Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

6. Anbefalinger og tiltak

Å avdekke, gjenkjenne og identifisere barna tidligere, er en sentral forutsetning for å kunne oppnå endring som følge av våre anbefalinger om forebyggende lavterskeltilbud for barn og unge i målgruppen. I innsiktsarbeidet har vi derimot blitt kjent med at barn og unge i målgruppen i varierende grad blir avdekket, gjenkjent, identifisert, kartlagt, og på bakgrunn av det blir utredet og får individuelt tilrettelagt oppfølging.

Differansen mellom antall personer som har fått diagnosen psykisk utviklingshemming og internasjonale forekomsttall, viser at det er et betydelig avvik for en norsk kontekst. Og lett psykisk utviklingshemming utgjør den største gruppen og trolig oftest udiagnostisert. Omfanget av systemutfordringen er kompleks

Barn og unge i målgruppen er i risiko for skjevutvikling innenfor flere områder, og har høyere forekomst av helseproblemer. Voksne personer i målgruppen har lavere helsekompetanse enn befolkningen ellers. Over 30 prosent av voksne personer i målgruppen soner i fengsel for lovbrudd de har begått, og de har høy representasjon innen PSA/SSA. Det er sentralt å gjøre et eget utredningsarbeid på de systemutfordringene som er identifisert. Helsedirektoratet vurderer at et slikt utredningsarbeid vil være et viktig premiss for å kunne gjøre et mer helhetlig forebyggingsarbeid om PSA/SSA for målgruppen.

Nedenfor beskrives våre anbefalinger i fem deler, der de fire siste delene retter seg mot forebyggende lavterskeltilbud mot PSA/SSA for målgruppen. Inndelingen består av (1) anbefalinger om tiltak som går ut over formålet med dette utredningsarbeidet, (2) anbefalinger om tiltak rettet mot helse- og omsorgstjenesten, (3) anbefalinger om tiltak fra konseptutredningen i hovedoppdraget, (4) anbefalinger om tiltak som retter seg mot andre sektorer og (5) anbefalinger som retter seg mot andre relevante forhold.

Anbefalinger om tiltak som går ut over denne utredningen

Helsedirektoratet anbefaler at det gis et eget tverretatlig utredningsoppdrag på utfordringen med å avdekke, gjenkjenne og identifisere målgruppen i en tidlig fase, for de ulike sektorene.

Systemiske løsninger på tvers av ulike etater vurderes nødvendig for i større grad å kunne identifisere barn og unge som er sårbare for redusert livskvalitet grunnet kognitive funksjonsnedsettelser. Det bør gjøres en egen tverretatlig utredning for å undersøke muligheter for hva som skal til for å kunne identifisere målgruppen, i denne rapporten kalt systemutfordringen. Omfanget av utfordringen er ukjent, men vurderes betydelig. Det bør gjøres en undersøkelse av kompetanse til å avdekke, gjenkjenne og identifisere, og vurdere ulike kartleggingsverktøy for supplerende informasjon. Det bør også gjøres en vurdering av behovet for å utvikle relevante tiltak og tjenester for å imøtekomme målgruppens utfordringsbilde i et livsløpsperspektiv. Det bør utarbeides en plan for implementering. Et slikt utredningsarbeid bør det også inkluderer hva som gjøres i andre land.

Anbefalinger om lavterskeltilbud i helse- og omsorgstjenesten

Helsedirektoratet anbefaler at det utarbeides en systematisk oversikt / kunnskapsoppsummering om hvilke tidlige tegn og symptomer på PSA/SSA som kan ses hos barn og unge i målgruppen.

Innsiktsarbeidet har ikke kunnet konkludere sikkert om kjennetegn, symptomer og signaler, og sammenhengen med kognitive funksjonsnedsettelser. For slike symptomer eller tegn vil en kunnskapsoppsummering / forskningsgjennomgang muligens vise tydeligere sammenhenger og gi en mulighet for tidligere identifisering. Dette kan også legges til grunn for en kompetanseutvikling for helsearbeidere og andre relevante aktører.

