Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

5. Resultater

I de siste åtte årene har det vært et relativt stabilt antall meldte transfusjonskomplikasjoner per 100 000 transfusjoner. I 2021 ble det rapportert om 155 transfusjonskomplikasjoner (figur 1) og dette er 30% høyere enn i 2020, men stabilt i forhold til foregående år. Vi har også regnet ut hvor mange transfusjonskomplikasjoner det er per 100 000 transfusjoner av blodprodukt (figur 2). Denne figuren tar høyde for gradvis avtagende hyppighet av transfusjoner i Norge de siste årene. Når vi ser på transfusjonskomplikasjoner per 100 000 transfusjoner i 2021 ser vi tilsvarende økning som ved totalt antall transfusjonskomplikasjoner (figur 2).

Figur 1. Figuren viser totalt antall meldinger om transfusjonskomplikasjoner i Norge i årene 2016-2020.
Figur 1. Figuren viser totalt antall meldinger om transfusjonskomplikasjoner i Norge i årene 2016-2020.
Figur 2. Figuren viser antall meldinger om transfusjonskomplikasjoner per 100 000 transfunderte enheter i årene fra 2017 – 2021
Figur 2. Figuren viser antall meldinger om transfusjonskomplikasjoner per 100 000 transfunderte enheter i årene fra 2017 – 2021

Helse Sør-Øst rapporterte både absolutt og prosentvis flest transfusjonskomplikasjoner i 2021 (figur 3 og figur 4). Det var en prosentvis reduksjon av meldinger fra 2020 med ca. 10 %, og 2021 tallet lå på linje med det prosentvise nivået i 2019. Helse Vest hadde en sterk prosentvis reduksjon av meldinger fra 2019 til 2020, men en økning av den prosentvise andel meldinger i 2021 igjen. Helse Midt hadde en prosentvis økning av meldinger fra 2019 til 2020. Denne økninger holder seg relativt stabil i 2021. Helse Nord hadde en liten nedgang av meldinger i 2020, sammenlignet med 2019, men 2021 tallet nærmer seg 2019 nivået igjen.   

Figur 3. Figuren viser det absolutte antall meldte transfusjonskomplikasjoner i de fire ulike helseregionene i Norge i 2021 (grå søyle), 2020 (lys blå søyle) og 2019 (mørk blå søyle).
Figur 3. Figuren viser det absolutte antall meldte transfusjonskomplikasjoner i de fire ulike helseregionene i Norge i 2021 (grå søyle), 2020 (lys blå søyle) og 2019 (mørk blå søyle).
Figur 4. Figuren viser den prosentvise andel transfusjonskomplikasjoner i de fire ulike helseregionene i Norge i 2021 (grå søyle), 2020 (lys blå søyle) og 2019 (mørk blå søyle).
Figur 4. Figuren viser den prosentvise andel transfusjonskomplikasjoner i de fire ulike helseregionene i Norge i 2021 (grå søyle), 2020 (lys blå søyle) og 2019 (mørk blå søyle).

Fordelingen av meldte årsaker til transfusjonskomplikasjoner vises i tabell 2. Det var flest milde allergisk transfusjonskomplikasjoner i 2021 og disse utgjorde 27,1 % av alle rapporterte komplikasjoner. Alvorlige FNHTR var den nest største gruppen. Denne gruppen ville trolig vært klart størst dersom også milde FNHTR ble tatt med. Fra 2010 ønsket vi imidlertid ikke flere meldinger av denne typen.

Transfusjonsassosiert overbelastning av kretsløpet (TACO) var i år den tredje største kategorien. Dette er en økning fra 2020. Det var en økning av anafylaksi i 2020 rapporten sammenlignet med tidligere år. Denne samme økning gjenfinnes ikke i årets rapport. I år ser det ut som at antall anafylaksier etter transfusjon av blodprodukt i Norge, er tilbake på 2019 nivået.

Årets rapport har med et tilfelle av transfusjonsrelatert akutt lungeskade (TRALI), men det er ikke rapportert transfusjonsoverført infeksjon, post-transfusjonspurpura, eller transfusjonsassosiert transplantat-mot-vert reaksjon.

