KAPITTEL 19. 3
Mikroorganismer

Acinetobacter

A. baumanii

Forekomst og karakteristika

Miljø (særlig jord og vann). Aerob, gramnegativ kokkobacill.

Vanligste infeksjoner

Ofte apatogen, men kan gi opportunistisk infeksjon. Beskrevet som årsak til sykehusinfeksjon. Vanligst: Pneumoni (VAP/respirator-assosiert pneumoni), meningitt og sårinfeksjon.

Antibiotikavalg

Multiresistent - etter resistensmønster. Aminoglykosid, ceftazidim, karbapenem og ciprofloksacin aktuelt. På verdensbasis økende problem med karbapenemase (ESBLcarba)-produserende stammer.

Actinobacillus, se Aggregatibacter

Actinomyces

A. israelii

Forekomst og karakteristika

Slimhinner hos dyr og mennesker, jord. Anaerob, men ulike species har ulik aerotoleranse.

Vanligste infeksjoner

Aktinomykose. Opportunist, abscesser utgått fra munnhule, GI-tractus, genitalia (IUD/spiral).

Antibiotikavalg

Benzylpenicillin, ampicillin og amoxicillin. Alternativt klindamycin, erytromycin eller doksycyklin.

Aerococcus

Forekomst og karakteristika

Saprofytt. Aerob, grampositiv kokk.

Vanligste infeksjoner

Vanligvis apatogen, men er beskrevet som årsak til endokarditt og bakteriemi. Én art ( A. urinae) er assosiert med urinveisinfeksjon.

Antibiotikavalg

Vanligvis følsom for penicilliner

Aeromonas

A. hydrophila

Forekomst og karakteristika

Miljø (særlig brakkvann). Fakultativ anaerob gramnegativ stav.

Vanligste infeksjoner

Assosiert med gastroenteritt, men kan også gi sårinfeksjon og sepsis.

Antibiotikavalg

Etter resistensmønster. Stort sett følsom for trimetoprim-sulfametoksazol og kinoloner. Variabel følsomhet for cefalosporiner. Resistens mot karbapenemer er påvist.

Aggregatibacter (HACEK-gruppen)

A. actinomycetemcomitans (tidligere Actinobacillus actinomycetemcomitans)

A. aphrophilus (tidligere Haemophilus aphrophilus)

Forekomst og karakteristika

Slimhinne, (særlig svelg). Fakultativ anaerob gramnegativ kokkobacill. Trenger >1 døgn før vekst.

Vanligste infeksjoner

Oftest apatogen, men kan forårsake endokarditt, sepsis, tannabsesser, sinusitt og hjerneabsesser.

Antibiotikavalg

Penicilin/ampicillin + gentamicin. Noen stammer produserer penicillinase som gjør penicillin/ampicillin virkningsløs. Alternativ: ceftriakson + gentamicin eller ciprofloksacin.

Alcaligenes

Forekomst og karakteristika

Miljø (jord og vann). Aerob gramnegativ stav. Likner på Pseudomonas.

Vanligste infeksjoner

Opportunistisk infeksjon. Urinveisinfeksjon, sepsis m.m.

Antibiotikavalg

Ofte følsom for trimetoprim-sulfametoksazol, ciprofloksacin, 3. gen cefalosporiner, men ofte resistent mot aminoglykosider.

Alfahemolytiske streptokokker, se Streptococcus alfahemolytisk

Anaplasma (tidligere Ehrlichia)

A. phagocytofilium

Forekomst og karakteristika

Rickettsia, obligat intracellulær, i blodceller og endotel.Flått-båren, mulig samme geografiske område som Borrelia.

Vanligste infeksjoner

Anaplasmose.

Antibiotikavalg

Tetrasykliner, rifampicin.

Arcanobacter haemolyticum

Forekomst og karakteristika

Munnhule. Aerob grampositiv stav, likner på Corynebacterium.

Vanligste infeksjoner

Faryngitt (sjelden). Svært sjelden systemiske infeksjoner.

Antibiotikavalg

Penicillin (alternativt cefalosporin, vankomycin eller erytromycin).

Arcobacter

Forekomst og karakteristika

Fæces hos dyr (særlig ved enteritt). Kan gi abort hos kveg og svin. Mikroaerob gramnegativ stav. Ligner Campylobacter men er ikke termofil (noen arter vokser ikke ved temperaturer > 30 °C).

Vanligste infeksjoner

Diaré, bakteriemi, endokarditt, peritonitt.

Antibiotikavalg

Antibiotikafølsomhet er lite kjent, men sannsynligvis følsom for makrolider.

Aspergillus

A. fumigatus

A. niger

Forekomst og karakteristika

Muggsopp. Miljø.

Vanligste infeksjoner

Aspergillose hos immunsupprimerte, luftveier eller invasiv. Ekstern otitt.

Antibiotikavalg

Vorikonazol eller liposomalt amfotericin B, alternativt kaspofungin eller posakonazol.

Atypiske mykobakterier, se Mycobacterium spp.

Bacillus

B. anthracis (miltbrannbakterie)

Forekomst og karakteristika

Saprofytt. Jord, støv, pulver til sauser o.l. Aerob grampositiv stav. Sporedanner. Erkjent at mikroben kan vokse ved + 4°C.

Vanligste infeksjoner

Kutan, gastrointestinal, inhalasjonsantrax, bioterroragens.

Antibiotikavalg

Vanligvis følsom for tetrasyklin og kinoloner. Ved penicillinfølsomhet: Benzylpenicillin.

B. cereus

Forekomst og karakteristika

Saprofytt. Jord, støv, pulver til sauser o.l. Aerob grampositiv stav. Sporedanner. Erkjent at mikroben kan vokse ved + 4°C.

Vanligste infeksjoner

Matforgiftning. Kan gi endoftalmitt og andre alvorlige infeksjoner hos heroinmisbrukere. Vanligvis apatogen.

Antibiotikavalg

Matforgiftning: Ingen antibiotikabehandling. Ellers: Vankomycin, klindamycin.

Bacteroides

B. fragilis-gruppen

B. thetaiotaomicron

Forekomst og karakteristika

Slimhinne, særlig tarm, hos mennesker og dyr. Anaerob gramnegativ stav.

Vanligste infeksjoner

Del av blandingsflora ved abscess (lever, hjerne) utgått fra tarm eller genitalia. Peritonitt, divertikulitt, sepsis, pelvic inflammatory disease (PIC).

Antibiotikavalg

Metronidazol eller piperacillin / tazobactam. Alternativ: Karbapenemer. Resistent mot cefalosporiner. Økende penicillin- og klindamycinresistens.

Bartonella

B. henselae

B. bacilliformis

B. quintana

Forekomst og karakteristika

Smitte via lopper og andre blodsugende insekter. Katt. Noen arter forekommer bare i bestemte geografiske regioner. Fakultativ intracellulær i erytrocytter. Obligat aerob gramnegativ kokkobasill.

Vanligste infeksjoner

Feber med bakteriemi (for eksempel skyttergravsfeber), endokarditt, bacillær angiomatose, cat scratch disease.

Antibiotikavalg

Følsom for de fleste antibiotika - vanligst brukt er erytromycin, doksysyklin, azitromycin eller ciprofloksacin.

Blastomyces dermatitidis

Forekomst og karakteristika

Miljø, Nord-Amerika. Dimorf sopp (muggsopp eller gjærsopp avhengig av temperatur).

Vanligste infeksjoner

Endemisk mykose. Disseminert blastomykose hos immunsupprimerte.

Antibiotikavalg

Konferer infeksjonsmedisiner.

Betahemolytiske streptokokker, se Streptocuccus, betahemolytisk

Bordetella

B. bronchiseptica

B. parapertussis

B. pertussis

Forekomst og karakteristika

Ciliert respiratorisk epitel hos dyr og mennesker. Obligat aerob liten gramnegativ kokkobasill.

Vanligste infeksjoner

Luftveisinfeksjon hos mennesker og dyr.

B. bronchiseptica: Gir sjelden infeksjon hos menneske, men kan gi pneumoni, sårinfeksjon og endokarditt.

B. parapertussis: Kikhostelignende luftveisinfeksjon.

B. pertussis: Kikhoste.

Antibiotikavalg

Vanligvis følsom for makrolider og trimetoprim / sulfametoksazol.

Borrelia

B. burgdorferi sensu lato - undertyper: B. afzelii, B. garinii, B. burgdorferi sensu stricto

Forekomst og karakteristika

Dyr, lopper, lus m.m. Spirochete. Tar ikke gramnegativfarge. Ikke dyrkbar. Flått er vektor i Europa. Menneskets lus og flått.

Europa og Asia ( B. afzelii og B. garinii), Europa, Nord-Amerika og Asia (B. burgdorferi sensu stricto).

Vanligste infeksjoner

Lyme borreliose. Erythema migrans. Mer sjelden infeksjon i sentralnervesystemet.

Antibiotikavalg

Penicillin eller doksysyklin. Ceftriakson ved infeksjon i sentralnervesystemet.

B. recurrentis

B. hermsii

Forekomst og karakteristika

Dyr, lopper, lus m.m. Spirochete. Tar ikke gramnegativfarge. Ikke dyrkbar. Menneskets lus og flått. Nord-Amerika og Afrika.

