3.3. Kommunikasjonsarbeid

Alle utviklingssentralene har jobbet systematisk med kommunikasjonsarbeid. Mange har egne nettsider med informasjon om tilbudet, de bruker sosiale medier og bidrar til medieoppslag lokalt (figur 1). Spørsmålet om å spre informasjon fra Helsedirektoratet ble først tatt inn i 2017, og alle utviklingssentralene svarer at de gjør dette. Utviklingssentralene har også bidratt med innlegg på konferanser, både regionalt og nasjonalt.

Målgruppen for kommunikasjon er politikere, beslutningstakere, media, fastleger og annet helsepersonell og befolkningen generelt (figur 2). I 2014 og 2015 var det litt høyere andel som oppga beslutningstakere og politikere som målgruppe sammenlignet med de andre årene. For 2017 og 2018 er det en høyere andel som har nevnt NAV som målgruppe.

 

Figur 1: Kommunikasjonsarbeid i utviklingssentraler 2014-2018
Figur 1: Kommunikasjonsarbeid i utviklingssentraler 2014-2018

 

Figur 2: Målgrupper for kommunikasjon. Prosentandel utviklingssentraler, 2014-2018
Figur 2: Målgrupper for kommunikasjon. Prosentandel utviklingssentraler, 2014-2018

Kommentar til kommunikasjonsarbeidet

Utviklingen viser at en høyere andel av utviklingssentralene har egen plan for informasjonsarbeidet i 2017 og 2018, sammenlignet med perioden 2014-2016. Alle utviklingssentralene har, fra 2015, egne sider på sosiale medier og er på plattformer som når bredt ut i befolkningen, slik som Facebook og Instagram.

At beslutningstakere i større grad er oppgitt som målgruppe for informasjonsarbeidet i 2014 og 2015 enn i 2017 og 2018, kan skyldes at rollen som pådriver og arbeid med forankring for å etablere flere frisklivssentraler var vektlagt i oppdraget til utviklingssentralene i den første perioden.

At NAV i større grad er oppgitt som målgruppe for kommunikasjonsarbeidet i 2017 og 2018 enn tidligere år, kan ha sammenheng med økt etterspørsel fra NAV, og/eller at utviklingssentralene har sett behovet for tettere samarbeid med NAV, som kan henvise til frisklivssentralene som del av aktivitetsplikten for sine brukere.

Sist faglig oppdatert: 0101. april 2020