Tabell 2. Absolutt og prosentvis fordeling av mistenkt årsak 2019 - 2021.

Mistenkt årsak

2021

2020

2019

 

#

%

#

%

#

%

Mild allergisk komplikasjon

42

27,1

36

30,3

42

29,2

FNHTR, alvorlig

36

23,2

23

19,3

33

22,9

TACO

25

16,1

11

9,2

19

13,2

Uklassifiserbar transfusjonskomplikasjon

12

7,7

6

5,0

10

6,9

Hypotensiv transfusjonskomplikasjon

10

6,5

10

8,4

9

6,3

Anafylaktisk komplikasjon

9

5,8

13

10,9

9

6,3

Kan ikke konkludere

7

4,5

12

10,1

10

6,9

Akutt hemolytisk transfusjonskomplikasjon, andre alloantistoff

4

2,6

1

0,8

3

2,1

Transfusjonsassosiert dyspne

3

1,9

3

2,5

2

1,4

Forsinket hemolytisk transfusjonskomplikasjon

3

1,9

1

0,8

4

2,8

Transfusjonsrelatert akutt lungeskade (TRALI)

1

0,6

0

0

0

0

Manglende effekt av transfusjon

1

0,6

0

0

0

0

Akutt hemolytisk transfusjonskomplikasjon (ABO)

1

0,6

1

0,8

1

0,7

Transfusjonsassosiert autoimmun hemolyse

1

0,6

1

0,8

0

0

Hyperkalemi

0

0

1

0,8

0

0

Ikke immunbetinget hemolyse

0

0

0

0

2

1,4

Totalt

155

 

119

 

144

 

Tabellen viser den absolutte og prosentvise fordeling av ulike transfusjonskomplikasjoner i Norge i 2019 til 2021. Forkortelser og noen begrep er forklart bakerst i rapporten. 

I 2021 omhandlet 55,5 % av rapporterte transfusjonskomplikasjoner kvinner (tabell 3). Dette er på nivå med andelen kvinner i 2019 rapporten (side 7 i 2019 årsrapporten, referanse 5). Det er en overvekt av kvinner blant pasienter med TACO og hypotensive transfusjonskomplikasjoner, men andelen kvinner og menn er ellers relativt lik i de ulike kategoriene. Det transfunderes omtrent samme antall blodprodukter til kvinner og menn i Norge (7, 8).

Tabell 3. Mistenkt årsak totalt og fordelt på kjønn.

Mistenkt årsak

Eksempel

Kvinner

Menn

Totalt

Mild allergisk komplikasjon

 

23

19

42

FNHTR, alvorlig

15

17

19

36

TACO

6-8

17

8

25

Uklassifiserbar transfusjonskomplikasjon

13

6

6

12

Hypotensiv transfusjonskomplikasjon

12

7

3

10

Anafylaktisk komplikasjon

9-10

4

5

9

Kan ikke konkludere

 

4

3

7

Akutt hemolytisk transfusjonskomplikasjon, andre alloantistoff

2-5

2

2

4

Transfusjonsassosiert dyspne

14

3

0

3

Forsinket hemolytisk transfusjonskomplikasjon

 

2

1

3

Transfusjonsrelatert akutt lungeskade (TRALI)

11

0

1

1

Manglende effekt av transfusjon

 

1

0

1

Akutt hemolytisk transfusjonskomplikasjon (ABO)

1

0

1

1

Transfusjonsassosiert autoimmun hemolyse (AIHA)

 

0

1

1

Hyperkalemi

 

0

0

0

Ikke immunbetinget hemolyse

 

0

0

0

Totalt

 

86

69

155

Tabellen viser kjønnsfordelingen ved ulike typer transfusjonskomplikasjoner i Norge i 2021. Flere komplikasjon er eksemplifisert med en eller flere typiske eksempel bak i rapporten. 

Det ser ut til å være noe høyere frekvens av meldinger i alderen 20-29 år samt mellom 60-89 år. Dette følger mønsteret til transfusjonsepisoder fordelt på alder i Norge, som også har flere transfusjoner i disse aldersklasser (7). Et lignende mønster ble rapportert i fjorårets rapport (5).

Tabell 4. Antall transfusjonskomplikasjoner fordelt på aldersgruppe og kjønn.

