4. Oppsummering og konklusjon

Resultatene viser at utviklingssentralene gjør et omfattende arbeid når det gjelder å veilede kommuner og andre aktører. I løpet av de fem årene ordningen med utviklingssentraler har eksistert, har nesten 900 personer fra over 220 kommuner hospitert. Det var særlig mange hospiteringer og henvendelser til utviklingssentralene i perioden 2014–2016, noe som samsvarer med at det i samme perioden ble etablert mange nye frisklivssentraler (SSB-rapport 2018: Frisklivssentralar i kommunane).

Utviklingssentralene har i hele perioden jobbet aktivt med informasjonsspredning i lokale medier, på sosiale medier og egne nettsider. De drifter og bidrar med innhold i Idébanken for frisklivssentraler, en plattform for erfaringsutveksling som utviklingssentralene etablerte i samarbeid med Helsedirektoratet i 2016, og som et supplement til informasjonen på Helsedirektoratets nettsider.

De årlige nettverkssamling i Helsedirektoratet bidrar til god kontakt mellom utviklingssentralene, og til samarbeid gjennom året. De drar veksel på hverandres kompetanse, og fordeler og koordinerer forespørsler og oppdrag.   

Utviklingssentralene er en viktig støttespiller og samarbeidspartner for fylkesmennene og fylkeskommunene i egen region. De bidrar til å kvalitetssikre kommunale helsefremmende og forebyggende helsetjenester både gjennom nettverksbygging, fagdager og med informasjonsarbeid rettet mot beslutningstakere og helsepersonell.

I årene 2014–2018 har utviklingssentralene samarbeidet med, eller bidratt til forskning ved, en rekke forskningsinstitusjoner. De bistår også Helsedirektoratet i ulike oppdrag og utviklingsprosjekter. Blant annet bidrar de med innspill til utredninger og til testing av Helsedirektoratets verktøy og materiell til befolkningen og helsepersonell.

Svarene på de årlige spørreskjemaene viser at alle utviklingssentralene oppfyller oppgavene i henhold til avtalen. Gjennom sitt arbeid bidrar utviklingssentralene til å implementere anbefalinger og kvalitetskrav gitt i Veileder for kommunale frisklivssentraler. De er viktige kontakter for Helsedirektoratet ut mot tjenestene, og utgjør en betydelig ressurs i arbeidet med å utvikle og kvalitetssikre kommunale helsefremmende og forebyggende helsetjenester nasjonalt.

 

Det er veldig spennende å få være utviklingssentral. Inspirerende for fagmiljøet vårt å bli tatt med på råd / bidra i nasjonalt utviklingsarbeid.

Kommentar fra utviklingssentral i Questback 2018

 

Kunne gjerne vært to dager med samlinger de gangene vi treffes i Oslo.

Kommentar fra utviklingssentral i Questback 2017

Sist faglig oppdatert: 01. april 2020