KAPITTEL 1
Introduksjon til pakkeforløp for testikkelkreft

Generelt om testikkelkreft

Det diagnostiseres årlig rundt 300 nye tilfeller av testikkelkreft i Norge. Dette er den hyppigste kreftformen hos yngre menn. Median alder ved diagnose er 28–29 år for non-seminom og 35 år for seminom. Ved lokalisert sykdom er femårs relativ overlevelse 98–99 prosent. Ved spredning av sykdommen er overlevelsen 95 prosent.

Nasjonalt handlingsprogram

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølgning av testikkelkreft utgis av Helsedirektoratet.

Forløpskoordinering

Koordinering av pasientforløpet skal sikre et effektivt forløp fra henvisning er mottatt i spesialisthelsetjenesten til oppstart behandling eller avsluttet pakkeforløp, uten unødvendig forsinkelse og med tett samarbeid mellom alle involverte avdelinger og spesialister. Alle sykehus som utreder og behandler kreft skal ha forløpskoordinatorer som har tett og løpende kontakt med pasient og involverte instanser. Forløpskoordinator skal sørge for effektiv overgang mellom urologisk og Onkologisk avdeling, samt ivareta god samhandling med for eksempel Radiologisk avdeling og Avdeling for patologi.

Det multidisiplinære/tverrfaglige team (MDT)

Alle sykehus som behandler testikkelkreft bør ha etablert regelmessige tverrfaglige beslutningsmøter. Pasienter med behov for multidisiplinært behandlingsopplegg skal diskuteres ved tverrfaglig møte, der minimum urolog, onkolog, radiolog og forløpskoordinator deltar.

Informasjon og dialog med pasienten

Målet er at pasient og pårørende opplever god informasjon, involvering, medvirkning og dialog gjennom hele forløpet. Pasient og ansvarlig lege treffer i fellesskap beslutning om det videre forløpet. Hvis pasienten ikke er i stand til å medvirke, involveres pårørende eller utpekt verge. Kommunikasjonen med pasient og pårørende skal i alle sammenhenger baseres på respekt og empati. Informasjon og dialog skal skje på en hensynsfull måte og være tilpasset mottakerens individuelle forutsetninger som for eksempel alder, sosiale situasjon, språk, uttrykte ønsker og behov. Videre bør kommunikasjon med pasienten inkludere avklaring vedrørende forventninger om forløpet, inkludert medvirkning av pasient og pårørende.

I den utstrekning pasienten ønsker det skal pårørende involveres gjennom hele pasientforløpet. Samtidig skal helsepersonellet være oppmerksomme på at pårørende også kan ha selvstendige behov som skal ivaretas og tas hensyn til. Kommunikasjon og informasjon skal være konsistent og koordinert. Som en del av kommunikasjonen skal pasient og pårørende løpende involveres og informeres om undersøkelsesresultater og neste trinn i pakkeforløpet. Tolketjeneste benyttes ved behov.

Sykehusene skal, i samarbeid med aktuelle pasientforeninger, legge til rette for samtaler med godkjente likepersoner dersom kreftpasienter og/eller deres pårørende ønsker dette.

Flytskjema

 

pakkeforlop_testikkelkreft

 

Sist faglig oppdatert: 18. juli 2016