Alder

Kvinner

Menn

Totalt

< 1 år

0

1

1

1-9 år

1

3

4

10-19 år

1

8

9

20-29 år

13

1

14

30-39 år

5

4

9

40-49 år

4

2

6

50-59 år

9

3

12

60-69 år

9

15

24

70-79 år

19

16

35

80-89 år

22

12

34

90-99 år

2

2

4

> 100 år

0

1

1

Ukjent

1

1

2

Totalt

86

69

155

Tabellen viser aldersfordeling og kjønnsfordeling på transfusjonskomplikasjonene i Norge i 2021.

Faktisk- og mulig konsekvens av transfusjonskomplikasjoner skal erstatte tidligere kategoriseringssystem for alvorlighet (se definisjoner, kapittel 4). En person døde i 2021, mens 12,3 % hadde betydelig alvorlig faktisk konsekvens av sin transfusjonskomplikasjon. Majoriteten på 71 % hadde kun mindre alvorlig faktisk konsekvens.

Gjennomgang av «mulig konsekvens» kategorien avslører imidlertid at det trolig kunne gått betydelig verre med pasientene. Hele 15,5 % av pasientene er oppgitt at kunne dødd ifølge melder, og kun 47 % hadde en mindre alvorlig mulig konsekvens.

Tabell 5. Faktisk og potensiell alvorlighet av meldingene i 2021

Alvorlighetsgrad

Antall

Prosent

     
Faktisk alvorlighet    

Død

1

0,6

Betydelig alvorlig

19

12,3

Moderat alvorlig

25

16,1

Mindre alvorlig

110

71,0

Totalt

155

100

 

   

Mulig konsekvens

   

Død

24

15,5

Betydelig alvorlig

24

15,5

Moderat alvorlig

34

21,9

Mindre alvorlig

73

47,1

Totalt

155

100,0

Tabellene viser den faktiske- og potensielle alvorligheten av alle transfusjonskomplikasjonsmeldinger i 2021. Vi oppgir både absolutte- og prosentvise verdier.

De store transfusjonskomplikasjonskategoriene mild allergisk- og febril non-hemolytisk transfusjonskomplikasjon utgjør hele 50,3 % av alle hendelsene. Disse pleier ikke å gi høy faktisk konsekvens for pasientene (se for eksempel 2020 rapporten om transfusjonskomplikasjoner, referanse 5).

Den ABO uforlikelige hemolytiske transfusjonsreaksjonen er av en betydelig alvorlighetsgrad, men noe overraskende er det at akutte hemolytiske transfusjonsreaksjoner av andre antistoff enn ABO type, har relativt lav grad av faktisk alvorlighet i årets rapport (eksempel 1- 4).

TRALI hendelsen har en betydelig faktisk konsekvens, mens bildet for TACO er mer heterogent. Sistnevnte kategori har faktisk alt fra mindre alvorlig konsekvens til død som konsekvens. Hovedtyngden av reaksjoner har en faktisk konsekvens mellom disse ytterpunktene.

Den faktiske konsekvensen av anafylaksi ligner på TACO fordelingen, men her er en lett overvekt mot mer betydelig faktisk konsekvens. Det er viktig å fremheve at fordelingen vi har nå, er basert på få reaksjoner.

Både uklassifiserbar transfusjonskomplikasjon og «kan ikke konkludere» reaksjonene, har en stor overvekt av mild alvorlig faktisk konsekvens. 

Tabell 6. Mistenkt årsak til fordelt på faktisk konsekvens.

Mistenkt årsak

Faktisk konsekvens

Antall

     

Mild allergisk komplikasjon

Totalt

42

 

Moderat alvorlig

3

 

Mindre alvorlig 

39

     

FNHTR, alvorlig

Totalt

36

 

Moderat alvorlig

1

 

Mindre alvorlig

35

     

Transfusjonsassosiert overbelastning av kretsløpet  (TACO)

Totalt

25

 

Dødsfall

1

 

Betydelig alvorlig

11

 

Moderat alvorlig

10

 

Mindre alvorlig

3

     

Anafylaktisk komplikasjon

Totalt

9

 

Betydelig alvorlig

5

 

