2.8. Depresjon og ADHD/ Hyperkinetisk forstyrrelse

Tilstedeværelse av både ADHD/Hyperkinetisk forstyrrelse og depresjon er ikke uvanlig hos voksne (Ginsberg CB et al, 2009; Helsedirektoratet, 2009). I kartleggingsarbeidet må det vurderes om de depressive symptomene mest sannsynlig har sammenheng med opplevelse av manglende mestring og tilkortkommenhet som ADHD/Hyperkinetisk forstyrrelse har ført til. Det kan være et mønster med nedsatt stemningsleie, manglende initiativ og andre depressive symptomer som ikke vurderes å ha nær sammenheng med ADHD/Hyperkinetisk forstyrrelse. I denne situasjonen må også en eventuell selvmordsrisiko vurderes (Helsedirektoratet, 2008).

Som for angstlidelser gir ICD-10 (World Health Organization, 1992) også muligheter for diagnostisering av komorbid depresjon når differensialdiagnostiske vurderinger konkluderer med at overaktivitet og konsentrasjonsvansker ikke alene forklares av den depressive tilstanden.

Noen kan reagere på behandling med sentralstimulerende midler med nedsatt stemningsleie. Det samme er rapportert i noen tilfeller ved behandling med atomoksetin (NICE, 2008).

Sist faglig oppdatert: 13. juni 2018