Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

2. Viktige utviklingstrekk

Ledelsen har identifisert fire utviklingstrekk i samfunnet og helsesektoren som Helsedirektoratets eget arbeid skal ta utgangspunkt i fremover.

Pasientens helsetjeneste og den informerte bruker

Brukerbehovene skal være den viktigste driver for endring og brukeren har de beste forutsetningene for å vite hva som fremmer egen helse og egne muligheter.

Utviklingen i skreddersydde løsninger og utvikling i teknologi og helsefag gir muligheter for å understøtte dette i stadig større grad. Dette har betydning for hvordan direktoratet skal jobbe på alle områder.

Pasientens helsetjeneste innebærer en forventning om en effektiv, åpen og tilgjengelig forvaltning. Det innebærer at vi må levere brukergrensesnitt av høy kvalitet, god funksjonalitet samt enkel tilgang til egne data, veiledning og bistand.

Forventningen er rask saksbehandling og raskt svar på de brukerflatene som er mest tilgjengelige og ønsket.

Kravene fra den fulldigitaliserte bruker skal innfris samtidig som sårbare grupper uten samme digitale kompetanse skal få innfridd sine rettigheter. Også brukere som ikke like tydelig kan artikulerer sine behov skal ivaretas på en fullgod måte.

Teknologi og nye behandlingsmuligheter

Persontilpasset medisin, nye behandlinger og ny teknologi vil medføre nye måter å yte helsetjenester på som må understøttes av lovverk, kompetanse og tilpasninger i finansieringssystemer.

Utviklingen gir også stort potensiale for å forebygge sykdom og øke mestring.  Vi får stadig mer kunnskap om individuelle genetiske forutsetninger for sykdom og behandling, noe som også reiser viktige etiske problemstillinger.

Økte muligheter for selvdiagnostisering og utvikling av tilhørende apper gir nye private aktører i markedet, som reiser spørsmål om eierskap til helsedata.

Samlet gir utviklingen både rom for mer spesialiserte tjenester og flere desentraliserte tjenester.

Krav til bærekraft og produktivitet

Samfunnets evne til å yte gode helse- og omsorgstjenester de neste 10 år vil i stor grad være avhengig av utdanning og rekruttering av helse- og omsorgspersonell. Den demografiske utviklingen fordrer en stor innsats på dette feltet.

Krav til bærekraft innebære også at produktiviteten må økes i offentlig sektor.

For Helsedirektoratet betyr det at flere oppgaver må løses med færre ansatte.  

Global og nasjonal helse

Vi påvirkes i økende grad av det som skjer internasjonalt. Vi må være forberedt på pandemier og mangel på legemidler på det internasjonale markedet. 

Vi vil for eksempel uansett egne tiltak påvirkes av økende antibiotikaresistens i andre land. Vi vil også påvirkes av globale trender som klimaendringer og migrasjon.

Sist faglig oppdatert: 15. februar 2023