KAPITTEL 18. 4
Dosering av antibiotika ved nedsatt leverfunksjon

Noen antimikrobielle midler metaboliseres i leveren. Ved nedsatt leverperfusjon og ved shunting kan leverclearance være endret i betydelig grad. Nedsatt metabolisme og hypoalbuminemi kan gi toksisk effekt av midler som nedbrytes i leveren, og som ikke har alternativ nedbryting.

Ofte er omfanget og konsekvensene av dette vanskelige å anslå. Graden av leversvikt er vanskelig å definere, og patofysiologiske forhold varierer.

 • Samtidig nyresvikt, endret biotilgjengelighet og proteinbinding kompliserer situasjonen.
 • Alvorlig leversvikt forekommer ved dekompensert levercirrhose, alvorlig hjertesvikt (grad II-IV) og alvorlig akutt/ kronisk hepatitt.
 • Mindre alvorlig leversvikt forekommer ved kolestase, kompensert levercirrhose, høy alder og hypotyreoidisme.

Bruk vanlig dose

 • amoksicillin
 • ampicillin
 • cefuroksim
 • imipenem
 • meropenem
 • teikoplanin

Kontroll av leverprøver og serumkonsentrasjon ved behandling

 • aminoglykosid
 • amoksicillin
 • klavulansyre
 • aztreonam
 • caspofungin
 • ciprofloksacin og ofloksacin
 • cefotaksim
 • ceftazidim
 • erytromycin
 • flukonazol
 • fusidinsyre
 • klaritromycin
 • kloksacilin og dikloksacilin
 • vankomycin

Redusert dose påkrevet

 • doksycyklin
 • erytromycin
 • fusidin
 • klindamycin
 • kloramfenikol (50 %)
 • metronidazol
 • isoniazid
 • pyrazinamid
 • rifampicin

Kontraindisert

 • ceftriaxon
 • dapson
 • ketokonazol
 • nitrofurantoin
 • sulfonamider
 • tetrasyklin (høye doser)
 • trimetoprim / sulfametoksazol
 • vorikonazol

Referanser

 1. Stevens LA, Coresh J, Greene T et al. Assessing Kidney Function — Measured and Estimated Glomerular Filtration Rate. New England Journal of Medicine 2006; 354(23): 2473-2483.
 2. The Sanford Guide to Antimicrobial Therapy. Renal Impairment Adjustments. Copyright © 1969 - 2013 by Antimicrobial Therapy, Inc, P.O. Box 276, 11771 Lee Hwy,Sperryville, VA. 22740 USA.
  Lenke (krever abonnement): http://webedition.sanfordguide.com/comparison-tabl...
 3. Grayson ML, Crowe SM, McCarthy JS et al. Kuhers Use of Antibiotics 6th Edition. Ch. 66 Tetracycline (DP Eisen). 2010 Edward Arnold (Publishers) Ltd.
 4. Veiledning i bruk av antibiotika i sykehus. Kap. 28: Antibiotikabruk ved leversvikt (s. 74). Helse Vest RHF, 2006.

Sist faglig oppdatert: 08. januar 2018