Moderat alvorlig

2

 

Mindre alvorlig

2

     

Hypotensiv transfusjonskomplikasjon

Totalt

10

 

Betydelig alvorlig

1

 

Moderat alvorlig

1

 

Mindre alvorlig 

8

     

Forsinket hemolytisk transfusjonskomplikasjon (DHTR)

Totalt

3

 

Moderat alvorlig

1

 

Mindre alvorlig

2

     

Akutt hemolytisk transfusjonskomplikasjon, andre alloantistoff enn ABO

Totalt

4

 

Moderat alvorlig

2

 

Mindre alvorlig

2

     

Transfusjonsassosiert dyspne

Totalt

3

 

Moderat alvorlig

1

 

Mindre alvorlig

2

     

Akutt hemolytisk transfusjonskomplikasjon ( type ABO)

Totalt

1

 

Betydelig alvorlig

1

     

Transfusjonsrelatert akutt lungeskade (TRALI)

Totalt

1

 

Betydelig alvorlig

1

     

Transfusjonsassosiert autoimmun hemolyse

Totalt

1

 

Moderat alvorlig

1

     

Manglende effekt av transfusjon

Totalt

1

 

Mindre alvorlig

1

     

Uklassifiserbar transfusjonskomplikasjon

Totalt

12

 

Moderat alvorlig

1

 

Mindre alvorlig

11

     

Kan ikke konkludere

Totalt

7

 

Moderat alvorlig

2

 

Mindre alvorlig

5

     

Totalt

 

155

Tabellen viser den faktiske konsekvensen til de antatte årsakene til transfusjonskomplikasjonene i Norge i 2021. Det ble meldt om et dødsfall etter TACO. Årsakssammenhengen er kategorisert som sannsynlig (eksempel 6)

61,5 % av meldingen har sannsynlig årsakssammenheng, mens sikker-, mulig- og usannsynlig årsakssammenheng utgjør henholdsvis 3,2 %, 34,8 % og 0,6 % av alle meldinger. Meldere var mest sikre på årsakssammenhengen mellom transfusjon og TRALI og samt mellom transfusjon og forsinket hemolytisk transfusjonskomplikasjoner. Det var i motsetning FNHTR og uklassifiserbare transfusjonskomplikasjoner, der det er mange meldinger som kun har mulig- eller usannsynlig årsakssammenheng. Den store kategorien av transfusjonskomplikasjoner TACO, domineres av at melderne mener årsakssammenhengene er sannsynlige. Det er imidlertid også syv av de 25 meldingene der man mener det er en mulig årsakssammenheng.   

Tabell 7. Mistenkt årsak totalt og fordelt på årsakssammenheng.

Mistenkt årsak

Årsakssammenheng

Antall

     

Mild allergisk komplikasjon

Totalt

42

 

Sikker

2

 

Sannsynlig

32

 

Mulig

8

     

FNHTR, alvorlig

Totalt

36

 

Sannsynlig

14

 

Mulig

22

     

Transfusjonsassosiert overbelastning av kretsløpet  (TACO)

Totalt

25

 

Sikker

1

 

Sannsynlig

17

 

Mulig

7

     

Anafylaktisk komplikasjon

Totalt

9

 

Sannsynlig

7

 

Mulig

2

     

Hypotensiv transfusjonskomplikasjon

Totalt

10

 

Sannsynlig

7

 

Mulig

3

     

Forsinket hemolytisk transfusjonskomplikasjon (DHTR)

Totalt

3

 

Sikker

1

 

Sannsynlig

2

     

Akutt hemolytisk transfusjonskomplikasjon, andre alloantistoff

Totalt

4

 

Sannsynlig

3

 

Mulig

1

     

Transfusjonsassosiert dyspne

Totalt

3

 

Sannsynlig

2

 

Mulig

1

     

Akutt hemolytisk transfusjonskomplikasjon (ABO)

Totalt

1

 

Sannsynlig

1

     

Transfusjonsrelatert akutt lungeskade (TRALI)

Totalt

1

 

Sikker

1

     

Transfusjonsassosiert autoimmun hemolyse

Totalt

1

 

Sannsynlig

1

     

Manglende effekt av transfusjon

Totalt

1

 

Sannsynlig

1

     

Uklassifiserbar transfusjonskomplikasjon

Totalt

12

 

Sannsynlig

3

 

Mulig

9

     

Kan ikke konkludere

Totalt

7

 

Sannsynlig

5

 

Mulig

1

 

Usannsynlig

1

     

Totalt

 

155

Hendelser som er meldt med årsakssammenheng utelukket er avvist og ikke inkludert i denne rapporten.