Vanligste infeksjoner

Tilbakekallsfeber (relapsing fever)

Antibiotikavalg

Vanligvis følsom for tetrasykliner. Alternativ: Erytromycin.

Branhamella catarrhalis, se Moraxella catarrhalis

Brucella

B. mellitensis (hyppigst)

B. abortus

B. suis

Forekomst og karakteristika

Ofte dyr og upasteurisert melk/ost fra sau og geit. Obligat aerob liten gramnegativ kokkobasill. Fakultativ intracellulær.

Vanligste infeksjoner

Brucellose, tilbakefallsfeber (intracellulær mikrobe), spondolydiscitt, orchitt, mastitt, endokarditt, nevrobrucellose. Stor risiko for smitte til laboratoriepersonale - varsle laboratoriet ved klinisk mistanke.

Antibiotikavalg

Doksysyklin + gentamicin. Alternativt trimetoprim / sulfametoksazol + rifampicin eller tetrasyklin (CAVE barn). Dårlig overenstemmelse mellom resultat av in vitro resistensbestemmelse og utfall av behandling. Ellers spesifikk behandling avhengig av sykdomsbilde - se litteratur.

Burkholderia

B. cepacia (tidligere Pseudomonas cepasia)

B. pseudomallei (tidligere Pseudomonas pseudomallei)

Forekomst og karakteristika

Miljøbakterie (jord, vann og planter). Obligat aerob non-fermentativ gramnegativ stav. Sørøst-Asia og Nord-Australia ( B. pseudomallei).

Vanligste infeksjoner

Ofte sykehusmikrobe, opportunist, lungeinfeksjon ved cystisk fibrose.

B. pseudomallei: Meloidose, feber av ukjent årsak (kan gi infeksjon som ligner tuberkulose), multifokale abscesser inkludert i hud, nevrologisk sykdom.

Antibiotikavalg

Multiresistent - behandling etter resistensbestemmelse.

B. cepacia: Eventuelt trimetoprim / sulfametoksazol, meropenem eller ciprofloksacin.

B. pseudomallei: Ofte multiresistent. Eventuelt intravenøs ceftazidim eller karbapenem 14 dager, etterfulgt av trimetoprim / sulfametoksazol peroralt + doksysyklin peroralt i 3 måneder.

Campylobacter

C. coli

C. jejuni

C. lari

C. upsaliensis

C. fetus subsp. fetus

Forekomst og karakteristika

Miljø (tarm hos dyr og fugler, vann). Mikroaerob gramnegativ stav. C. upsaliensis er ofte følsom for antibiotika som inngår i selektive medier for andre Campylobacter spp.

Vanligste infeksjoner

Gastroenteritt, sjelden sepsis.

C. coli, C. jejuni og C. lari: Gastroenteritt, bakteriemi.

C. fetus subsp. fetus: Sepsis, meningitt, sjelden gastroenteritt.

Antibiotikavalg

C. coli, C. jejuni og C. lari: Gastroenteritt skal vanligvis ikke behandles. De fleste arter er følsomme for makrolider.

C. upsaliensis: Gastroenteritt skal vanligvis ikke behandles.

C. fetus subsp. fetus: Aminoglykosid ved invasiv sykdom, alternativt ampicillin eller ceftriakson.

Candida

C. albicans

C. glabrata

C. krusei

Forekomst og karakteristika

Gjærsopp. Miljø. Hud og slimhinner.

Vanligste infeksjoner

Infeksjon av slimhinne (munn og genitalia) og hud (intertriginiøse områder). Invasiv sykdom hos pasienter med svekket immunforsvar.

Antibiotikavalg

Azoler (flukonazol, itrokonazol, posaconazol, vorikonazol, ketokonazol), echinocandiner (caspofungin, micafungin, anidulafungin) og polyener (amfotericin B) lokalt og ved alvorlig eller systemisk sykdom.

C. glabrata: Polyener og echinocandiner. Ofte nedsatt følsomhet for azoler.

C. krusei: Følsom for polyener, men resistent mot flukonazol.

Capnocytophaga

C. canimorsus

C. ochrachae

Forekomst og karakteristika

Normalflora i munnhule hos menneske og dyr. Fakultativ anaerob gramnegativ stav. Trenger > 1 døgn for vekst.

Vanligste infeksjoner

DF-1 er assosiert med peridontitt. Sjelden septikemi.

C. canimorsus: Sårinfeksjon etter hunebitt eller slikking av åpne sår. Sepsis, endokarditt (alkoholikere og personer uten milt)

C. ochrachae: Peridontitt, gingivitt. Sepsis.

Antibiotikavalg

Ved septisk sjokk: Karbapenemer eller piperacillin / tazobaktam. Ved overgang po eller mindre syke: Penicillin eller ampicillin (obs. penicillinaseproduserende stammer), cefalosporin (andre og tredje generasjon), klindamycin, kinoloner. Resistent mot aminoglykosider.

Cardiobacterium hominis (HACEK-gruppen)

Forekomst og karakteristika

Svelget. Fakultativ anaerob gramnegativ stav. Trenger > 1 døgn for vekst.

Vanligste infeksjoner

Sepsis, endokarditt.

Antibiotikavalg

Penicillin, cefalosporin.

Chlamydia pneumoniae (tidligere Chlamydophila pneumoniae)

Forekomst og karakteristika

Obligat (?) humanpatogen. Obligat intracellulær.

Vanligste infeksjoner

Pneumoni.

Antibiotikavalg

Doksysyklin, makrolider. Resistent mot betalaktam-antibiotika.

C. psittaci

Forekomst og karakteristika

Zoonose med smitte fra fugl. Obligat intracellulær.

Vanligste infeksjoner

Psittakose (papegøyesyke).

Antibiotikavalg

Doskysyklin, makrolider. Resistent mot betalaktam-antibiotika.

C. trachomatis

Forekomst og karakteristika

Obligat humanpatogen, intracellulær bakterie.

Vanligste infeksjoner

Trakom (serotype A, B og C), lymfogranuloma venerum (serotype L1, L2 og L3). Uretritt, epididymitt og salpingitt hos voksne. Konjunktivitt og sjelden pneumoni hos nyfødte.

Antibiotikavalg

Doksysyklin, makrolider. Resistent mot betalaktam-antibiotika. Trakomvarianten er følsom for sulfonamider (lokalbehandling i øyet).

Chryseobacterium meningosepticum, se Elisabethkingia meningoseptium

Citrobacter

C. freundii

C. koseri (tidligere C. diversus)

Forekomst og karakteristika

Tarmmiljø. Fakultativ anaerob gramnegativ stav, tilhører Enterobacteriaceae-familien.

Vanligste infeksjoner

Urinveisinfeksjon, septikemi, sykehusinfeksjon.

Antibiotikavalg

Kan være multiresistent - behandling derfor etter resistensbestemmelse. Obs. Citrobacter har ofte induserbar betalaktamase (ESBL-M, resistens for tredje generasjon cefalosporiner).

Clostridium

C. botulinum

Forekomst og karakteristika

Miljø (sporedanner). Anaerob grampositiv stav.

Vanligste infeksjoner

Botulisme.

Antibiotikavalg

Antitoksin.

C. difficile

Forekomst og karakteristika

Miljø (sporedanner), tarm hos syk (og frisk) person. Anaerob grampositiv stav.

Vanligste infeksjoner

Antibiotikaassosiert diare, pseudommembranøs kolitt, toksisk megakolon.

Antibiotikavalg

Seponer antibiotika om mulig. Symptomatisk behandling. Metronidazol, eventuelt vankomycin.

C. perfringens

Forekomst og karakteristika

Miljø (sporedanner). Anaerob grampositiv stav.

Vanligste infeksjoner

Matforgiftning, gassgangren, nekrotiserende fascitt, toksisk sjokk.

Antibiotikavalg

Matforgiftning: Symptomatisk behandling. Gassgangren/nektrotiserende fasciitt/toksisk sjokk: Revisjon av infisert vev. Penicillin + klindamycin, eventuelt doksysyklin og eventuelt hyperbar oksygen.

C. tetani

Forekomst og karakteristika

Miljø (sporedanner). Anaerob grampositiv stav.

Vanligste infeksjoner

Tetanus.

Antibiotikavalg

Antitoksin, vaksinasjon. Ev. sår revideres. Behandling med penicillin vurderes for å hindre ytterligere dannelse av toksin.

Coccidioides

Forekomst og karakteristika

Ørkenområder i Sør-, Mellom- og Nord-Amerika. Dimorf sopp (muggsopp eller gjærsopp avhengig av veksttemperatur).

Vanligste infeksjoner

Endemisk mykose: Disseminert coccidioidmykose hos immunsupprimerte.

Antibiotikavalg

Konferer infeksjonsmedisiner eller mikrobiolog.

Corynebacterium

Forekomst og karakteristika

Oftest normalflora på hud og slimhinner. Aerob grampositiv stav.

Vanligste infeksjoner

Vanligvis apatogen, men noen arter kan gi alvorlig sykdom. Ved prøvetaking er det viktig å unngå forurensning med mikrober fra hud eller slimhinne.

