Evalueringspunkter

Målet med regelmessig evaluering er at pasienten skal være trygg på at behandlingen er effektiv og individuelt tilpasset.

Pakkeforløpet innebærer regelmessige evalueringspunkter hvor status for utredning og behandling gjennomgås. Evalueringspunktene koples først og fremst til samarbeidsmøter. Tilsvarende evaluering bør alltid gjøres ved avslutning av pakkeforløpet i spesialisthelsetjenesten.

Ved behandling som varer over 3 måneder bør det være et stoppunkt minimum hver 8./6.uke (poliklinikk/døgn) det første året og deretter etter individuell vurdering. Ved manualbaserte behandlingsformer må hyppigheten tilpasses. Møtene kan ved behov skje ved telefonisk kontakt eller ved bruk av videokonsultasjon eller liknende.

Ved evalueringspunktene bør pasient og eventuelt pårørende, TSB-behandler, kommune og andre involverte tjenester, i fellesskap vurdere:

 • opplever pasienten behandlingen som nyttig?
 • hvilke ressurser og mestringsstrategier opplever pasienten som nyttig?
 • evaluere behandlingstatus – er tiltakene fulgt opp?
 • behov for ytterligere utredning (TSB, somatikk, psykisk helsevern, levevaner)
 • behov for videre behandling/oppfølging (TSB, somatikk, psykisk helsevern, legemidler, levevaner)
 • om behandlingsplan/individuell plan (IP) bør oppdateres, revideres eller evalueres
 • trenger aktuelle samarbeidspartnere som ikke deltar på møtet skriftlig informasjon (hvis pasient samtykker)?
 • evaluere eksisterende tiltak, og planlegge og igangsette nødvendige kommunale tiltak
 • er det behov for
  – videre tiltak og oppfølging til barn som pårørende eller mindreårige søsken
  – videre tiltak for familie og andre pårørende
  – kontakt med likemenn/erfaringskonsulenter, brukerorganisasjoner og/eller frivillige/ideelle tiltak/organisasjoner

Forløpstider

Forløpstider evalueringspunkter
Poliklinikk Fra klinisk beslutning etter ferdig utredning til første evaluering Inntil 7 kalenderdager (1 uke)
Tid mellom hver evaluering Inntil 56 kalenderdager (8 uker)
Døgnenhet Fra klinisk beslutning etter ferdig utredning til første evaluering Inntil 7 kalenderdager (1 uke)
Tid mellom hver evaluering Inntil 42 kalenderdager (6 uker)