7. Øvre luftveier

De fleste med ukomplisert akutt otitis media spontanhelbredes uten antibiotika. Fenoksymtylpenicillin er førstevalg ved ukomplisert akutt otitt når behandling initieres. Analgetika har symptomatisk effekt, hevet hodeleie avhjelper smertene noe og slimhinneavsvellende nesedråper kan forsøkes ved samtidig rhinitt. Komplikasjoner er mastoiditt, facialisparese, labyrintitt.

Akutt mastoiditt er en alvorlig komplikasjon til akutt otitis media der rubor, ømhet, smerte og hevelse over processus mastoideus og utstående øre er kardinalsymptomer. Parenteral antibiotikabehandling skal påstartes før mikrobiologisk diagnose er stilt. Pasienten skal henvises til ØNH-avdeling for snarlig paracentese og evt mastoidectomi.

Akutt ukomplisert tonsillitt behandles i sykehus som i primærhelsetjenesten, men alvorlighetsgrad og komplikasjonsmistanke i sykehuspopulasjonen kan tilsi antibiotikabehandling. Kliniske symptomer som tonsillehypertrofi og -belegg, feber, cervical lymfadenopati, sammen med laboratoriefunn gir indikasjon for behandling. Standardbehandling for voksne er fenoksymetylpenicillin 650 mg x 4 i 10 dager, alternativbehandling er klindamycin 150 mg x 4. Tonsillitt med komplikasjoner, hovedsakelig peritonsillær abscess, kan behandles med samme regime men evt. parenteralt og i høyere doser, og ofte med tillegg av kirurgisk intervensjon.

Sinusitt: Følgende symptomer og tegn er best for å skille mellom viral og bakteriell etiologi: varighet over syv dager, purulent sekresjon, tannsmerter. Funn av puss i cavum nasi ved rhinoskopi, bilaterale symptomer, forhøyet CRP og SR. CT bihuler aktuelt ved siden av sinoskopi, væskespeil eller total fortetning i en eller flere bihuler er indikasjon for antibiotikabehandling. Antibiotikabehandling: Over halvparten av alle pasienter med dokumentert sinusitt blir friske uten bruk av antibiotika. Fenoksymetylpenicillin er førstehåndsmiddel i dosering 1,2-2,0 g x 3 x 7-10 dager for voksne. Ved mistanke om akutt etmoiditt hos barn skal barnet umiddelbart innlegges, obs visus og vurdering av kirurgisk intervensjon ved subperiostal anscess og orbital abscessdannelse.

Epiglotitt: Akutt infeksjonssykdom med affeksjon av supraglottiske strukturer over stemmebåndsnivå, særlig kjennetegnet av fare for hurtig påkommende, livstruende luftveisobstruksjon. Tidligere en livstruende sykdom hos barn, nå mer vanlig hos voksne etter innføring av Hib-vaksine. Typiske symptomer med svelgsmerter, grøtet stemme, evt. stridor og et septisk bilde. Ved stridor viktig å sikre frie luftveier ved intubasjon (fleksibel eller ved nødtrakeotomi om nødvendig). Barn med epiglotitt bør sikres fri luftvei umiddelbart. Parenteral antibiotikabehandling gis, start med cefuroksim/evt cefotaksim inntil dyrkningssvar.

Sist faglig oppdatert: 08. januar 2018