Antibiotikavalg

Etter resistensmønster

C. bovis

Forekomst og karakteristika

Kveg.

Vanligste infeksjoner

Vanligvis apatogen, men er isolert ved sepsis og konjunktivitt.

Antibiotikavalg

Etter resistensmønster.

C. diphteriae

Forekomst og karakteristika

Menneske (hud og slimhinner), hund og kveg (oftest non-toksigene stammer). Hud og slimhinner. Koloniserer ofte sår. Munnhule, luftveier, hud.

Vanligste infeksjoner

Difteri (bare toksinproduserende stammer).

Antibiotikavalg

Makrolider + antitoksin. Obs. vaksinasjon

C. jeikeium

Forekomst og karakteristika

Primært dyrepatogen

Vanligste infeksjoner

Septikemi, endokarditt, fremmedlegemeinfeksjoner.

Antibiotikavalg

Etter resistensbestemmelse, ofte multiresistent. Vankomycin eller penicillin i kombinasjon med aminoglykosid vanligvis følsom. Alternativt tetrasykliner, makrolider eller kinoloner.

C. pseudodiphterica

Forekomst og karakteristika

Munnhule, luftveier, hud.

Vanligste infeksjoner

Endokarditt, trakeitt, pneumoni. Nekrotiserende lymfadenitt.

Antibiotikavalg

Makrolider

C. pseudotuberculosis

Forekomst og karakteristika

Primært dyrepatogen.

Antibiotikavalg

Makrolider. Behandles etter resistensmønster.

C. renale

Forekomst og karakteristika

Primært dyrepatogen. Svelg, nese, slimhinner.

Vanligste infeksjoner

Urinveisinfeksjoner (sjelden), diagnose ved blærepunksjon.

Antibiotikavalg

Makrolider. Behandles etter resistensmønster.

C. ulcerans

Forekomst og karakteristika

Hud, svelg, konjunktiva.

Vanligste infeksjoner

Difterilignende sykdom. Urinveisinfeksjon (sjelden), stendannelse.

Antibiotikavalg

Makrolider. Se også C. dephteriae.

C. urealyticum

Vanligste infeksjoner

Vanligvis apatogen, men kan gi endokarditt eller sepsis hos immunsupprimerte pasienter.

Antibiotikavalg

Vankomycin + kirurgisk fjerning av stener.

C. xerosis

Antibiotikavalg

Etter resistensmønster.

Coxiella burnetii

Forekomst og karakteristika

Primært dyrepatogen. Obligat intracellulær parasitt, kan overleve i miljøet i amøber og som spore.

Vanligste infeksjoner

Q-feber.

Antibiotikavalg

Tetrasykliner, kinoloner eller makrolider, eventuelt i kombinasjon. Kloramfenikol og trimetoprim / sulfametoksazol nevnt som mulig alternativ. Spesialistoppgave.

Cryptococcus neoformans

Forekomst og karakteristika

Miljø, avføring fra duer og andre fugler (undulat). Gjærsopp.

Vanligste infeksjoner

Meningoencefalitt, pneumoni, hudinfeksjon hos immunsupprimerte. Kan være vanskelig å dyrke (få mikrober i spinalvæske).

Antibiotikavalg

Flucytosin, amfotericin, flukonazol. Resistent mot echinokadiner.

Cryptosporidium

Forekomst og karakteristika

Parasitt, i fjern slekt med Plasmodium og Toxoplasma. Smittsom som oocyste (veldig motstandsdyktig spore).

Vanligste infeksjoner

Kryptosporidiose. Akutt, selvbegrensende gastroenteritt hos immunfriske, eventuelt kronisk hos barn og immunsupprimerte.

Antibiotikavalg

Symptomatisk.

Ehrlichia

E. chaffeensis

E. ewingii

Forekomst og karakteristika

Primært dyrepatogen. Obligat intracellulær, i blodceller. Overføres med flått. I slekt med Anaplasma.

Vanligste infeksjoner

Ehrlichiose

Antibiotikavalg

Tetrasykliner førstevalg (selv hos barn). Alternativ rifampicin eller kinolon.

Eikanella corrodens (HACEK-gruppen)

Forekomst og karakteristika

Svelgrommet. Fakultativt anaerob gramnegativ stav. Trenger > 1 døgn for vekst.

Vanligste infeksjoner

Menneskebitt, sepsis, endokarditt.

Antibiotikavalg

Penicillin. Alternativer: Ciprofloksacin og trimetoprim / sulfametoksazol.

Elisabethkingia meningoseptium (tidligere Flavobacterium / Chryseobacterium meningosepticum)

Forekomst og karakteristika

Miljø. Obligat aerob gramnegativ stav.

Vanligste infeksjoner

Ofte apatogen, men kan gi sepsis og meningoencefalitt hos immunsupprimerte pasienter (særlig nyfødte).

Antibiotikavalg

Etter resistensbestemmelse.

Enterobacter

E. cloacae

E. aerogenes

Forekomst og karakteristika

Tarm og miljø. Fakultativ anaerob gramnegativ stav, tilhører familien Enterobacteriaceae

Vanligste infeksjoner

Urinveisinfeksjoner, septikemi, sykehusinfeksjoner (peritonitt, sårinfeksjon, pneumoni, fremmedlegeinfeksjoner).

Antibiotikavalg

Etter resistensbestemmelse. Ofte følsomme for aminoglykosider, kinoloner, karbapenemer og trimetoprim-sulfametoksazol. Obs. Enterobacter ofte resistent mot alle cefalosporiner og piperacillin/tazobaktam (har induserbar betalaktamase og kan mutere til å bli hyper-produsent av betalaktamase, særlig E. cloacae). ESBLA også beskrevet.

Enterococcus

E. faecalis

E. faecium

Forekomst og karakteristika

Miljø (jord, vann, planter, dyr og insekt) og i tarm hos menneske. Fakultativt anarobe grampositive kokker i par, kjeder eller med kokkobasill-form.

Vanligste infeksjoner

Mange arter kan gi urinveisinfeksjoner, sepsis, endokarditt eller intraabdominal infeksjon. Koloniserer ofte sår.

VRE (Vankomycinresistente enterocokker): Sykehusutbrudd

Antibiotikavalg

Enterokokker (særlig E. faecium) er multiresistente bakterier. Behandling etter resistensbestemmelse. E. faecalis ofte følsom for ampicillin og vankomycin. Ved urinveisinfeksjon: trimetoprim og nitrofurantoin mulig. Ved endokarditt anbefales ampicillin + gentamicin (eventuelt streptomycin). Høygradig aminoglykosidresistens er også påvist i Norge.

E. faecium mindre følsom enn E. faecalis og ofte resistent mot ampicillin. Resistens mot vankomycin beskrevet i Norge.

Alternativer: linezolid og daptomycin.

Erysipelothrix rhusiopathiae

Forekomst og karakteristika

Miljøbakterie. Finnes ofte hos dyr (gris, sel, m.fl.) fugler og fisk. Fakultativt anaerob grampositiv liten stav/ kokkobasill. Kan forekomme i kjeder eller som lange uforgrenede filamenter.

Vanligste infeksjoner

Erysipeloid, sepsis, endokarditt

Antibiotikavalg

Følsom for penicillin, klindamycin, makrolider og kinoloner. Resistent mot aminoglykosider, sulfonamider og vankomycin.

ESBL (Ekstendert spektrum betalaktamase, bredspektret betalaktamase)

Forekomst og karakteristika

Resistensmekanismer knyttet til gramnegative tarmbakterier. Ofte koblet til resistens for andre grupper av antibiotika. En stamme kan ha flere ESBL-gener samtidig. Smittsomme mellom mikrober (horisontal genoverføring).

ESBL A (hemmes av klavulansyre): Hyppigst CTX-M, TEM og SHV-enzymer.

ESBL M: Hyppigst AmpC-enzymer; kromosomal (lavgradig-stabil/induserbar) eller plasmidbåren.

ESBL carba: Karbapenemaser

Metallobetalaktamaser (MBL-enzymer)

K. pneumoniae-betalaktamaser (KPC-enzymer)

Vanligste infeksjoner

Er assosiert med økt sykelighet (koblet til virulens) og dødelighet. Stort smittepotensiale særlig hvis egenskapen finnes på mobile genetiske elementer (plasmid, integroner), som kan medføre horisontal overføring av resistensgen (ervervet resistens).

ESBL A: Sykehusutbrudd. Behandlingsproblem ved infeksjon.

ESBL M: Flere sykehusutbrudd.

ESBL carba: Betydelig utfordring for behandling og smittevern. Ofte samtidig resistens mot flere andre grupper av antibiotika.

Antibiotikavalg

Behandling i henhold til resistensbestemmelse. Resistensprofil for ulike bredspektrede betalaktamantibiotika avhengig av type enzym. Ofte koblet til resistens også mot andre grupper av antibiotika (multiresistens).

ESBL A: Resistent mot ampicillin, første, andre og flere tredje og fjerde generasjon cefalosporiner, samt for aztreonam. Følsom for piperacillin / tazobaktam og karbapenemer.

