Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

. Sammendrag

Unge med kognitive funksjonsnedsettelser har lengsler og behov for seksuelle opplevelser og relasjoner som alle andre. Men de trenger ofte støtte og veiledning for å utvikle seg i tråd med sine forutsetninger, uten å komme i grenseoverskridende og eventuelt ulovlige situasjoner. Dette arbeidet beskriver noen forebyggende lavterskeltilbud rettet mot målgruppen barn og unge med lett utviklingshemming, gjennomgripende utviklingsforstyrrelser og barn og unge med kognitiv fungering i nedre normalområdet.

Mellom 30 til 50 prosent av seksuelle overgrep mot barn og unge, begås av personer som er under 18 år. Omtrent 1/3 av disse har kognitiv fungering under gjennomsnittet. Hovedvekten av barn og unge som utøver problematisk og skadelig seksuell atferd (PSA/SSA), har selv opplevd traumer, slik som seksuelle overgrep, vold eller omsorgssvikt. Det er vanskelig for dem å forutse og lære av konsekvenser. Mange sliter med å lese signaler fra andre, ta andres perspektiv og tilpasse egen atferd til dette. Det kan gjøre at de kommer i situasjoner som er grenseoverskridende og ulovlige. Målgruppen har lavere IQ, er i varierende grad sosialt isolert, har begrensede kommunikasjonsferdigheter og et begrenset nettverk. Den digitale plattformen synes å bli viktig ved tilknytning til andre. Dette kan gjøre de mer sårbare for å utvikle PSA/SSA over nett. Det er krevende for omgivelsene å identifisere målgruppen.

Helsedirektoratet har avdekket en generell, men alvorlig systemutfordring som strekker seg utover denne konseptutredningen. Målgruppen blir i varierende grad ikke avdekket, gjenkjent, identifisert, kartlagt og utredet. Omfanget av utfordringen er ikke kartlagt og vanskelig å antyde, men vi vurderer at det er betydelig. Det er varierende kompetanse hos nærpersoner, både om PSA/SSA, men også generelle utfordringer. Deler av målgruppen får ikke særskilt tilpasset oppfølging i hverdagen på bakgrunn av at de ikke identifiseres. Det kan gi ulik grad av risiko for skjevutvikling og andre utfordringer, i tillegg lavere livskvalitet. Det er avgjørende å møte systemutfordringen, for å ha forutsetning for å nå frem med tiltak rettet mot PSA/SSA for målgruppen.

På bakgrunn av konseptutredningen anbefaler Helsedirektoratet følgende lavterskeltilbud

  • Gi et eget tverretatlig utredningsoppdrag på utfordringen med å avdekke, gjenkjenne og identifisere målgruppen, i en tidlig fase, for de ulike sektorene.
  • Utarbeide en kunnskapsoppsummering om hvilke tidlige tegn og symptomer på PSA/SSA som kan ses hos barn og unge i målgruppen
  • Stimulere til kompetanseheving om barn og unges seksualitet, seksuelle utvikling og forebygging av PSA/SSA i yrkesgrupper som møter målgruppen
  • Tilrettelegge veiledningsverktøyet for forebygging av PSA/SSA "Er det innafor?" for målgruppen på ung.no
  • Ivareta målgruppen ved anonym digital veiledning på ung.no
  • De i målgruppen som er over 16 år bør vurderes ivaretatt ved nasjonalt kontaktpunkt for PSA/SSA som utarbeides ved Helse Vest RHF/Betanien sykehus, for lavterskel oppfølging og behandling
  • Kartlegging av hva som finnes av ulike tilbud om seksualitetsopplæring for målgruppen, og ved behov utvikle nytt eller revidere eksisterende materiell med mål om å forebygge PSA/SSA
  • Utforming av tydelige læringsmål om seksualitet knyttet til målgruppen i utdanninger i ulike sektorer
  • Innhold på digitale plattformer tilpasses målgruppen

Sist faglig oppdatert: 27. mars 2023