3.5. Forsknings-, utdannings-, utviklings- og innovasjonsarbeid

Utviklingssentralene samarbeider med forskningsmiljøer, universiteter og høgskoler om forsknings- og utviklingsarbeid. Gjennom dette arbeidet har de bidratt med datagrunnlag til studier, drevet egne utviklingsprosjekter (også i samarbeid med andre frisklivssentraler), samt vært praksisplass for studenter (figur 7). Alle har ikke drevet med alt hvert år, med unntak av 2014, der alle de fem utviklingssentralene svarte at de bidro innenfor alle de fire områdene nevnt her. Tabell 2 viser et bredt spekter av universiteter, høgskoler og forskningsmiljøer som utviklingssentralene har samarbeidet med, både i egen region og på tvers av regioner.

Figur 7: Deltakelse i forsknings- utdannings-, utviklings- og innovasjonsarbeid. Prosentandel utviklingssentraler 2014-2018
Figur 7: Deltakelse i forsknings- utdannings-, utviklings- og innovasjonsarbeid. Prosentandel utviklingssentraler 2014-2018

 

Tabell 2: Forskningsinstitusjoner utviklingssentralene har hatt samarbeid med i 2017 og 2018

Institusjoner Antall sentraler
2017 2018
NTNU 4 5
Universitetet i Tromsø   3
Universitetet i Bergen 2 3
Universitetet i Stavanger 1 1
Høgskolen i Bergen / Høgskulen på Vestlandet 3 3
Universitetet i Agder 2 2
Universitetet i Sørøst-Norge 1 2
Nord Universitet 1 1
Andre* 4 6

* I gruppen «Andre» inngår Høgskolen Kristiania, OsloMet (tidl. Høyskolen i Oslo og Akershus), Norges idrettshøgskole, Høgskolen i Molde, Folkehelseinstituttet, Nordlandsforskning og Helseinnovasjonssenteret.

Sist faglig oppdatert: 01. april 2020