ESBL M: Resistent mot ampicillin, første, andre og tredje generasjon cefalosporiner, aztreonam og piperacillin / tazobaktam. Følsom for fjerde generasjon cefalosporin (cefiprom) og karbapenemer.

ESBL carba: Noe varierende resistensmønster, ofte resistente for alle betalaktamantibiotika unntatt aztreonam.

KPC-produserende stammer er resistente for alle betalaktamantibiotika.

Escerichia coli

Forekomst og karakteristika

Tarm, miljø. Fakultativ anaerob gramnegativ stav, tilhører Enterobacteriaceae-familien. Fakultativ intracellulær.

Vanligste infeksjoner

Ekstraintestinale infeksjoner: Urinveisinfeksjoner, sepsis, sykehusinfeksjoner. Gastroenteritt (tarmpatogene varianter, se under)

Antibiotikavalg

Etter resistensbestemmelse. Ved urinveisinfeksjon er mange stammer følsomme for vanlige urinveismidler. Ofte følsom for andre og tredje generasjon cefalosporiner, aminoglykosider og kinoloner. Resistens er raskt økende (ESBL). Ved multiresistens - konferer med mikrobiolog eller infeksjonsmedisiner.

EAEC (enteroaggragativ E. coli)

Forekomst og karakteristika

Mat- og vannbåren

Vanligste infeksjoner

Vandig diare

Antibiotikavalg

Symptomatisk

EHEC / VTEC / STEC (enterohaemorrhagisk- / verotoksin- / shigotoksin-produserende E. coli

Forekomst og karakteristika

Mat- og vannbåren

Vanligste infeksjoner

Blodig diare, hemolytisk uremisk syndrom (HUS), trombocytopenisk purpura (TPP).

Antibiotikavalg

Symptomatisk behandling. Antibiotikabehandling av akutt sykdom kan forverre forløpet.

EIEC (enteroinvasiv E. coli)

Forekomst og karakteristika

Mat- og vannbåren

Vanligste infeksjoner

Ligner shigellose. Importdiare.

Antibiotikavalg

Selbegrensende sykdom. Symptomatisk behandling.

EPEC (enteropatogen E. coli)

Forekomst og karakteristika

Mat- og vannbåren

Vanligste infeksjoner

Typisk EPEC: Importdiare

Atypisk EPEC: Eventuelt diare hos barn

ETEC (enterotoksigen E. coli)

Forekomst og karakteristika

Mat- og vannbåren

Vanligste infeksjoner

Viktig årsak til gastroenteritt i utviklingsland. Utbrudd ved kontaminerte importvarer.

Flavobacterium meningosepticum, se Elisabethkinga meningoseptikum

Francisella tularensis

Forekomst og karakteristika

Sydkom hos ville dyre (har, fugl, m.fl.). Kan smitte via vektor. Aerob liten gramnegativ kokkobasill. Vanskelig å dyrke og vokser langsomt.

Vanligste infeksjoner

Tularemi (harepest) - I Norge subspecies holarctica - ikke veldig patogen. I Nord-Amerika subspecies tularensis - svært patogen.

Stor risiko for laboratoriesmitte - varsle laboratoriet ved klinisk mistanke.

Antibiotikavalg

Aminoglykosid. Alternativt doksysyklin eller kinolon. Penicilliner og cefalosporiner er lite virksomme. Residiv forekommer etter behandling med tetrasyklin eller kloramfenikol.

Fusobacterium

F. necrophorum

F. ulcerans

Forekomst og karakteristika

Slimhinne i munn, tarm og genitalia. Anaerob gramnegativ stav.

Vanligste infeksjoner

Del av blandingsflora ved abscess utgått fra munn, buk eller genitalia.

F. necrophorum: Hjerneabscess, hundebitt, faryngotonsilitt, periotonsillær abscess, kronisk sinusitt, leverabscess, Lemierres syndrom.

F. ulcerans: Tropisk leggsår.

Antibiotikavalg

Kirurgi ofte påkrevet - først og fremst ved abscesser.

F. necrophorum: Metronidazol, tinidazol, klindamyzin, piperacillin / tazobaktam, meropenem.

F. ulcerans; Også følsom for ceftriakson som gjerne legges til metronidazolbehandling.

Gardnerella vaginalis

Forekomst og karakteristika

Tarm, vagina, urethra. Fakultativ anaerob, gramnegativ kokkobasill.

Vanligste infeksjoner

Vanligvis apatogen. Assosiert med prematur fødsel. Kan gi sepsis. Tidligere assosiert med vaginal bakteriose.

Antibiotikavalg

Metronidazol eller klindamyzin

Gemella (tidligere klassifisert som viridans-streptokokk)

G. haemolysans

G. morbillorum

Forekomst og karakteristika

Munnhule. Aerob gramnegativ kokk.

Vanligste infeksjoner

Sannsynligvis lite patogen, men kan gi endokarditt, sepsis, hjerneabscess, lungeabscess.

Antibiotikavalg

Penicillin

Gonokokker, se Neisseria gonorrhoeae

Haemophilus

Forekomst og karakteristika

Fakultativt anaerob gramnegativ stav/kokkobasill. I slekt med Pasteurella.

H. aegypticus

Forekomst og karakteristika

Øvre luftveier hos menneske og dyr.

Vanligste infeksjoner

Konjunktivitt.

Antibiotikavalg

Kloramfenikol øyedråper. Oftest lite følsom for fusidin.

H. ducreyi

Forekomst og karakteristika

Genitalia.

Vanligste infeksjoner

Obligat patogen. Bløt sjanker (Ulcus molle).

Antibiotikavalg

Erytromycin, azitromycin, ciprofloksacin eller etter resistensmønster.

H. influenzae

Forekomst og karakteristika

Øvre luftveier hos mennesker og dyr. Kapsulære (type a, b, c, d, e eller f) og akapsulære varianter.

Vanligste infeksjoner

Vanlig årsak til luftveisinfeksjon. Konjunktivitt, øvre og nedre luftveisinfeksjoner, sepsis, meningitt. Obs. koloniserer ofte neseslimhinnen hos barn.

Antibiotikavalg

Ampicillin (15 - 20 % er resistente, mange med samtidig nedsatt følsomhet for cefalosporiner og doksyklin alternativer ved ikke-alvorlig sykdom. Erytromycin: dokumentasjon på klinisk effekt mangler. Tredje generasjon cefalosporiner førstevalg ved alvorlig sykdom.

H. parainfluenzae (HACEK-gruppen)

Forekomst og karakteristika

Øvre luftveier hos menneske og dyr.

Vanligste infeksjoner

Luftveisinfeksjon, subakutt endokarditt, hjerneabscess, osteomyelitt.

Antibiotikavalg

Som for H. influenzae

Hafnia alvei

Forekomst og karakteristika

Tarm, miljø. Fakultativ anaerob gramnegativ stav, tilhører familien Enterobacteriaceae.

Vanligste infeksjoner

Ofte tilfeldig funn, men kan gi urinveisinfeksjon og sepsis.

Antibiotikavalg

Etter resistensbestemmelse

Helicobacter pylori

Forekomst og karakteristika

Miljø? Magesekk hos syke og friske. Aerob helix-formet gramnegativ stav. I slekt med Campylobacter.

Vanligste infeksjoner

Magesår. Sepsis hos immunsvekkede.

Antibiotikavalg

Ved systemisk infeksjon, kobinasjon av to antibitoika og protonpumpehemmer. Vanligvis følsom for amoksicillin, makrolider, metronidazol og tetrasykliner, men resistens forekommer.

Histoplasma capsulatum

Forekomst og karakteristika

Ekskrementer fra flaggermus og fugler (Amerika og Asia). Dimorf sopp (muggsopp eller gjærsopp avhengig av veksttemperatur).

Vanligste infeksjoner

Endemisk mykose: Disseminert histoplasmose hos immunsupprimerte. Utbrudd av mildere histoplasmose har forekommet hos immunfriske som har vært i grotter i Sør-Amerika (flaggermus).

Antibiotikavalg

Konferer infeksjonsmedisiner.

Hvite stafylokokker, se Staphylococcus koagulase-negativ

Kingella (HACEK-gruppen)

Kingella kingae

Forekomst og karakteristika

Svelgrommet. Tarm, miljø. Fakultativ anaerob gramnegativ kokkobacill. Betahemolytisk. Ligner på Neisseria. Trenger > 1 døgn før vekst. Kan være vanskelig å dyrke.

Vanligste infeksjoner

Opportunistisk patogen (blod, ledd, diskitt, endokarditt).

Antibiotikavalg

Penicillin m.fl.

Klebsiella

K. oxytoca

K. pneumoniae

K. ozaenae

K. rhinoscleromatis

K. granuloma (tidligere Calymmatobacterium granulomatis)

Forekomst og karakteristika

Tarm, miljø. Fakultativ anaerob gramnegativ stav, tilhører familien Enterobacteriaceae.

K. ozaenae og K. rhinoscleromatis: Alltid patogen. Kan ikke dyrkes.

Vanligste infeksjoner

K. oxytoca og K. pneumoniae: Urinveisinfeksjoner, septikemi, sykehusinfeksjoner.

K. ozaenae og K. rhinoscleromatis: Sjelden i Norge. Ozena og rhinoscleroma (assosiert med sjelden, granulomatøs betennelse i nese).

