3.1. Hospitering og henvendelser

Totalt har 893 personer, representert ved 226 kommuner, hospitert i utviklingssentralene i løpet av de fem årene ordningen har eksistert (tabell 1).

Tabell 1: Antall hospiteringer ved utviklingssentraler i 2014-2018

År Antall personer Antall kommuner
2014 178 45
2015 186 53
2016 198 38
2017 181 44
2018 150 46
Totalt 893 226

Det er flest frisklivssentraler og studenter som hospiterer. Ansatte i andre helsetjenester i egen kommune og i andre kommuner har også vært hospitanter hos noen av utviklingssentralene.

Aktører som har hospitert i utviklingssentralene:

  • Frisklivssentraler
  • Studenter
  • Turnusleger og turnusfysioterapeuter
  • Ansatte i andre (helse)tjenester i egen kommune
  • Spesialisthelsetjenesten
  • Enkelte private aktører
  • Noen frivillige organisasjoner (ROS og Hjelp til selvhjelp)

Utviklingssentralene får spørsmål om organisering, forankring, fag- og journalsystemer, kompetanse og stillingsbeskrivelser. Spørsmålene omhandler blant annet det å komme i gang i oppstartsfasen, og hva som er viktig å prioritere ved knappe ressurser. Det er også spørsmål om frisklivssentralen sin plass i overordnet planstruktur. Videre er det henvendelser som gjelder markedsføring og rekruttering til tilbud og kurs. I tillegg til spørsmål om basistilbud, får de spørsmål om erfaringer med tilbud til andre grupper, som barn og unge, eldre, til personer med psykiske helseplager, personer med utviklingshemming m.fl. Et par av utviklingssentralene peker på at en del henvendelser blir besvart ved å vise til Helsedirektoratets Veileder for kommunale frisklivssentraler.

Kommentar til hospitering og henvendelser:

Resultatene viser at utviklingssentralene gjør et omfattende arbeid når det gjelder å veilede kommuner og andre aktører. Utviklingssentralene hadde relativt flere hospiteringer totalt i 2014 enn i 2017 og 2018. Det kan gjenspeile at økningen i antall frisklivssentraler, var prosentvis større i perioden 2011–2016 enn perioden 2017–2018 (SSB-rapport 2018 Frisklivssentralar i kommunane).

Sist faglig oppdatert: 01. april 2020