5. Vedlegg 1: Spørsmål til søkere – Utviklingssentraler 2015

Til Utviklingssentralene.

Dette rapportskjemaet er basert på hovedpunktene i avtalen med Helsedirektoratet og konkretisering av oppgaver i møte med hver enkelt utviklingssentral. Rapportene vil bli brukt som grunnlag for videre samarbeid og i frisklivsatsingen. Hensikten med spørsmålene er å kartlegge arbeid som er utført i forbindelse med rollen som utviklingssentral. Dette omfatter arbeidsom har betydning for frisklivssentraler og forebyggende innsats i helsetjenesten i regionen. Vi forventer ikke at alle skal krysse av på alle svaralternativ, men ber om at alle spørsmål besvares slik at vi får en best mulig oversikt.

Takk for hjelpen!

Navn på Kommune/frisklivssentral: _____________

1. På hvilken måte har dere bidratt til å spre informasjon om frisklivssentraler i regionen? (sett evt. flere kryss)

 • Vi har en egen kommunikasjonsstrategi
 • Vi har handlingsplan for informasjonsspredning
 • Vi har bidratt til regionale/nasjonale medieoppslag.
 • Vi har regelmessig bidratt aktivt til oppslag i lokale medier
 • Vi har fast spalteplass i ulike medier.
 • Foredrag/presentasjoner på regionale konferanser ol.
 • Vi har egen nettside som oppdateres regelmessig
 • Vi benytter sosiale medier regelmessig
 • Annet   Evt. hva:
 • Har ikke drevet systematisk informasjonsarbeid

2. Hvem har vært målgruppe for informasjonen? (sett evt. flere kryss)

 • Politikere
 • Beslutningstakere
 • Fastleger og annet helsepersonell i primærhelsetjenesten
 • Spesialisthelsetjenesten
 • Samarbeidspartnere i og utenfor helsetjenesten. Hvem:
 • NAV
 • Presse
 • Befolkningen
 • Ingen
 • Andre evt. hvem:

3. Hva har vært de viktigste saker/tema for informasjonen? (flere åpne linjer) +

 • Har ikke drevet informasjonsarbeid

4. På hvilken måte har dere vært pådriver for etablering av flere frisklivssentraler i regionen?

 • Vi har dialog med Fylkesmannen om temaet
 • Vi har dialog med fylkeskommunen om temaet
 • Medieoppslag
 • Deltatt på møter i andre kommuner
 • Gitt tilbud om hospitering
 • Presentasjoner/innlegg/møter for politikere og beslutningstakere i andre kommuner
 • Har ikke vært pådriver for etablering av flere frisklivssentraler i regionen
 • Annet

5. På hvilken måte har dere bidratt til å styrke samhandlingen på tvers av kommunegrenser i regionen?

 • Samarbeid med Fylkesmannen
 • Samarbeid med fylkeskommunen
 • Samarbeid med andre frisklivssentraler i regionen.
 • Samarbeid med spesialisthelsetjenesten
 • Samarbeid med NAV
 • Synliggjort behov for tiltak og tilbud til ulike målgrupper
 • Initiativ til samarbeid om utveksling og utvikling av kompetanse
 • Initiativ til samarbeid om tilbud og prosjekter
 • Invitert til nettverks- og fagmøter
 • Initiativ til å etablere rutiner for samarbeid.
 • Har ikke utført tiltak for å styrke samhandling

6. På hvilken måte har dere bidratt til styrke brukermedvirkning i utvikling av frisklivssentralen

 • Registrering av brukeres behov for oppfølging og tjenester
 • Samarbeidet med brukerorganisasjoner el. brukerrepresentanter i planlegging og drift av prosjekter
 • Utarbeidet avtaler eller rutiner for samhandling der brukermedvirkning er ivaretatt
 • Brukerundersøkelser som del av evaluering av prosjekter og tiltak
 • Formidlet brukererfaringer og behov for oppfølging og tjenester som en del av kommunikasjonsarbeidet
 • Etablert brukerforum knyttet til frisklivssentralen, som for eksempel «Frisklivets venner»
 • Tilrettelagt for likemannsarbeid
 • Har ikke arbeidet med dette
 • Annet

7. På hvilken måte har dere vært pådriver for helsefremmende og forebyggende innsats i andre helse- og omsorgstjenester?

 • Dialog med kommunelegen og andre ledere i helseetaten
 • Medieoppslag
 • Nettsider, sosiale medier, materiell
 • (Intern)undervisning i kommunen/nabokommuner
 • I møte med samarbeidspartnere
 • Presentasjoner/innlegg/møter for politikere og beslutningstakere i andre kommuner
 • Oppsøkende virksomhet/ besøk og informasjon hos andre tjenester
 • Har ikke arbeidet med dette
 • Annet