K. granuloma: Granuloma inguinale (Donovanose).

Antibiotikavalg

Etter resistensbestemmelse. Vanligvis resistent for ampicillin, men følsom for andre og tredje generasjon cefalosporiner, aminoglykosider og kinoloner. Økende forekomst av ESBL-forårsaket resistens. Noen kloner er multiresistente – blant annet ESBLcarba-produserende K. pneumoniae (KPCenzym).

K. ozeanae og K. rhinoscleromatis: Etter resistensbestemmelse – kinoloner ofte førstevalg.

K. granuloma: Konferer venerolog.

Koagulasenegative stafylokokker, se Staphylococcus koagulase-negativ

Lactobacillus

L. rhamnosus

L. casei

Forekomst og karakteristika

Tarm, vagina, urethra. Anaerob grampositiv stav.

Vanligste infeksjoner

Vanligvis apatogen, men tilfeller av endokarditt og bakteriemi er beskrevet.

Antibiotikavalg

Benzylpenicillin, ampicillin. Vankomycinresistent.

Legionella

Forekomst og karakteristika

Miljø (vann). Ca. 50 ulike arter. Obligat aerob, gramnegativ stav. Overlever i naturen i frittlevende amøber.

Vanligste infeksjoner

De fleste er apatogene, men noen arter kan gi pneumoni.

L. longbeachae

Forekomst og karakteristika

Inhalasjon av støv fra kontaminert jord, kompost (Australia, USA).

Vanligste infeksjoner

Pontiac feber.

Antibiotikavalg

Makrolider (azitromycin eller erytromycin) eller kinoloner.

L. pneumophila

Forekomst og karakteristika

Inhalasjon av aerosoler fra kontaminert vann.

Vanligste infeksjoner

Pneumoni. Legionærsyken.

Leptospira interrogans

L. icterohaemorrhagica

L. canicola, m. fl.

Forekomst og karakteristika

Zoonose med reservoar hos dyr (hund, kveg, svin, mus og rotter). Smitte ofte via urin fra infisert dyr (direkte kontakt eller via kontaminert vann). Vanskelig å dyrke – serologisk påvisning vanligst. Obligat aerob, spirochete (spiralform).

Vanligste infeksjoner

Leptospirose (også kjent som Weills sykdom).

Antibiotikavalg

Doksysyklin, penicillin. Alternativt ceftriakson.

Leuconostoc

Forekomst og karakteristika

Miljø, vagina. Fakultativ anaerob grampositiv kokk.

Vanligste infeksjoner

Stort sett apatogen, men påvist ved endokarditt og bakteriemi.

Antibiotikavalg

Penicillin, ampicillin. Er resistent mot vankomycin.

Listeria monocytogenes

Forekomst og karakteristika

Miljø, tarm, matvarer, dyr. Fakultativ anaerob grampositiv stav, eventuelt i korte kjeder.

Vanligste infeksjoner

Sepsis, meningoencefalitt, septisk abort. Immunsyke og eldre spesielt utsatt. Asymptomatisk infeksjon eller influensalignende symptomer. Diare er rapportert hos immunfriske ved kontaminerte matvarer.

Antibiotikavalg

Ampicillin og trimetoprim / sulfametoksazol førstevalg (resistent mot cefalosporiner). Gentamicin, karbapenem og vankomycin mulige alternativer.

Meningokokker, se Neisseria meningitidis

Micrococcus

Forekomst og karakteristika

Miljø. Aerob grampositiv kokk.

Vanligste infeksjoner

Saprofytt. Opportunistisk patogen (immunsupprimerte).

Mobiluncus curtisii

Forekomst og karakteristika

Rektum og genitalslimhinne hos mennesker og dyr. Anaerob gramnegativ variabel stav.

Vanligste infeksjoner

Lite patogen, men assosiert med vaginal bakteriose. Enkelte beskrivelser av infeksjoner i kvinnelige genitalia og eventuelt ekstragenitale infeksjoner.

Moraxella (tidligere Branhamella)

Forekomst og karakteristika

Nese- og svelgrommet. Aerob gramnegativ stav, men kan være organisert som gramnegativ diplokokk.

Vanligste infeksjoner

Moraxella spp. andre enn M. catarrhalis oftest apatogen, men kan gi konjunktivitt og sepsis.

Antibiotikavalg

Makrolider eller trimetoprim / sulfemetoksazol.

M. catarrhalis

Vanligste infeksjoner

Otitis media, sinusitt og nedre luftveisinfeksjon, særlig ved kronisk. Obs. koloniserer ofte neseslimhinne hos barn.

Antibiotikavalg

Makrolider eller trimetoprim / sulfametoksazol (ca. 90 % danner betalaktamase).

Morganella morganii (tidligere Proteus morganii)

Forekomst og karakteristika

Tarm, miljø. Fakultativ anaerob gramnegativ stav, tilhører familien Enterobacteriaceae.

Vanligste infeksjoner

Urinveisinfeksjon, sjelden sepsis.

Antibiotikavalg

Etter resistensbestemmelse. Resistent mot ampicillin og nitrofurantoin. Ofte følsom for andre urinveismidler. Unngå cefalosporiner ved systemiske infeksjoner.

Mycobacterium

Forekomst og karakteristika

Miljø. Obligat aerobe, syrefaste staver.

Vanligste infeksjoner

Noen obligat patogene, mange potensielt patogene og mange rent saprofyttære arter.

Antibiotikavalg

Ofte resistente mot ordinære antibiotika. Eventuell behandling er en spesialistoppgave.

M. tuberculosis-komplekset (M. tuberculosis, M. africanum, M. microti, M, canetii, M. bovis)

Forekomst og karakteristika

Menneske. Kveg og andre varmblodig dyr ( M. bovis).

Vanligste infeksjoner

Tuberkulose

M. bovis BCG

Forekomst og karakteristika

Vaksinestamme.

Vanligste infeksjoner

Lokal abscess på injeksjonssted. Kolonisering av blæreslimhinne (behandling av blærecancer). Meget sjelden disseminert sykdom hos immunsupprimerte.

M. leprae

Forekomst og karakteristika

Menneske.

Vanligste infeksjoner

Lepra

M. intracellulare-komplekset, ofte forkortet MAC (M. avium, M. intracellulare)

Forekomst og karakteristika

Miljø

Vanligste infeksjoner

Vanligvis apatogen, men kan gi disseminert sykdom hos pasienter med AIDS. Også årsak til lungeinfeksjon (hos pasienter med tidligere lungesykdom).

Mycobakterier, "atypiske"

Forekomst og karakteristika

Samlebetegnelse på mykobakterier som ikke tilhører M. tuberculosis- komplekset eller M. leprae. Andre betegnelser: non-tuberkuløse mykobakterier (NTM), potensielt patogene mykobakterier (PPM), «Mycobacteria other than tuberculosis» (MOTT).

Vanligste infeksjoner

Vanligvis apatogene, men kan gi sykdom hos disponerte individer.

M. abscessus

Forekomst og karakteristika

Miljø og springvann. Hurtigvoksende.

Vanligste infeksjoner

Lungeinfeksjon (hos pasienter med tidligere lungesykdom), sårinfeksjon.

M. avium ssp. paratuberculosis

Forekomst og karakteristika

Miljø. Hurtigvoksende.

Vanligste infeksjoner

Paratuberkulose. Johnes sykdom hos drøvtyggere. Kan gi disseminert infeksjon hos pasienter med AIDS. Mulig sammenheng med Chrons sykdom.

M. chelonae

Forekomst og karakteristika

Miljø, sprinvann. Hurtigvoksende.

Vanligste infeksjoner

Forskjellige infeksjoner i hud og skjelett (ofte etter skade eller kirurgi).

M. fortitium

Forekomst og karakteristika

Miljø?

Vanligste infeksjoner

Sykehusinfeksjoner (fremmedlegemer kontaminert fra springvann).

M. genavense

Forekomst og karakteristika

Miljø

Vanligste infeksjoner

Disseminert infeksjon hos pasienter med AIDS.

M. gordonae

Forekomst og karakteristika

Miljø? Vanskelig å dyrke.

Vanligste infeksjoner

Apatogen.

M. haemophilum

Forekomst og karakteristika

Miljø

Vanligste infeksjoner

Cervical lymfadenopati hos barn. Hudinfeksjon hos immunsupprimerte og AIDS-pasienter (noduli i hud, eventuelt med absedering, cellulitt, osteomyelitt)

M. kansasii

Forekomst og karakteristika

Miljø? Svært langsomtvoksende.

Vanligste infeksjoner

Vanligvis apatogen. Eventuelt lungeinfeksjon hos gruvearbeidere. Disseminert infeksjon hos immunsupprimerte og pasienter med AIDS.

M. malmoense

Forekomst og karakteristika

Miljø, vann (akvarium, svømmebasseng)

Vanligste infeksjoner

Cervical lymfadenpati hos barn. Lungeinfeksjon hos pasienter med kronisk lungesykdom.