Den generelle kunnskapsoppsummeringen for målgruppens kjennetegn, skal ligge til grunn for en mer spesifikk kunnskapsoppsummering rettet mot identifisering av risikoutsatthet for utøvelse av PSA/SSA.

Helsedirektoratet anbefaler å stimulere til kompetanseheving om barn og unges seksualitet, seksuelle utvikling og forebygging av PSA/SSA i yrkesgrupper som møter målgruppen

De ansattes kunnskap om barn og unges seksualitet og naturlige seksuelle utvikling er en viktig forutsetning for å kunne forebygge, avdekke, avverge og håndtere PSA/SSA. Ansatte trenger kompetanse i å snakke med barna om kropp, grenser og seksualitet og å gjennomføre funksjons- og alderstilpasset undervisning og veiledning. Yrkesgruppene trenger også kompetanse i å støtte og følge opp barna i deres naturlige seksuelle utvikling, avdekke symptomer og tegn på seksuell skjevutvikling og å veilede og følge opp barn som utviser PSA/SSA, gjerne i samarbeid med foreldre/pårørende.

Helsedirektoratet anbefaler å kartlegge eksisterende kurs-, e-lærings-, etter- og videreutdanningstilbud knyttet til barn og unges seksualitet, naturlige seksuelle utvikling og PSA/SSA. Deretter ved behov, videreutvikle og supplere disse og stimulere til at ansatte som jobber med barn og unge får gjennomføre kompetansehevende tiltak.

Anbefalinger om tiltak fra konseptutredningen i hovedoppdraget

Helsedirektoratet vurderer at flere av tiltakene som vi anbefalte i hovedoppdraget vil være aktuelle for denne målgruppen. Med hovedoppdraget menes konseptutredningen Lavterskeltilbud til barn og unge som står i fare for å utøve PSA/SSA mot andre barn og unge, med anbefalinger som ble oversendt HOD, den 30.09.21. Se vedlegg 2 for mer informasjon. Det er naturlig at tiltakene anbefalt i nevnte konseptutredning ses i sammenheng med denne målgruppen, men at tiltakene trolig må ha et annet pedagogisk tilsnitt enn slik tiltakene er utformet der.

Helsedirektoratet anbefaler at veiledningsverktøyet for forebygging av PSA/SSA “Er det innafor?” blir tilpasset målgruppen

Helsedirektoratet er i prosess med å utvikle et veiledningsverktøyt på ung.no. Veiledningsverktøyet innebærer at ungdommen besvarer spørsmål om egen seksuell atferd og får tilpasset råd og veiledning om hva som er sunn, problematisk eller skadelig seksuell atferd. Ungdommen får videre anbefaling om tiltak eller hvem de bør ta kontakt med for hjelp. Veiledningsverktøyet lages for å møte de unges ønske om lett tilgjengelige, digitale og gjerne interaktive tjenester.

Helsedirektoratet ønsker å inkludere målgruppen i utformingen av veiledningsverktøyet, og vil derfor tilpasse det pedagogiske tilsnitt for å imøtekomme målgruppens behov.

Helsedirektoratet anbefaler at målgruppen ivaretas ved anonym digital veiledning på ung.no

Helsedirektoratet har et pågående arbeid om unge fra 13-19 år for å forebygge PSA/SSA, i samarbeid med ung.no. Ungdommer har mulighet til å henvend seg anonymt til chat for spørsmål ang PSA/SSA. Det pågående arbeidet innebærer en modell der en benytter seg av de eksisterende chattetjenester for anonym veiledning. Én av tjenestene får et særskilt ansvar for å håndtere henvendelser fra ungdom om seksuell atferd, blant annet om PSA og SSA. En tilsvarende løsning vurderes hensiktsmessig for målgruppen

Helsedirektoratet anbefaler at målgruppen ivaretas ved utvidelse av modell for anonym digital veiledning. Det vil si at målgruppens behov ivaretas i chattetjenestene i DIGI-UNG nettverket ved at nettverket får tilstrekkelig kompetanse om målgruppen ved deres henvendelser om PSA/SSA.

Helsedirektoratet anbefaler at de i målgruppen over 16 år bør vurderes ivaretatt ved nasjonalt kontaktpunkt for PSA/SSA som utarbeides ved Helse Vest RHF/Betanien sykehus for lavterskel oppfølging og behandling.

