6.4.7. Gramnegative stavbakterier

Omfatter arter i familien av Enterobacteriaceae, f.eks. Escherichia, Klebsiella, Citrobacter, Enterobacter, Morganella, Proteus, Serratia og Salmonella, dessuen Pseudomonas aeruginosa og Acinetobacter spp. De vanligst forekommende av disse er Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae og P. aeruginosa (4).

Meningitt hos voksne med enterobacteriacéer og P. aeruginosa er i 36-72% av tilfellene assosiert med nevrokirurgiske inngrep, skader eller infisert ventrikuloperitoneal shunt [2,4]. Mortaliteten ved slik infeksjon er 6-28% [1,2,4]. Mortaliteten ved meningitt med Pseudomonas er noe høyere (40%) [3].

Det anses sannsynlig at resistensforhold for Enterobacteriaceae og Pseudomonas i spinalvæske er om lag som fra blodkulturer. Minst 94% av E. coli og K. pneumoniae er sensitive for 3. generasjons cefalosporiner, meropenem og gentamicin, mens ca 20-25% av stammene har redusert sensitivitet for trimetoprim-sulfa (NORM 2010). Ved påvist Citrobacter, Morganella, Enterobacter og Serratia bør cefalosporiner ikke anvendes pga risiko for resistensutvikling under pågående behandling, behandlingssvikt ved slikt medikamentvalg er observert [5]. Antibiotikavalg må styres etter aktuelt resistensmønster.

Referanser

Bläckberg J, Brink M, Ericsson M et al: Svenska Infektionsläkarföreningen: Vårdprogram Bakteriella CNS-infektioner (PDF) 2010, p.18.
Tze-Min Yang, et al: Clinical characteristics of Adult Escherichia coli meningitis, Jpn Inf Dis 2005;58:168-70.
Huang CR, et al: Adult Pseudomonas meningitis: High Incidence of Medical and/or Postneurosurgical Conditions and High Mortality Rate. Jpn Inf.Dis.2007;60:397-99.
Lu, C.-H.: The prognostic factors of adult Gram-negative bacillary meningitis. J Hosp Inf. 1998;40:27-34
Cherubin CE, et al: Experience with the use of cefotaxime in the treatment of bacterial meningitis. Am J Med 1986;80(3):398.

Sist faglig oppdatert: 08. januar 2018