M. marinum

Forekomst og karakteristika

Miljø (tropiske våtmarker).

Vanligste infeksjoner

Hudinfeksjon. Akvariegranulom. Lymfogen spredning forekommer (lymfadenitt, artritt, osteomyelitt).

M. ulcerans

Vanligste infeksjoner

Hudinfeksjon (Buruli ulcer/Bairnsdale ulcer), eventuelt med osteomyelitt.

M. xenopi

Forekomst og karakteristika

Miljø

Vanligste infeksjoner

Vanligvis apatogen, men kan gi disseminert sykdom hos pasienter med AIDS.

Mycoplasma

Forekomst og karakteristika

Koloniserer slimhinner hos dyr og menneske. Over 100 forskjellige arter. Fakultativt anaerobe. Minste frittlevende bakterier. Tar ikke Gram-farge. I slekt med Ureaplasma.

Vanligste infeksjoner

De fleste artene er apatogene, men noen arter gir pneumoni.

Antibiotikavalg

Mykoplasma mangler cellevegg og er derfor resistente mot betalaktamantibiotika.

M. genitalum

Forekomst og karakteristika

Koloniserer ofte genitalslimhinne hos menneske.

Vanligste infeksjoner

Gir sjelden sykdom. Assosiert med urethritt hos menn.

Antibiotikavalg

Følsom for makrolider og tetrasykliner.

M. hominis

Forekomst og karakteristika

Koloniserer ofte genitalslimhinne hos menneske

Vanligste infeksjoner

Gir sjelden sykdom. Men kan gi endometritt, salpingitt og septikemi både hos nyfødte og voksne (sjelden). Sannsynlig årsak til pyelonefritt.

Antibiotikavalg

Tetrasykliner, klindamycin, kinoloner. Resistent mot makrolider.

M. pneumoniae

Forekomst og karakteristika

Koloniserer ofte munnslimhinne hos menneske.

Vanligste infeksjoner

Trakeobronkitt, pneumoni. Nevrologiske/ekstrapulmonale komplikasjoner kjent (Guillain-Barre, psykose, o.a.).

Antibiotikavalg

Makrolider, tetrasykliner, eventuelt levofloksacin. Makrolidresistens rapportert i Asia.

Neisseria

Forekomst og karakteristika

Normalflora i nese og svelgrommet. Obligat aerobe, gramnegative diplokokker.

Vanligste infeksjoner

De fleste arter er apatogene.

N. gonorrhoeae (gonokokker)

Forekomst og karakteristika

Ikke normalflora. Alltid patogen.

Vanligste infeksjoner

Gonore, septisk artritt. Sepsis beskrevet.

Antibiotikavalg

Ceftriakson eller spektinomycin. Ofte resistens mot ciprofloksacin og penicillin - kan benyttes kun etter resistensbestemmelse.

N. meningitidis (meningokokker)

Forekomst og karakteristika

Svelg.

Vanligste infeksjoner

Meningitt, sepsis, enkelte ganger andre sterile væsker (leddvæske, perikard).

Antibiotikavalg

Penicillin. Alternativt tredje generasjon cefalosporin.

Nocardia

Forekomst og karakteristika

Miljø (jord og vann), svelg. Obligat aerob, grampositiv forgrenet stav. ("Aerobe actinomycetes").

Vanligste infeksjoner

Vanligvis apatogen.

Antibiotikavalg

Vanligvis følsom for trimetoprim + sulfametoksazol og aminoglykosider, men resistens er rapportert. Linezolid, karbapenemer og minocyklin (på godkjenningsfritak) nevnt som alternativ eller tillegg. Resistensbestemmelse viktig.

N. asteroides-komplekset

Forekomst og karakteristika

Partielt syrefaste.

Vanligste infeksjoner

Kutan nocardiose.

N. brasiliensis

Forekomst og karakteristika

Miljø (jord og vann), tarm.

Vanligste infeksjoner

Fibroserende og fistulerende infeksjoner i munnhule, lunge og intraabdominalt, samt hjerneabscess.

Orienta tsutsugamushi

Forekomst og karakteristika

Midd-overført. Sørøst-Asia. Obligat intracellulær. I familie med Rickettsia.

Vanligste infeksjoner

Kratt-tyfus.

Antibiotikavalg

Konferer infeksjonsmedisiner.

Paracoccidioides brasiliensis

Forekomst og karakteristika

Miljø. Sør-Amerika. Dimorf sopp (muggsopp eller gjærsopp avhengig av veksttemperatur).

Vanligste infeksjoner

Endemisk mykose: Disseminert paracoccidiomycose hos immunsupprimerte.

Antibiotikavalg

Konferer infeksjonsmedisiner.

Pasteurella

P. multocida

Forekomst og karakteristika

Munnhule og luftveier hos kjøttetende dyr. Fakultativ anaerob gramnegativ kokkobasill.

Vanligste infeksjoner

Sårinfeksjon etter dyrebitt (først og fremst hund og katt). Sepsis er beskrevet.

Antibiotikavalg

Penicilliner, tetrasykliner, trimetoprim / sulfametoksazol, makrolider.

Penicillum marneffei

Forekomst og karakteristika

Miljø. Endemisk i Sørøst-Asia. Muggsopp i familie med Aspergillus.

Vanligste infeksjoner

Endemisk mykose: disseminert penicilliose hos immunsupprimerte. (Viktig årsak til opportunistiske infeksjoner hos AIDS-pasienter i Sørøst-Asia, sammen med tuberkolose og kryptokokkose).

Antibiotikavalg

Konferer infeksjonsmedisiner

Peptococcus niger og Peptostreptococcus (flere arter)

Forekomst og karakteristika

Miljø. Normalflora i munnhule, tarm, vagina, hud. Anaerob grampositiv kokk.

Vanligste infeksjoner

Lite patogen, men inngår som en del av blandet anaerob flora i en del abscesser.

Antibiotikavalg

Penicilliner, klindamycin, metronidazol.

Plasmodium

Forekomst, karakteristika og hovedområder for malariatilfeller til Norge

Mygg-overført parasitt, formerer seg i erytrocytter.

P. falciparum: Afrika sør for Sahara

P. knowlesi: Sjelden

P. malariae: Sjelden

P. ovale: Sjelden

P. vivax. Asia

Vanligste infeksjoner

Malaria.

P. falciparum: Potensielt livstruende malaria med cerebral affeksjon, multiorgansvikt og sjokk.

P. knowlesi: Kan ha malignt forløp med betydelig parasittemi.

P malariae, P. ovale, P. vivax: Benign malaria.

Antibiotikavalg

Konferer infeksjonsmedisiner.

Plesiomonas shegelloides

Forekomst og karakteristika

Vanlig i vann (særlig brakkvann). Fakultativ anaerob gramnegativ stav, tilhører familien Enterobacteriaceae.

Vanligste infeksjoner

Assosiert med gastroenteritt, men er også isolert ved sepsis og meningitt hos immunsvekkede.

Antibiotikavalg

Følsom for ciprofloksacin, trimetoprim / sulfametoksazol, cefalosporiner, m.fl. Utfør resistensbestemmelse.

Pneumocystis

P. jirovecii

P. carinii

Forekomst og karakteristika

Miljø? Tidligere klassifisert som parasitt, men nyere genetiske undersøkelser antyder at mikroben er mest i slekt med gjærsopp.

Vanligste infeksjoner

Alvorlig infeksjon (særlig i lunge) hos immunsupprimerte pasienter (Pneumocystis-pneumoni, PCP).

Antibiotikavalg

Trimetoprim / sulfametoksazol. Spesialistoppgave.

Pneumokokker, se Streptococcus pneumoniae

Porphyromonas

Forekomst og karakteristika

Slmhinne i munn, tarm og genitalia. Anaerob, gramnegativ stav.

Vanligste infeksjoner

Først og fremst del av blandingsflora ved abscess utgått fra buk eller genitalia, men bakteriemi og sårinfeksjon er også beskrevet.

Antibiotikavalg

Metronidazol, klindamycin. Også følsom for cefoksitin og imipenem. Ofte resistent mot penicilliner og cefalosporiner.

Prevotella

Forekomst og karakteristika

Slimhinne i munn, tarm og genitalia. Anaerob gramnegativ stav.

Vanligste infeksjoner

Del av blandingsflora ved abscess utgått fra buk eller genitalia. Bakteriemi, sårinfeksjon og bittinfeksjoner.

Antibiotikavalg

Metronidazol, tinidazol, klindamycin. Også følsom for cefoksitin og imipenem. Ofte resistent mot penicilliner og cefalosporiner.

Propionibacterium acnes

Forekomst og karakteristika

Miljø, slimhinne, hud. Anaerob, gramnegativ stav.

Vanligste infeksjoner

Vanligvis apatogen, men kan gi infeksjon i fremmedlegeme (kunstig hjerteklaff, pacemaker-tråd, CNS shunter). Assosiert med alvorlig akne.

Antibiotikavalg

Vanligvis følsom for penicilliner og klindamycin samt vankomycin og linezolid. Resistent mot metronidazol. Fjerning av fremmedlegeme viktigst.

