5.2. Endokarditt, kunstig hjerteklaff

Endokarditt på kunstig hjerteklaff (proteseendokarditt - PE) er infeksjon i et implantert fremmedlegeme i klaffeposisjon, enten klaffer av biologisk materiale eller av metall (mekanisk ventil).

I Norge var antall implanterte klaffeproteser over 1 100 i 2009, et antall som har vært nesten uendret i senere år. Fordelingen biologisk : mekanisk klaffeprotese er 70 : 30, hvilket er det inverse av situasjonen som var i 2003.

Nesten fem ganger flere proteser implanteres på aorta- enn på mitralklaffer. Infeksiøs endokarditt er indikasjon ved 0,8% av all åpen hjertekirurgi som utføres i Norge [1], men det foreligger ikke sikre tall på forekomst av proteseendokarditt hos oss.

Internasjonal epidemiologi [2]

PE-insidens: 20–30% av alle endokarditt-episoder (total endokarditt-insidens 3–10 episoder per 100 000 personer/år)

 • Risiko for PE de første 6 måneder etter kirurgi: 1,4–3,1% (større risiko de første 5-6 ukene).
 • Etter dette en lavere, men vedvarende risiko på 0,2–0,35% pasienter/år.
 • Høyere risko for mekanisk enn biologisk ventil de første tre månedene postoperativt.
 • Samme risiko for begge ventiltyper etter fem år.

Klassifikasjon [2,3]

 • Tidlig PE: <1 år etter kirurgi
 • Sen PE: >1 år etter kirurgi.
 • PE etter lokalisasjon: Aortaklaff 58,6 %, mitralklaff 21,4 % og begge lokalisasjoner 15 % av pasienter.
 • PE etter sted for ervervelse:
  • Helsetjeneste-assosiert PE
   • Nosokomial: infeksjon oppstår hos pasient innlagt > 48 timer før debut av symptomer/tegn på PVE
   • Ikke-nosokomial:symptomer/tegn på PVE opptrer mindre enn 48 timer fra innleggelse hospasient med betydelig og/eller nylig kontakt med helsetjenesten:
    • IV-terapi, sårstell, ekstensiv hjemmesykepleie, eller iv kjemoterapi de siste 30 dager
    • Behandling ved et sykehus eller hemodialysesenter de siste 30 dager
    • Opphold på et akuttsykehus i over 2 døgn de siste 90 dager
    • Beboer på sykehjem.
  • Samfunnservervet PE
   • Symptomer/tegn på PE opptrer mindre enn 48 timer fra innleggelse hos pasient som ikke oppfyller kriterier for helsevesen-assosiert infeksjon.

Etiologi

I en stor klinisk-patologisk studie av PE [4] fant man at Staphylococcus aureus var hyppigste agens (38%) både i svært tidlig fase (< 2 måneder postoperativt) og senere enn 2 måneder (30%), fulgt av koagulase-negative stafylokokker (KNS) og kultur-negative tilfeller. KNS hadde en kortere median implantat-til-infeksjonstid enn øvrige agens (6,5 versus 61,3 måneder).

PE som oppstår tidligere enn ett år postoperativt skyldes i stor grad iatrogen smitte / nosokomial infeksjon og er ofte mer invasiv med høyere forekomst av komplikasjoner enn ved infeksjoner med viridans streptokokker og enterokokker som forårsaket flest tilfeller av sent oppstått PE. Dette reflekterer i større grad en flora som skyldes hematogen spredning fra et annet primærfokus [3].

Resistensforhold

Se generelt avsnitt om antibiotikaresistens.

Diagnostikk

Transøsofageal ekkokardiografi skal gjennomføres ved mistanke om PE. Ekkokardiografiske funn er et av hovedkriteriene i Duke's kriterier.

Ved innsatt klaffeprotese er sensitivitet for å påvise vegetasjoner med transøsofageal teknikk (TØE) 88% mens den med transtorakal teknikk (TTE) bare er 57% [5]. I tillegg er TØE langt bedre egnet til å avdekke komplikasjoner som er hyppigere forkommende ved PE slik som intrakardiale abscesser.

Sist faglig oppdatert: 08. januar 2018