52,3 % av alle rapporter om transfusjonskomplikasjoner kommer fra medisinsk avdeling, etterfulgt av "annet" gruppen (13,5 %) og kirurgisk avdeling (12,3 %). I "annet" kategorien inngår enheter som onkologiske avdelinger og akuttmottak. Kategorien omfatter også andre enheter utenfor sykehus. Vi har i år fått rapport om en TACO hendelse som startet etter transfusjon av to erytrocyttkonsentrat på sykehjem. Det er også kommet inn rapport om en alvorlig komplikasjon etter transfusjon av blodprodukt i luftambulanse.

Tabell 8. Avdeling pasienten behandles på.

Avdeling

Antall

Prosent

Kirurgisk

19

12,2

Intensiv

4

2,6

Pediatrisk

11

7,1

Medisin

81

52,2

Gyn/føde/barsel

6

3,9

Ortopedisk

13

8,4

Annet

21

13,6

Totalt

155

100

Tabellen viser hva slags avdelinger transfusjonskomplikasjonene ble meldt fra.

Den europeiske kommisjonen vil vite antall og fordeling av komplikasjoner etter blodtransfusjon, der årsakssammenhengen er sannsynlig eller sikker og der faktisk konsekvens minst er betydelig. Dette danner grunnlag for en årlig rapport om alvorlige transfusjonskomplikasjoner i mange EU- og EØS land (9, 10).

Tabell 9. Mistenkt transfusjonskomplikasjonstype med alvorlighetsgrad moderat alvorlig, betydelig alvorlig og død med årsakssammenheng mulig, sannsynlig eller sikker.

Mistenkt transfusjonskomplikasjonstype og årsakssammenheng

Antall

Mild allergisk komplikasjon

3

Sannsynlig

3

   

Transfusjonsassosiert overbelastning av kretsløpet (TACO)

15

Sikker

1

Sannsynlig

14

   

Anafylaktisk komplikasjon

6

Sannsynlig

6

   

Transfusjonsrelatert akutt lungeskade (TRALI)

1

Sikker

1

   

Hypotensiv transfusjonskomplikasjon

2

Sannsynlig

2

   

Forsinket hemolytisk transfusjonskomplikasjon

1

Sannsynlig

1

   

Akutt hemolytisk transfusjonskomplikasjon, andre alloantistoff

1

Sannsynlig

1

   

Transfusjonsassosiert dyspne

1

Sannsynlig

1

   

Akutt hemolytisk transfusjonskomplikasjon (ABO)

1

Sannsynlig

1

   

Transfusjonsutløst autoimmun hemolytisk anemi (AIHA)

1

Sannsynlig

1

   

Febril non-hemolytisk transfusjonsreaksjon (FNHTR)

1

Sannsynlig

1

   

Kan ikke konkludere

2

Sannsynlig

2

   

Totalt

35

Tabell 10. Mistenkt årsak med årsakssammenheng, alvorlighetsgrad og blodprodukt. Til EU.

Mistenkt årsak, årsakssammenheng, alvorlighetsgrad og vev

       
             
     

Blodprodukt

Antall

Mild allergisk komplikasjon

 

 

 

 

3

 
 

Sannsynlig

     

3

 
   

Moderat

Trombocytter

 

2

     

Octaplasma

   

1

             

Transfusjonsassosiert overbelastning

av kretsløpet (TACO)

 

 

15

 
 

Sikker

     

1

 
   

Betydelig

Erytrocytter

   

1

             
 

Sannsynlig

     

14

 
   

Død

Erytrocytter

   

1

   

Betydelig

Erytrocytter

   

5

   

Betydelig

Trombocytter

 

1

   

Moderat

Erytrocytter

   

7

             

Anafylaktisk komplikasjon

 

 

 

 