Proteus

Forekomst og karakteristika

Miljø, tarm. Fakultativ anaerob gramnegativ stav, tilhører familien Enterobacteriaceae.

Vanligste infeksjoner

Urinveisinfeksjoner, sepsis.

Antibiotikavalg

Etter resistensmønster.

P. mirabilis

Vanligste infeksjoner

Urinveisinfeksjon, sepsis.

Antibiotikavalg

Ampicillin m.fl. Resistent mot nitrofurantoin.

P. pfenneri

Vanligste infeksjoner

Urinveisinfeksjon (sjelden).

Antibiotikavalg

Ofte multiresistent.

P. vulgaris

Vanligste infeksjoner

Urinveisinfeksjoner, sepsis.

Antibiotikavalg

Følsom for cefalosporiner, aminoglykosider, trimetoprim / sulfametoksazol m.fl. Resistent mot ampicillin og nitrofurantoin.

Providencia

P. rettgeri (tidligere Proteus rettgeri)

P. stuartii

Forekomst og karakteristika

Miljø, tarm. Fakultativ anaerob gramnegativ stav. Tilhører familien Enterobacteriaceae.

Vanligste infeksjoner

Oftest sykehusinfeksjon (urin, blod, sår).

Antibiotikavalg

Etter resistensbestemmelse. Har induserbar betalaktamase (ESBLM,) som gir resistens for ampicilin og cefalosporiner. Kan være multiresistent.

Pseudomonas

Forekomst og karakteristika

Miljø, vann. Obligat aerob, gramnegativ stav.

Vanligste infeksjoner

Ofte apatogen. Kan gi opportunistisk infeksjon, særlig hos pasienter med nedsatt infeksjonsforsvar.

Antibiotikavalg

Ofte multiresistent, men mer variabelt resistensmønster enn P. aeruginosa.

P. aeruginosa

Vanligste infeksjoner

Opportunistiske infeksjoner, ofte hos pasienter som har fått antibiotika eller immunkompromitterte.

Antibiotikavalg

Multiresistent. Aminoglykosider, karbapenemer, kinoloner ofte moderat aktive. Krever oftest kombinasjonsbehandling ved alvorlig infeksjon. Kan utvikle resistens mot kinoloner og betalaktamer under behandling. Karbapenemase (ESBL carba).

Rhodococcus equi

Forekomst og karakteristika

Hest. Aerob grampositiv kokkobasill. ("Aerobe actinomycetes"). Partielt syrefast.

Vanligste infeksjoner

Lungeinfeksjon hos immunsvekkede personer (kan gi kaviteter i lunge).

Antibiotikavalg

Kombinasjonsterapi (glykopeptid + karbapenem, eller kinolon + rifampicin).

Rickettsia

Forekomst og karakteristika

Smitter via insektbitt (loppe, lus, midd). Obligat intracellulær.

Vanligste infeksjoner

Rickettsiose. Primært dyrepatogen. Ulike former for tyfus (importsykdom).

Antibiotikavalg

Tetrasykliner, kloramfenikol og kinoloner. Eventuelt i kombinasjon.

R. prowazekii

R. typhi

Forekomst og karakteristika

"Tyfus-gruppen". Lus (R. prowazekii), lopper (R. typhi).

Vanligste infeksjoner

R. prowazekii: Epidemisk tyfus. Utbrudd i flyktningeleier o.l.

R. typhi: Tyfus.

R. rickettsia

R. africae

Forekomst og karakteristika

Flått.

Vanligste infeksjoner

R. rickettsia: Rocky Mountain Spotted Fever.

R. africae: African Tick-bite Fever.

Rothia dentocariosa

Forekomst og karakteristika

Munnhule. Fakultativ anaerob grampositiv stav.

Vanligste infeksjoner

Vanligvis apatogen. Kan gi sepsis og endokarditt.

Antibiotikavalg

Etter resistensbestemmelse.

Salmonella enterica subsp. enterica (> 2500 serovarer)

Forekomst og karakteristika

Miljø, dyr, næringsmidler. Fakultativ anaerob gramnegativ stav., tilhører familien Enterobacteriaceae. Fakultativ intracellulær.

Antibiotikavalg

Symptomatisk terapi. Behandles vanligvis ikke med antibiotika. Dersom antibiotikabehandling er nødvendig: Etter resistensbestemmelse.

S. enteritidis

S. typhimurium

S. sanley

S. saintpaul

S. newport

S. heidelberg

Vanligste infeksjoner

Salmonellose. Gastroenteritt, eventuelt bakteriemi, særlig ved immunsuppresjon, HIV/AIDS. Infiserte kar-graft.

S. typhi

Vanligste infeksjoner

Tydoifeber. Sepsis. Gastroenteritt.

Antibiotikavalg

Ceftriakson eller cefotaksim. Kinolon etter resistensbestemmelse. Resistent mot aminoglykosider.

S. paratyphi A

S. paratyphi B

S. paratyphi C

Vanligste infeksjoner

Paratyfoidfeber. Gastroenteritt, sepsis (ikke serovar C). Paratyphi C var. java mindre patogen enn den «vanlige» serovar (tidligere S. java).

Antibiotikavalg

Ceftriakson eller cefotaksim. Kinolon etter resistensbestemmelse. Resistent mot aminoglykosider.

Serratia

Forekomst og karakteristika

Miljø, tarm hos dyr og mennesker. Fakultativ anaerob gramnegativ stav, tilhører familien Enterobacteriaceae.

Vanligste infeksjoner

Urinveisinfeksjon, sykehusinfeksjon (urinveisinfeksjon, sår, blod, VAP, peritonitt et.c.)

Antibiotikavalg

Har induserbar betalaktamase og kan være multiresistent. Resistensbestemmelse viktig.

S. marcescens

Forekomst og karakteristika

Miljø, tarm hos dyr og mennesker. Kan være sterkt rødpigmentert (Kristi blodsdråpe).

Shigella

Forekomst og karakteristika

Mat- og vannbåren. Menneske reservoir. Fakultativ anaerob gramnegativ stav, tilhører familien Enterobacteriaceae.

S. boydii

S. flexneri

S. sonnei

S. dysenteriae non-01

Vanligste infeksjoner

Importdiare. Gastroenteritt.

Antibiotikavalg

Symptomatisk. Antibiotikabehandling omdiskutert.

S. dysenteriae 01

Vanligste infeksjoner

Dysenteri (ofte alvorlig med uttalte symptomer).

Antibiotikavalg

Antibiotikabehandling kan være indisert. Kan være multiresistent - resistensbestemmelse viktig.

Sporothrix schenkii

Forekomst og karakteristika

Plantepatogen, jord. I store deler av verden unntatt Skandinavia, Høyendemisk i Peru. Dimorf sopp (muggsupp eller gjærsopp avhengig av veksttemperatur).

Vanligste infeksjoner

Endemisk mykose: Disseminert sporothricose hos immunsupprimerte.
(«Rose picker's disease»).

Antibiotikavalg

Konferer infeksjonsmedisiner.

Staphylooccus aureus

Forekomst og karakteristika

Hud, vestibulum nasi, svelg, tarm. Fakultativ anaerob, grampositiv kokk i hauger.

Vanligste infeksjoner

Hudinfeksjoner, sårinfeksjon, impetigo (brennkopper), abscess, septikemi, artritt, endokarditt, osteomyelitt, m.fl. Mer sjelden pneumoni eller urinveisinfeksjon.

S. aureus penicillinase-positiv (> 80 % av alle isolater)

Antibiotikavalg

Penicillinasestabilt penicillin (kloksacillin eller dikloksacillin). Ved penicillinallergi makrolid eller linkosamid.

S. aureus penicillinase-negativ (10 - 20 % av alle isolater)

Antibiotikavalg

Penicillin. Ved penicillinallergi makrolid eller linkosamid.

S. aureus meticillinresistente (MRSA)

Forekomst og karakteristika

Hud, vestibulum nasi, svelg, tarm (koloniserer ofte områder med arr eller skadet hud). Fortsatt nokså sjelden i Norge (ca 1 % av alle S. aureus i blodkultur). Ofte import, men mange pasienter har ikke vært utenfor Norden.

Antibiotikavalg

Vankomycin, teikoplanin. MRSA er resistent mot alle penicilliner og andre beta- laktamantibiotika med unntak av ceftarolin og andre cefalosporiner med aktivitet mot PBP2. Alternativt: linezolid, daptomycin (konsulter infeksjonsmedisiner).

Staphylococcus koagulasenegativ (KNS)

Forekomst og karakteristika

Hvite stafylokokker, fellesbetegnelse på ca. 30 ulike arter. Miljømikrobe. Hud og slimhinner. Fakultativ anaerob, grampositiv kokk i hauger.

Vanligste infeksjoner

Samlebetegnelse på vanligvis apatogene mikrober. Kan gi infeksjon som S. epidermidis, men mer sjelden.

Antibiotikavalg

Oftest penicillinasedanner og ofte meticillinresistent (da resistent mot alle penicilliner og andre betalaktamantibiotika). I sykehus ofte multiresistent. Eventuell behandling etter resistensmønster.

