • Klinisk undersøkelse og cystoskopi, avsnitt om MR
 • Behandling av UTUC, avsnitt om kjemoterapi og strålebehandling for urotelial kreft i øvre urinveier
 • Palliativ kjemoterapi, avsnitt om førstelinjebehandling

Nye delkapitler som har kommet inn

 • Klinisk undersøkelse og cystoskopi, avsnitt om PET-CT
 • Utredning og klassifikasjon av cancer i urethra
 • Behandling av urethracancer

Sist faglig oppdatert: 04. mai 2021