Helsedirektoratet har et pågående arbeid satt ut til Helse Vest RHF ved Betanien sykehus som gir ungdommer over 16 år mulighet til å henvende seg anonymt og få relevant råd og veiledning om PSA/SSA vet et nasjonalt kontaktpunkt og eventuelt motta et behandlingstilbud. Ungdom over 16 år med kognitive funksjonsnedsettelser bør vurderes om kan nyttiggjøre seg et slikt tilbud.

Helsedirektoratet anbefaler at målgruppen vurderes ivaretatt ved utvikling av et nasjonalt kontaktpunkt for anonym digital veiledning. Det vil si at målgruppens behov ivaretas i kontaktpunktet ved at de som betjener tilbudet har tilstrekkelig kompetanse om målgruppen ved deres henvendelser om PSA/SSA.

Foreldre og foresatte til barn og unge i målgruppen har meldt behov for støtte i foreldrerollen. Det bør vurderes å ta imot henvendelser fra foresatte til barn og unge i målgruppen, ved det nasjonale kontaktpunktet for PSA/SSA.

Anbefalinger om lavterskeltilbud i andre sektorer

Helsedirektoratet anbefaler at det gjennomføres en kartlegging av hva som finnes av ulike tilbud for seksualitetsopplæring for målgruppen, og ved behov utvikle nytt eller revidere eksisterende materiell med mål om å forebygge PSA/SSA

Per i dag er det ikke noe systematisk oversikt over hva som finnes av undervisningstilbud for målgruppen og kvaliteten av det. En slik kartlegging må ta hensyn til ulik alder- og kognitiv fungering for målgruppen. Det bør gjøres kartlegging av pedagogiske virkemidler for målgruppen i undervisningen, slik som eksempelvis visuell støtte, latenstid, film/animasjon etc. Kartleggingen bør vektlegge undervisningsmateriell både om sunn seksualitet og om forebygging av PSA/SSA. I tillegg bør kartleggingen ivareta nettvett når det gjelder seksuell helse og sosialt samspill for øvrig på digitale plattformer.

Helsedirektoratet anbefaler tydelige læringsmål om seksualitet knyttet til målgruppen i utdanninger i ulike sektorer.

Barn og unge i målgruppen møter og følges opp at aktører på tvers av fagdisipliner og etater utenfor helsetjenesten. Ansatte i alle etatene som møter målgruppen trenger grunnleggende kompetanse om barn og unges seksualitet og seksuelle utvikling dersom de skal kunne gjenkjenne, avdekke og forebygge PSA/SSA tidlig. Oslo Met har gjennomgått læringsmål knyttet til seksuell og reproduktiv helse og rettigheter for 59 utdanninger ved 11 utdanningsinstitusjoner i Norge. Gjennomgangen viser at seksuell helse i liten grad er ivaretatt i forskriftene, og de lokale program-, studie- og emneplaner som er gjennomgått (Josefsson & Solberg 2022). Manglende sluttkompetanse hos fremtidens tjenesteytere representerer en sentral systemhindring for å realisere målet om å forebygge PSA/SSA.

Helsedirektoratet anbefaler å tydeliggjøre læringsutbyttebeskrivelsene knyttet til seksuell helse generelt og barn og unges seksualitet og seksuelle utvikling spesielt for relevante grunn-, etter- og videreutdanning.

Andre relevante forhold

Helsedirektoratet anbefaler at innhold på digitale plattformer tilpasses målgruppen.

Ung.no er statens offisielle informasjonskanal for ungdom. Det er stor sannsynlighet for at barn og unge i målgruppen bruker ung.no som kanal for å få svar på spørsmål om temaer de lurer på, slik som seksualitet. Det er også ønskelig at målgruppen bruker denne kanalen. For å ivareta målgruppens søken etter svar, må det tas høyde for deres varierende behov for lettlest tekst og visuell støtte. Det anbefales at fagpersoner som leser og svarer ut spørsmålene og betjener chat, får veiledning om målgruppens behov.

Sist faglig oppdatert: 27. mars 2023