6

 
 

Sannsynlig

     

6

 
   

Betydelig

Trombocytter

 

4

   

Betydelig

Octaplasma

   

2

   

Moderat

Trombocytter

 

2

             

Transfusjonsrelatert akutt

lungeskade (TRALI)

 

 

 

1

 
 

Sikker

     

1

 
   

Betydelig

Erytrocytter

   

1

             

Hypotensiv

transfusjonskomplikasjon

 

 

 

 

2

 
 

Sannsynlig

     

2

 
   

Betydelig

Erytrocytter

   

1

   

Moderat

Erytrocytter

   

1

             

Forsinket hemolytisk

transfusjonskomplikasjon

 

 

 

1

 
 

Sannsynlig

     

1

 
   

Moderat

Erytrocytter

   

1

             

Akutt hemolytisk

transfusjonskomplikasjon,

andre alloantistoff

 

 

1

 
 

Sannsynlig

     

1

 
   

Moderat

Erytrocytter

   

1

             

Transfusjonsassosiert dyspne

 

 

 

 

1

 
 

Sannsynlig

     

1

 
   

Moderat

Fullblod

   

1

             

Akutt hemolytisk

transfusjonskomplikasjon (ABO)

 

 

 

1

 
 

Sannsynlig

     

1

 
   

Betydelig

Fullblod

   

1

             

Transfusjonsutløst autoimmun

 hemolytisk anemi (AIHA)

 

 

1

 
 

Sannsynlig

     

1

 
   

Moderat

Erytrocytter

   

1

             

Febril non-hemolytisk

transfusjonsreaksjon (FNHTR)

 

 

1

 
 

Sannsynlig

     

1

 
   

Moderat

Erytrocytter

   

1

             

Kan ikke konkludere

 

 

 

 

2

 
 

Sannsynlig

     

2

 
   

Moderat

Erytrocytter

   

2

             

Totalt

 

 

 

 

35

I 22 av tilfellene der årsakssammenheng er sannsynlig eller sikker og med alvorlighetsgrad moderat alvorlig, betydelig alvorlig eller død ble det gitt erytrocyttkonsentrat, i ni av tilfellene ble det gitt trombocyttkonsentrat, i tre tilfelle ble det gitt Octaplasma og i to tilfelle ble det gitt fullblod.

Det ble påvist seks AHTR og tre forsinkede hemolytiske transfusjonskomplikasjoner i 2021 (tabell 11). En av hendelsene var AHTR av mulig ABO type og hadde betydelig alvorlig konsekvens (eksempel 1). En hendelse var grunnet anti-c (eksempel 2) og fire var på grunn av autoantistoff (eksempel 3 og 4).

Tabell 11. Hemolytiske transfusjonsreaksjoner

Påviste årsak

Antall

 

Årsakssammenheng

Eksempel

Akutt hemolytiske komplikasjoner

6

 

 

 

 

Trolig Anti-A

1

 

Sannsynlig

Eksempel 1

 

Autoantistoff

1

 

Mulig

 
 

Autoantistoff

3

 

Sannsynlig

Eksempel 3-4

 

Anti-c

1

 

Sannsynlig

Eksempel 2

           

Forsinket hemolytisk komplikasjon

3

 

 

 

 

Anti-E

1

 

Sannsynlig

 
 

Anti-K

1

 

Sikker

 
 

Anti-Jk(a), anti-Lu(a)

1

 

Sannsynlig

Eksempel 5

Antall transfusjonskomplikasjoner pga. ABO uforlik har vært relativt stabilt de siste fem årene, med null til en hendelse hvert år. Tidligere har det imidlertid vært rapporter noe flere hendelser.

Figur 5. Figuren fremstiller ABO hemolytiske transfusjonsreaksjoner (ABO HTR, lys blå søyle) og dødsfall pga. ABO HTR (ABO HTR dødsfall, svart søyle) i årene 2004 til 2021.
Figur 5. Figuren fremstiller ABO hemolytiske transfusjonsreaksjoner (ABO HTR, lys blå søyle) og dødsfall pga. ABO HTR (ABO HTR dødsfall, svart søyle) i årene 2004 til 2021.

Sist faglig oppdatert: 29. juli 2022