S. epidermidis

Vanligste infeksjoner

Vanligvis apatogen, men kan gi fremmedlegemeinfeksjon (ortopediske implantater, CNS-shunter, kunstige hjerteklaffer, CVK o.l.). Vanligste kontaminant i blodkultur og mange andre prøver.

S. lugdunensis

Vanligste infeksjoner

Beskrevet som årsak til akutt alvorlig endokarditt også ved native klaffer. Ligner mer på S. aureus, og antas å være mer patogen enn andre KNS.

Antibiotikavalg

Som andre hvite stafylokokker men antas å være noe mer følsom for penicillin.

S. saprophyticus

Vanligste infeksjoner

Urinveisinefksjon (hyppig årsak hos kvinner i fertil alder).

Antibiotikavalg

Følsom for de fleste urinveismidler med unntak av nalidiksin og mecillinam.

Stenotrophomonas maltophilia (tidligere Xanthomonas/Pseudomonas maltophilia)

Forekomst og karakteristika

Miljø. Obligat aerob, gramnegativ stav.

Vanligste infeksjoner

Opportunistiske infeksjoner, ofte hos pasienter som har fått antibiotika. Koloniserer ofte overflater av hud, sår og slimhinner. Bakteriemi forekommer.

Antibiotikavalg

Multiresistent. Kun trimetoprim / sulfametoksazol er dokumentert virksomt. Ved sulfaallergi eller påvist resistens bør infeksjonsmedisiner eller mikrobiolog kontaktes for å finne alternativer.

Streptokokker

Streptokokker, betahemolytiske

Forekomst og karakteristika

Tarm, genitalia, miljø, hud. Fire vanlige sero- grupper: A, B, C og F (gruppe D er vanligvis enterokokker). Fakultativt anaerobe grampositiv kokk i kjeder.

Vanligste infeksjoner

Hudinfeksjon, sepsis, faryngitt, tonsillitt, scarlatina, sårinfeksjon, erysipelas, impetigo, sepsis, barselfeber. Mer sjelden sinusitt, otitis media, nekrotiserende fasciitt.

Antibiotikavalg

Penicillin

Str. betahemol. grp. A (Streptococcus pyogenes)

Vanligste infeksjoner

Reumatisk feber (giktfeber) og glomerulonefritt etter infeksjon.

Antibiotikavalg

Penicillin. Ved penicillinallergi makrolid, linkosamid. Ved stor bakteriemengde (nekrotiserende fasciitt, og evt. bakteriemi) anbefales initialt også linkosamid.

Str. betahemol. gr. B (Streptococcus agalactiae)

Vanligste infeksjoner

Septikemi hos nyfødte. Urinveisinfeksjon.

Antibiotikavalg

Penicillin eller ampicillin.

Str. betahemol. gr. C og G

Vanligste infeksjoner

Faryngitt, tonsilitt, sårinfeksjon, septikemi. Små kolonivarianter tilhører S. milleri-gruppen.

Antibiotikavalg

Penicillin

Str. betahemol. gr. F, se S. milleri

S. milleri-gruppen (samme som S. anginosus-gruppen)

Forekomst og karakteristika

Svelg, tarm, skjede, hud. Fellesbetegnelse på tre ulike arter, kan være beta-, alfa- eller non-hemolytiske. Fakultativt anaerobe, grampositiv kokker i kjeder.

Vanligste infeksjoner

Abscess (lever, hjerne, buk etc.), bakteriemi.

Antibiotikavalg

Penicilliner førstevalg. Cefalosporiner og karbapenemer også mulig.

S. pneumoniae (pneumokokker)

Forekomst og karakteristika

Svelg, nese. Ofte diplokokker.

Vanligste infeksjoner

Luftveisinfeksjon (otitis media, sinusitt, pneumoni), septikemi. Sjelden sårinfeksjon og nekrotiserende fasciitt.

Antibiotikavalg

Penicillin. Obs. 4,3 % av isolatene fra blod/meningitt i Norge hadde nedsatt følsomhet for penicillin (MIC 0,1-1) i 2010. Penicillinresistens forekommer.

S. viridans

Forekomst og karakteristika

Fellesbetegnelse på alfa- eller non-hemolytiske streptokokker som S. mitis,S. bovis/S. gallolyticus, S. mutans, S. salivarius, S. sanguis/S. sanguinis m.fl. Svelg, tarm, skjede, urethra.

Vanligste infeksjoner

Endokarditt

Antibiotikavalg

Penicillin (obs. relativt vanlig med nedsatt følsomhet for penicillin). Ved endokarditt kan det være aktuelt med kombinasjonsbehandling med gentamicin. Resistensbestemmelse er viktig ved invasiv sykdom.

Streptomyces

Forekomst og karakteristika

Aerob grampositiv forgrenet stav. (I gruppen "aerobe actinomycetes").

Vanligste infeksjoner

Mycetom.

Treponoma

Forekomst og karakteristika

Spirochete. Slimhinne.

Vanligste infeksjoner

Andre arter enn T. pallidum og T. cerateum regnes som apatogene.

Antibiotikavalg

Penicillin

T. pallidum

Forekomst og karakteristika

Obligat human parasitt. Kan ikke dyrkes. Diagnose ved mørkefelt-mikroskopi av fuktig lesjon eller ved serologi.

Vanligste infeksjoner

Venerisk form: syfilis. Endemisk form: Yaws og pinta.

Ureaplasma urealyticum

Forekomst og karakteristika

Koloniserer ofte slimhinner både i svelg og genitalia. Fakultativt anaerobe, kokkoide bittesmå bakterier. I slekt med Mycoplasma.

Vanligste infeksjoner

Vanligvis apatogen, men assosiert med urethritt, men neppe endometritt og salpingitt. Septikemi hos premature nyfødte? Infertilitet?

Antibiotikavalg

Makrolider og tetrasykliner.

Vibrio

Forekomst og karakteristika

Vann. Fakultativ anaerob gramnegativ stav.

Antibiotikavalg

Etter resistensmønster. Vanligvis følsom for tetrasykliner, aminoglykosider, tredje generasjon cefalosporin og kinoloner.

V. alginolyticus

Forekomst og karakteristika

Miljø, særlig salt- og brakkvann - ofte assosiert med inntak av sjømat.

Vanligste infeksjoner

Ekstern otitt, sårinfeksjoner, sepsis (immunsvekkede).

V. cholerae, toksigene stammer av serogruppe O1 og O139

Forekomst og karakteristika

Mat- og vannbåren

Vanligste infeksjoner

Kolera

Antibiotikavalg

Rehydrering. Antibiotika sjelden indisert - tetrasykliner eller makrolider dersom antibiotikabehandling er påkrevet.

V. parahaemolyticus

Forekomst og karakteristika

Inntak av rå fisk og skalldyr.

Vanligste infeksjoner

Diare, ofte blodig, viktig i Østen.

Antibiotikavalg

Som for V. cholerae.

V. vulfinicus

Vanligste infeksjoner

Sårinfeksjon, sepsis, diare.

Viridans streptokokker, se Streptpcoccus viridans

Xanthomonas maltophilia, se Stenotrophomonas maltophilia

Yersinia

Forekomst og karakteristika

Miljø, vann. Noen er fiskepatogene. Fakultativ anaerob gramnegativ stav, tilhører familien Enterobacteriaceae.

Vanligste infeksjoner

Vanligvis apatogen kolonisering.

Y. enterocolitica

Vanligste infeksjoner

Patogene bio- og serotyper: Gastroenteritt, mesenterial lymfadenitt, bakteriemi (sjelden), reaktiv artritt, erythema nodosum, polyarteritis nodosa.

Antibiotikavalg

Symptomatisk behandling. Antibiotika vanligvis ikke indisert, kinolon eller trimetoprim / sulfametoksazol ved bakteriemi.

Y. enterocolitica-lignende spp. (Y. fredriksenii, Y. intermedia, Y. kristensenii)

Forekomst og karakteristika

Primær dyrepatogen. Reservoir sannsynlig gnagere, overføres via loppebitt, ved epidemi av lungepest også dråpesmitte.

Vanligste infeksjoner

Mulig assosiasjon til gastroenteritt hos eldre og immunsupprimerte samt personer som bruker syrehemmende midler.

Y. pestis

Forekomst og karakteristika

Gnagere, vilt og fugler.

Vanligste infeksjoner

Pest: byllepest, lungepest, septisk pest. Sjeldent gastroenteritt. Karantenesykdom.

Antibiotikavalg

Behandles etter resistensmønster.

Y. pseudotuberculosis

Vanligste infeksjoner

Gastroenteritt, pseudoappendicitt. Hos immunsupprimerte sepsis. Erythema nodosum, Reiters syndrom. Biokjemisk svært lik Y. pestis.

Antibiotikavalg

Eventuell behandling etter resistensmønster.

Zygomycetes-gruppen (ordenen Mucorales)

Lichteimi (Absidia)

Mucor

Rizomucor

Rizopus

Forekomst og karakteristika

Muggsopp. Miljø (jord, planter, råtnede materiale).

Vanligste infeksjoner

Zygomycose (mucormycose).

Antibiotikavalg

Liposomalt amfotericin B, alternativt posaconazol.

Sist faglig oppdatert: 08. januar 2018