2.3. Atferdsforstyrrelser og ADHD/ Hyperkinetisk forstyrrelse

Atferdsforstyrrelser i form av opposisjon, sinneutbrudd, protester, provoserende atferd, nærtagenhet og misnøye er de tilleggsvanskene som hyppigst forekommer sammen med ADHD/Hyperkinetisk forstyrrelse i barne- og ungdomsalder (American Psychiatric Association, 2013; Verdens helseorganisasjon, 1992). I mange kliniske studier rapporteres diagnosen Opposisjonell atferdsforstyrrelse hos cirka 50 prosent. Alvorlige atferdsforstyrrelser med lyving, stjeling, hærverk, vold mot andre og annet beskrives hos rundt 25 prosent av ungdom med AD/HD (American Psychiatric Association, 2013). I ICD-10 benyttes diagnosen Hyperkinetisk atferdsforstyrrelse når kriterier for diagnose atferdsforstyrrelse er oppfylt (Verdens helseorganisasjon, 1992). Det kan være ulike forhold som er medvirkende til at barn og ungdom med ADHD/Hyperkinetisk forstyrrelse utvikler atferdsforstyrrelser i tillegg. Genetiske studier viser at noen har har en disposisjon for å utvikle denne type tilleggstilstander (Taylor E et al, 2008). For mange ser det ut til at høyt aktivitetsnivå medfører opposisjonell atferd hvor det er både elementer fra barnets atferd og fra de nærmestes håndtering av utfordringer med urolig og impulsiv atferd.

Tilleggsvansker med atferdsforstyrrelser vil som regel føre til at tilstanden er mer alvorlig og med større funksjonsvansker. Både genetiske faktorer og miljøfaktorer kan føre til atferdsforstyrrelser (Taylor E et al, 2008). Noen kan komme inn i en «ond sirkel» der atferdsforstyrrelsene fører til økende negative tilbakemeldinger fra omgivelsene i tillegg til et fastlåst og uheldig samspill mellom barnet/ungdommen og foreldre/lærere/andre voksne. Behandlingsprogrammer som bruker metoder for å bryte slike uheldige interaksjonsmønstre, er derfor ofte indisert ved ADHD/Hyperkinetisk forstyrrelse. Det kan være behov for å bruke behandlingsprogrammer som er tilpasset at barnet/ungdommen både har ADHD/Hyperkinetisk forstyrrelse og atferdsforstyrrelser (Webster-Stratton CH et al, 2012). Både individuell hjelp og hjelp til foreldre/familie kan være aktuelt.

Aktuelle behandlingsprogrammer ved ADHD/Hyperkinetisk forstyrrelse og atferdsforstyrrelser er beskrevet i behandling og oppfølging og i Metoder for å avhjelpe atferdsforstyrrelser hos barn og unge med ADHD (PDF) skrevet av Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - Nord.

Sist faglig oppdatert: 13. juni 2018