8. På hvilken måte har dere deltatt i forsknings-, utviklings- og innovasjonsarbeid (FOU-arbeid)?

 • Vi samarbeidsavtaler med institusjon(er)
 • Bidrar med data til forskningsprosjekter
 • Egne utviklingsprosjekt  
 • Utviklingsprosjekt i samarbeid med andre frisklivssentraler eller samarbeidspartnere
 • Publiserte artikler og/el masteroppgaver som bygger på data fra deres Frisklivssentral
 • Vi har vært praksisplass for studenter fra universitet/høyskoler
 • Har ikke deltatt i FOU-arbeid
 • Annet

9. Hvilke universitet, høyskoler eller andre forskningsmiljøer har dere samarbeidet med?

 

10. På hvilken måte har dere bidratt til gode modeller for samhandling, ressursutnyttelse og helhetlige, pasientforløp?

 1.  
 2. Avtaler el rutiner for samarbeid om henvisning, oppfølging, rapportering med:
  1. Fastleger og andre helsetjenester i kommunen
  2. Andre kommunale tjenester
  3. Spesialisthelsetjenesten
  4. NAV
  5. Bedriftshelsetjenesten og/el. Arbeidsgiver
  6. Frivillige
  7. Private aktører
  8. Annet
 1.  
 2. Avtaler eller rutiner for samarbeid om kompetanse med:
  1. Fastleger og andre helsetjenester i kommunen
  2. Andre kommunale tjenester
  3. Spesialisthelsetjenesten
  4. NAV
  5. Andre kommuner
  6. Bedriftshelsetjenesten og/el. arbeidsgiver
  7. Frivillige
  8. Private aktører
  9. Annet

11. Faste møter med:

 1. Andre
 2. NAV regionalt
 3. Spesialisthelsetjenesten
 4. Fylkeskommunen
 5. Fylkesmannen
 6. Ulike tjenester i kommunene

12. Hospitering:

 • Antall frisklivssentraler/ kommuner som har hospitert hos dere siste år
 • Antall personer som har hospitert hos dere siste år
 • Gjennomsnittlig hospiteringstid pr person

13. Antall fagmøter, temadager og kurs i regionen som dere har arrangert siste året?

14. Hva har vært tema for åpne fagmøter, temadager og kurs som dere har arrangert?

15. Hvilke regionale, nasjonale og internasjonale nettverk deltar dere i?

16. På hvilken måte samarbeider dere med Fylkesmannen i eget fylke? (sett evt. flere kryss)

 • Faste møter
 • Nettverksarbeid
 • Fagdager og annen kompetansebygging
 • FOU-arbeid
 • Annet

17. På hvilken måte har dere dialog/samarbeider dere med fylkesmennene i de øvrige fylkene i egen region? (sett evt. flere kryss)

 • Invitert til samarbeid/dialog
 • Sporadisk dialog
 • Faste møter
 • Nettverksarbeid
 • Fagdager og annen kompetansebygging
 • FOU-arbeid
 • Har ikke samarbeid med øvrige fylkesmenn i regionen
 • Annet

18. Antall møter med Helsedirektoratet siste året

19. Nasjonalt arbeid

 • Skriftlig innspill til oppdatering av veileder for kommunale frisklivssentraler
 • Skriftlig innspill eller bilder til nettsider
 • Skriftlig eksempler på tilbud til aktuelle målgrupper for frisklivssentralen
 • Deltatt med innlegg om frisklivssentraler på nasjonale og/eller internasjonale konferanser
 • Samarbeid og erfaringsutveksling med andre utviklingssentraler
 • Annet

20. Hva har midlene fra Helsedirektoratet blitt benyttet til?

 • Reiseutgifter i forbindelse med oppdrag som utviklingssentral
 • Bevertning i forbindelse med hospitering
 • Materiell i forbindelse med hospitering og informasjonsarbeid
 • Arrangere kurs, fagmøter, temadager, konferanser etc.
 • Ekstra arbeidstid i forbindelse med hospitering, FOU-, nettverks- og kommunikasjonsarbeid
 • Innovasjon- og utviklingsarbeid som skal spres regionalt
 • Annet

21. Andre tilbakemeldinger

Sist faglig oppdatert: 01. april 2020