2. Mål og metode

Mål

Utviklingssentralene skal bidra til å implementere anbefalinger og kvalitetskrav gitt i Veileder for kommunale frisklivssentraler, med vekt på forankring og etablering av basistilbudet. De skal også bidra til å styrke kvalitets- og utviklingsarbeid i frisklivssentralene og rapporterer årlig til Helsedirektoratet.

Metode

Utviklingssentralene rapporterer årlig til Helsedirektoratet på aktivitet og resultater for punktene 1–9 i  kapittelet «Bakgrunn». Rapportering skjer elektronisk via skjema i Questback som sendes fra Helsedirektoratet og besvares innen 1. kvartal påfølgende år.

Spørsmålene i skjemaet fra 2014–2016 ble forenklet og justert noe i forbindelse med inngåelse av nye avtaler for 2017–2019. I 2014–2016 inneholdt spørreskjemaet blant annet spørsmål om pådriverrolle for etablering av frisklivssentraler og for helsefremmende og forebyggende innsats i andre helse- og omsorgstjenester, samt hvordan de har bidratt til å styrke samhandling på tvers av kommunegrenser. Dette inngår ikke i avtalene fra 2017 og er derfor ikke tatt med i spørsmålene for 2017–2018. I tillegg er også spørsmålsformulering om samarbeid med fylkesmenn og fylkeskommuner litt ulike i de to periodene (se vedlegg 1 og vedlegg 2).

Sist faglig oppdatert: 01. april 2020